Home  » Diensten » Bemalingswater op riolering » Procedure

Procedure bemalingen

Indien het technisch onmogelijk blijkt om bemalingswater op een andere plaats dan de openbare riolering te lozen, dient voor aanvang van de bemaling een toelating bekomen te worden van Aquafin NV. Hiertoe dient de exploitant van de inrichting een aanvraag te richten via het invulformulier op de website.

Na het invullen van het formulier op de website, onderneemt Aquafin NV volgende acties:

  • Een bevestigingsmail wordt verstuurd naar de aanvrager, met daarin een aanvraagnummer en de gegevens van de aanvraag. De aanvrager stuurt vervolgens kopie van de melding of milieuvergunning digitaal door.

  • Indien de aanvrager nog wijzigingen wenst aan te brengen aan de bemaling, kan dit door te antwoorden op deze mail met vermelding van het aanvraagnummer.

  • Aquafin NV bekijkt of het aangevraagde debiet voor de betreffende periode (1) ook bij regenweer zal kunnen worden getransporteerd door ons collectorstelsel en (2) binnen de milieuvergunning van onze RWZI kan worden verwerkt.

  • Binnen een termijn van maximaal 28 dagen wordt elektronisch een contractvoorstel met voorwaarden voor de lozing van het verdunde bemalingswater naar de aanvrager gestuurd. Dit contractvoorstel bevat de voorwaarden en verwerkingskosten waaronder Aquafin NV kan akkoord gaan met lozing in de openbare riolering.
Indien de aanvrager akkoord gaat met het voorstel van Aquafin NV, volstaat het om een ondertekende versie van het contractvoorstel binnen 28 dagen te bezorgen aan het support center bemalingen. Dit kan per mail (ingescande versie) of per fax. Indien er geen ondertekend contract werd terugbezorgd binnen 28 dagen, wordt het contractvoorstel van rechtswege nietig verklaard.

Wijzigingen in start- en einddatum kunnen na het bekomen van de toelating worden doorgegeven aan Aquafin voor een correcte kostenaanrekening.


Diensten
Diensten