Home  » Diensten » Voor bedrijven » Tijdelijke lozingen

Tijdelijke lozingen op een RWZI

Het uitgangspunt van de Vlaamse Regering (21 februari 2014) is dat bedrijfsafvalwater van tijdelijke lozingen op de zuiveringsinstallatie kan geloosd worden, op voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot een minder goed functioneren van de installatie of het rioleringsstelsel.

Het bedrijf dient de het lozingspunt voor de tijdelijke lozing door de milieu-inspectie laten verzegelen. Na gebruik van de tijdelijke lozing, contacteert het bedrijf milieu-inspectie voor het opnieuw verzegelen van het lozingspunt.

Voorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) moeten gemotiveerd worden door het bedrijf en vastgelegd worden in de milieuvergunning van het bedrijf, of via een tijdelijke milieuvergunning.  Het saneringscontract tijdelijke lozingen beschrijft nog een aantal modaliteiten voor het uitvoeren van de lozing. Deze omvatten het opstellen van een tijdschema van de lozing, de toegelaten vuilvrachten en debieten van de lozing en de gegevens voor de melding van de lozing.  

Het afvalwater van de bedrijven die lozen boven de grenswaarden voor grondige evaluatie (zie ‘Permanente lozingen’) moet voldoen aan de criteria van goed verwerkbaar afvalwater. Er moet bovendien voldoende restcapaciteit zijn op de zuiveringsinstallatie.  Bij gebrek aan voldoende restcapaciteit kan bijkomende zuiveringscapaciteit worden uitgebouwd, met medefinanciering van de betrokken bedrijven.

Voorafgaand aan elke tijdelijke lozing dient een addendum aan deze overeenkomst toegevoegd te worden waarin startdatum en einddatum van de betreffende lozing worden vastgelegd.

Aanvraag van een saneringscontract voor tijdelijke lozing op de RWZI kan via het aanvraagformulier bij documenten.


Diensten
Diensten