Home  » Infrastructuur en Omgeving » Impact op mens en milieu » Investeringsopdracht

Investeringsopdracht van het Vlaamse Gewest

Waterlopen banen zich een weg door provincies, gewesten en landen. Omdat waterzuivering een grensoverschrijdende aanpak vraagt, is ze genormeerd op Europees niveau. Zoals elke lidstaat moet België voldoen aan twee richtlijnen:

Europese richtlijnen geven de weg aan, maar moeten worden omgezet in lokale wetgeving.  De Richtlijn Stedelijk afvalwater is op Vlaams niveau in concrete maatregelen vertaald in Vlarem II (het Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen).  De Kaderrichtlijn Water is omgezet in het Decreet Integraal Waterbeleid.

Om de deadlines van de Europese richtlijnen te kunnen halen, heeft de Vlaamse Regering de watersector eind 2005 gereorganiseerd. De gemeentelijke en bovengemeentelijke saneringsplicht ligt sindsdien bij de drinkwatermaatschappijen. Aquafin levert de dienstverlening voor het bovengemeentelijk deel en kan ook een rol spelen in het beheer en onderhoud van de gemeentelijke rioleringsinfrastructuur.

Niet alleen het Vlaamse Gewest, maar ook de gemeenten en de individuele burgers hebben hun plichten. Zo is elk gezin verplicht om zijn woning op de riolering in de straat aan te sluiten. Als er geen riolering  voorzien is of als ze niet op een zuiveringsinstallatie wordt aangesloten, moet het gezin zelf voor de zuivering van zijn afvalwater instaan. De gemeente is dan weer verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de riolen op straat en van de kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.  

 Richtlijn Stedelijk Afvalwater

De Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater bepaalde dat tegen het einde van 2005 al het afvalwater moest gezuiverd worden van agglomeraties tussen de 2000 en 10.000 inwoners. Voor agglomeraties groter dan 10.000 inwoners was de deadline 1998. Bovendien moest er ook gezorgd worden voor de verwijdering van de nutriënten stikstof en fosfor. Een te hoge belasting met nitraat en fosfaat zorgt immers voor een overvloed aan voedingsstoffen, waardoor er een explosieve algenbloei op gang komt die waterorganismen verstikt.

Tussen 1991 en 2005 droeg het Vlaamse Gewest investeringsprogramma’s op om de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater uit te voeren. Deze programma's werden opgemaakt door de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring van de Vlaamse minister van Leefmilieu was het de taak van Aquafin om de voorgestelde projecten uit te werken. Door de grote achterstand op onze buurlanden was het onbegonnen werk om de Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater te halen. Dankzij grote inspanningen waren halfweg 2011 de noodzakelijke projecten uitgevoerd om de richtlijn te halen. Vanaf september 2012 haalde Vlaanderen de Richtlijn Stedelijk Afvalwater, vanaf toen werd met andere woorden het afvalwarer gezuiverd van alle aglomeraties die meer dan 2000 inwoners tellen. 

Kaderrichtlijn Water

De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt dat tegen 2015 al het oppervlaktewater en grondwater van goede kwaliteit moet zijn. Deze richtlijn houdt eigenlijk in dat al het huishoudelijk afvalwater gezuiverd moet worden tegen 2015. Omdat hiervoor ook de medewerking van alle burgers nodig is, heeft men het principe 'de vervuiler betaalt' ingevoerd. Hiermee probeert het Vlaamse Gewest om de gebruikers aan te sporen rationeler om te gaan met water. Sinds de hervorming van de watersector kan elke drinkwaterverbruiker op zijn factuur de gevolgen zien van spaarzaam of kwistig gebruik van drinkwater. Sinds 2005 rekent Aquafin de kosten die het bedrijf maakt voor de infrastructuurwerken samen met de werkingskosten door aan de drinkwaterverbruiker, en niet langer aan het Vlaamse Gewest.

Sinds het investeringsjaar 2006, draagt het Vlaamse Gewest optimalisatieprogramma’s op aan Aquafin. Ze zijn gericht op de realisatie van de kaderrichtlijn Water en leggen de nadruk op de optimalisatie van de bestaande infrastructuur, eerder dan op bijkomende aansluitingen. Ze hebben twee focuspunten: afkoppeling van niet-verontreinigd water van de riolering en de verdere sanering van zeer landelijke woonkernen..


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving