Home  » Kennis en Wetenschap » Respect voor het milieu

Energierecuperatie en -productie uit slib

Tijdens het waterzuiveringsproces worden grote hoeveelheden zuiveringsslib geproduceerd. In die actief-slibmassa leven miljoenen bacteriƫn en andere micro-organismen. Ze verbruiken de vervuiling in het rioolwater als voedsel. Door de gunstige leefomstandigheden in het afvalwater, groeit de massa snel aan. Het slib dat overtollig is, wordt in aanzienlijke mate beperkt door indikking, vergisting, ontwatering en droging.

De verwerking en afzet van resterend zuiveringsslib is niet alleen een zware kost voor Aquafin, maar ook een belasting voor het milieu, door de vele duizenden transporten aan vloeibaar slib en gedroogd slib per jaar. Een ingenieus berekeningsmodel optimaliseert de logistieke keten van de slibverwerking. Het model maakt het eenvoudiger om strategische beslissingen te nemen, maar biedt ook de mogelijkheid om wekelijkse fluctuaties in de slibtransporten te minimaliseren.

In 2010 werd 92.399 ton slib, omgerekend naar droge stof, verder verwerkt. Daarvan werd 56% verbrand, 37% co-verbrand en 7% gebruikt in de afdeklagen van een stortplaats.

Elektriciteit en warmte uit biogas
Bij het vergisten van waterzuiveringsslib wordt organisch materiaal bacterieel afgebroken en omgezet in biogas. Hierdoor vermindert het volume slib dat nog verder moet behandeld worden. Dit biogas is bovendien een energiedrager. Het bevat ongeveer 65% methaan, dat zowel in warmte als in elektriciteit kan omgezet worden.
De opwekking van elektriciteit gebeurt met gasmotoren, die een elektrisch vermogen hebben van 200 tot 500 kW elektrisch. De koelingswarmte van de gasmotoren wordt bovendien gebruikt voor de verwarming van de slibgisting en in een aantal gevallen ook voor de verwarming van de dienstgebouwen. De geproduceerde groene elektriciteit wordt steeds op de zuiveringsinstallatie zelf gebruikt. Daardoor moet Aquafin minder elektriciteit aankopen en krijgt het bedrijf al sinds 2002 groenestroomcertificaten. Een groenestroomcertificaat toont aan dat 1.000 kWh elektriciteit werd opgewekt uit een hernieuwbare energiebron. In 2010 werd ongeveer 51% van al het geproduceerde slib vergist. gasmotoren samen produceerden 7miljoen kWhelektrisch; dit is 300.000 kWh of 40% meer dan in 2009, terwijl er geen bijkomende slibgistingen in gebruik genomen werden.  RWZI Antwerpen-Zuid is de eerste installatie die een jaarproductie van meer dan 1 miljoen kWh heeft gehaald. In 2011 willen we voor verschillende installaties die grens doorbreken.

Slibpellets als bron van thermische energie
Om het niet-vergiste slib en het overblijvende slib na de slibgisting te drogen, heeft Aquafin vier drooginstallaties in gebruik. Terwijl 10 jaar geleden het slib nog gedroogd werd in installaties van derden, gebeurt dat nu voor 99,9% in eigen installaties van Aquafin. Door ontwaterd slib verder te drogen, krijgt het een drogestofgehalte van ca. 90%. Het zuiveringsslib wordt gedroogd tot korrels, met een calorische waarde gelijk aan die van bruinkool. Hierdoor kan het gedroogde slib gebruikt worden om andere brandstoffen te vervangen in steenkool- of bruinkoolgestookte elektriciteitscentrales en in cementovens. In 2010 werd 33.913 ton gedroogd slib omgerekend naar droge stof co-verbrand. De pellets afkomstig van de slibdrogers van Aquafin, zijn een wettelijk erkende bron van hernieuwbare energie, op voorwaarde dat de pellets gedroogd werden met biogas of andere hernieuwbare energiebronnen.

Verbranden van slib
In 2010 werd in totaal 51.593 ton slib omgerekend naar droge stof verbrand. 50,5% daarvan werd verbrand in de SLECO verbrandingsoven te Beveren. 49,5% ging naar de slibverbrandingsinstallatie van Brugge die Aquafin in dienst heeft. 23,0 miljoen kWh thermisch van de slibverbrandingsoven van RWZI Brugge werd gevaloriseerd in de slibdrooginstallatie. Het resultaat is een slib dat voldoende droog is om te kunnen verbranden zonder bijstoken met een primaire brandstof zoals steenkool.


Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap