Home  » Diensten » Voor bedrijven

Voor bedrijven

Permanente lozingen op een RWZI

Aquafin geeft (sub)advies inzake permanente lozingen van ongezuiverd bedrijfsafvalwater op riolering.  Voorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) moeten gemotiveerd worden door het bedrijf en vastgelegd worden in de milieuvergunning van het bedrijf. Als de permanente verwerking van het bedrijfsafvalwater op de RWZI specifieke investeringsmaatregelen of specifieke exploitatiemaatregelen vereist, worden deze gefinancierd door het betreffende bedrijf.  In dit geval worden bedrijven via hun milieuvergunning verplicht een saneringscontract met Aquafin af te sluiten.

Tijdelijke lozingen op een RWZI

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen gebruik maken van een vergunde tijdelijke lozing. Dit kan via de piste ‘tijdelijke vergunning’ (geldig voor een periode van 3 maanden) of via een aparte set voorwaarden voor de tijdelijke lozing in een gewone milieuvergunning. Via hun milieuvergunning kunnen bedrijven verplicht worden een saneringscontract met Aquafin af te sluiten om de modaliteiten van deze lozing vast te leggen.

Noodaansluitingen op een RWZI

Bedrijven met een eigen zuivering die hun effluent lozen naar oppervlaktewater, worden in sommige gevallen via hun milieuvergunning verplicht een contract afsluiten met Aquafin voor een noodaansluiting op de riolering.
Zo wordt vermeden dat ongezuiverd of deels gezuiverd afvalwater wordt geloosd naar de beek of rivier bij problemen met de waterzuivering van het bedrijf. Het water wordt dan opgevangen door een zuiveringsinstallatie van Aquafin.

Communicatie bufferwerking bij regenweer

Een bedrijf dat grote hoeveelheden (geconcentreerd) afvalwater loost kan via de milieuvergunning verplicht worden om een buffer te voorzien die in werking treedt om de ecologische impact bij regenweer te beperken.
De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater wordt aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie.  Hiertoe moet de exploitant een contract afsluiten met Aquafin.

Ondersteuning door Aquaplus

Een waterzuiveringsinstallatie optimaal laten werken, vraagt veel kennis en ervaring. Veel bedrijven investeren liever niet in de opbouw van die knowhow. Zij kunnen een beroep doen op Aquaplus om hen te helpen aan de Vlaamse wetgeving en de Europese richtlijnen te voldoen.


Diensten
Diensten