Home  » Infrastructuur en Omgeving » Impact op mens en milieu » Schoon water afkoppelen

Schoon water afkoppelen

Elke drie liter water die op een zuiveringsinstallatie toekomt, kan je voor de vuist weg indelen in:

Schoon water dat op de riolering zit, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Door het bijkomende debiet gaan bovendien de overstorten op het rioleringsstelsel vaker werken. Zo komt er sneller ongezuiverd water in onze waterlopen terecht. Het extra water zorgt ook nog eens voor extra pompkosten op de zuiveringsinstallaties en de tussenliggende pompstations.

Het rioolstelsel in Vlaanderen is zeker geen uitzondering. Ook in Duitsland, Nederland, Frankrijk, Zweden en Oostenrijk werden er significante hoeveelheden parasitair water teruggevonden in het inkomende afvalwater van de zuiveringsinstallaties. Afhankelijk van de situatie variëren de cijfers van 30 tot soms meer dan 50% van het totale jaarlijkse debiet. Om de toevoer van verdund afvalwater naar de zuiveringsinstallaties effectief te verminderen, moeten zowel het Vlaamse Gewest als de gemeenten actie ondernemen. Het merendeel van de knelpunten zit op de gemeentelijke stelsels.

Hemelwater afkoppelen
Aquafin legt op zijn minst 'gedeeltelijk' gescheiden stelsels aan. Het hemelwater dat op verharde wegen valt wordt dan afgekoppeld van de afvalwaterriolering. Schoon oppervlakte- en regenwater infiltreert het best ter plaatse in de bodem. Het kan ook in een gracht worden geloosd, of via een  regenwaterbuis naar een gracht worden gevoerd.

In een gemengde riolering mengt hemelwater zich met het aanwezige afvalwater en het slib in de riolen. De bergingscapaciteit in de riolen en de afvoercapaciteit naar de zuiveringsinstallatie moet dan groot genoeg zijn. Anders stort het teveel aan water over in de waterlopen. 


Hemelwater loopt bij een gemengde riolering mee in de riool

Oppervlaktewater afkoppelen
Op een heel aantal plaatsen zijn beken, grachten of grote onverharde oppervlakten op het rioolstelsel aangesloten. Dat zijn problemen die visueel vastgesteld kunnen worden. Ze zijn gemakkelijk op één bepaalde plaats aan te pakken.

 
Kikkers in het water dat op de zuiveringsinstallatie toekomt, wijzen op aangesloten grachten

Infiltratiedebieten aanpakken
Infiltratiedebieten komen de riool in via lekkende rioleringen of via aangesloten drainages. Pas sinds de jaren '80 worden er rubberringen gebruikt om de verbindingen tussen rioolbuizen waterdicht te maken. Het grootse deel van het rioolstelsel werd vóór die tijd gebouwd. Het gevolg is dat er grondwater in de riolen lekt, als ze lager liggen dan de grondwaterstand. In gebieden met een hoge grondwaterstand leggen particulieren vaak drains aan om hun kruipkelders droog te houden. Ook dat water sijpelt dan de riolering in. Infiltratiedebieten komen verspreid over het hele rioleringsstelsel voor. Ze zijn niet toe te wijzen aan een bepaalde plaats en niet zomaar visueel op te sporen. Om de situatie in het bestaande rioolstelsel te verbeteren, zijn er projecten van enorme omvang nodig.


voorbeeld van bronwater aangesloten op de riool

 

 

 

 


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving