Home  » Diensten » Bemalingswater op riolering » Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

Ben ik verplicht een debietsmeting te voorzien?
Sinds 1 januari 2010 moet elke vergunde of gemelde grondwaterwinning uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater (Programmadecreet, BS 30/12/2009). De meetgegevens afkomstig van deze officiƫle debietsmeting kunnen gebruikt worden om de geloosde debieten aan te tonen en laten toe dat Aquafin exploitatiekosten nauwkeuriger kan berekenen.

Ik ben reeds in orde want ik heb een toelating van de gemeente.
Elke bemaling in het kader van bouwkundige werken dient gemeld te worden bij de gemeente, aangezien het een meldings- of een vergunningsplichtige inrichting betreft. Voor bemalingen in de openbare riolering is bovendien een toelating nodig van de exploitant van de rioolwaterzuiveringsinstallatie, zijnde Aquafin NV. Volgens de wettelijke bepalingen is er enkel een toelating nodig voor volumes hoger dan 10 m3/u die geloosd worden in openbare rioleringen aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Voor deze bemalingen dient bovendien een heffing betaald te worden aan VMM.
 
Heb ik voor een lozing op een RWA-leiding ook een toelating van Aquafin nodig?
Indien de lozing gebeurt op een RWA-leiding of een andere afvoer uitsluitend bestemd voor regenwater, is er geen toelating van Aquafin nodig.
 
Vroeger had ik geen toelating nodig. Waarom is dit nu plots wel het geval?
Sinds 1999 is er steeds een toelating van Aquafin nodig. De meerkosten ten gevolge van overtredingen werden echter gedragen door het Vlaamse Gewest. In 2008 zijn de overheid en Aquafin overeengekomen dat de extra kosten zullen worden doorgerekend aan de lozer, aangezien die de extra kosten veroorzaakt. Sinds 2011 is deze kost ook verankerd in de heffingswetgeving. Positief gevolg is dat exploitanten van bronbemalingen pro-actief worden aangemoedigd om oplossingen te zoeken om het bemalingswater te laten infiltreren of af te voeren naar oppervlaktewater in plaats van dit te lozen op de openbare riolering. Als er toch op de riolering geloosd wordt zonder toestemming, dan is Aquafin gemachtigd de gemaakte verwerkingskosten terug te vorderen van de lozer of zal VMM ambtshalve een heffing aanrekenen.
 
Welke kosten kan Aquafin doorrekenen voor de lozing van bemalingswater?
Hoewel bemalingswater nauwelijks of geen bijkomende vuilvracht met zich meebrengt, impliceert deze bijkomende verdunning toch een meerkost voor Aquafin. Enerzijds moet het water verpompt worden naar de rioolzuiveringsinstallatie en tussen de verschillende installatieonderdelen. Anderzijds krijgen de rioolwaterzuiveringsinstallaties normen opgelegd die een zeker verwijderingspercentage van de vuilvracht vereisen. Verdunning van het afvalwater verhoogt de kosten om dit verwijderingspercentage te behalen.
Het bijkomende debiet kan trouwens ook een ecologische impact hebben. Als de bergingscapaciteit van het rioleringsstelsel wordt ingenomen door het bemalingswater, dan zal het teveel aan water uit het stelsel ontsnappen via overstorten, die meestal rechtstreeks in het oppervlaktewater terechtkomen.
 
Hoe worden de verwerkingskosten berekend?
De werkelijke kost van een lozing is afhankelijk van de locatie en de omstandigheden van de lozing. De berekening is dan ook zeer complex. Daarom wordt de vergoeding berekend overeenkomstig de heffingsformule (meer info: www.heffingen.be).

Ik betaal verwerkingskosten aan Aquafin, waarom moet ik dan nog een heffing betalen?
De contractuele verwerkingskosten zijn verbonden aan de behandeling van het geloosde bemalingswater op de openbare riolering en worden rechtstreeks door Aquafin aangerekend.  De heffing is verankerd in de milieuwetgeving en bijgevolg dient voor elke heffingsplichtige bemaling een aangifte te gebeuren. Bij een correcte afhandeling van de verwerkingskosten via Aquafin, wordt deze kost in mindering gebracht van de wettelijk voorziene heffing.

Diensten
Diensten