Home  » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Afkoppelen
Europa heeft in 2000 zijn lidstaten opgelegd om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze waterlopen moet verbeteren.  Het doel is om de watervoorraden en de waterkwaliteit in Europa veilig te stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte af te zwakken.
Vlarem II wetgeving vertaalt deze richtlijnen in een wetgeving waarbij de scheiding van regen- en afvalwater opgelegd wordt bij woningen die nieuw gebouwd worden, een grondige renovatie ondergaan (maw bij een bouwvergunning) en waar een gescheiden stelsel aangelegd wordt in openbaar domein.  Als er geen riolering in de straat komt en men bovenstaande werken aan de woning uitvoert, moet er een individuele behandeling voor afvalwater (IBA) geplaatst worden.

In België is de waterkwaliteit een bevoegdheid van de gewesten. Het Vlaamse Gewest doet een beroep op Aquafin om het huishoudelijke afvalwater te zuiveren. Niet om er drinkwater van te maken, maar wel om onze beken en rivieren terug proper te krijgen.

Om dit te verwezenlijken moet het regen- en afvalwater gescheiden worden.  Als dit niet het geval is, kan er bij hevige regen via overstorten rioolwater in de sloten terecht komen.

Het is ook de bedoeling dat alleen het afvalwater naar de zuivering wordt getransporteerd, omdat dit alleen moet gezuiverd worden.  Het regenwater kunnen we hergebruiken, laten infiltreren of in een naburige waterloop lozen.

Dit heeft als voordeel dat er minder dan de helft van de huidige hoeveelheid water naar de zuivering wordt gepompt en deze pompen dus niet zoveel moeten werken.  Op de zuivering zien we hetzelfde effect en dit werkt dus allemaal mee aan het verminderen van het energieverbruik wat op zich ook de natuur ten goede komt.

Afkoppelen is regenwater scheiden van het afvalwater en bij voorkeur gebruiken in huis of tuin, laten infiltreren in de ondergrond of afvoeren naar een natuurlijke waterloop.  Als we het regen- en afvalwater in afzonderlijke leidingen in de straat transporteren, moeten we er ook voor zorgen dat het regen- en afvalwater van de woning gescheiden wordt.  Dat gebeurt door twee afzonderlijke buizenstelsels op privaat terrein aan te leggen, één voor het regenwater en één voor het afvalwater.

Sommige woningen lozen het afvalwater rechtstreeks in een gracht of laten het in de grond infiltreren.  Dit moeten we natuurlijk ook voorkomen.  Indien er in de straat riolering ligt, is de eigenaar verplicht om hier op aan te sluiten.  Als er geen riolering in de straat wordt voorzien moet hij een individuele behandeling voor afvalwater laten installeren. Waar er riolering ligt of komt, vind je in het zoneringsplan terug.

De theorie is eenvoudig, maar in de praktijk is het voor een domein vaak een hele klus om alle verharde oppervlakten af te koppelen van de riolering.  Geen twee percelen zijn immers hetzelfde.  Aquafin heeft daarom een team van afkoppelingsdeskundigen die bij rioleringswerken de bewoners kunnen adviseren over de noodzakelijke werken op hun perceel.  Zij beschikken ook over informatie over de verschillende regenwatersystemen. 

Op vraag van Aquafin of de gemeente gaat deze bij de mensen thuis langs en brengt de bestaande riolering op privéterrein in kaart.  De afkoppelingsdeskundige schetst waar het regenwater naartoe vloeit, of er een regenwaterput is en hoe het afvalwater wordt getransporteerd.  Door middel van diverse testen (zoals de rooktest) kan dit gecontroleerd worden.  

Samen met de eigenaar wordt er dan overlopen welke verbeteringen er kunnen aangebracht worden.  Daarna verwerkt hij deze schets in een plan en dit zowel voor de bestaande als de gewenste toestand.

Eventueel wordt er ook een kostenraming voor de leidingwerken en het herstel van het perceel opgemaakt.  Afhankelijk van het beleid van de gemeente, maakt de afkoppelingsdeskundige het subsidieaanvraagformulier voor de bewoners op, of gaat het hele dossier voor uitvoering naar de gemeente.  Bepaalde gemeenten komen tussen in de kosten voor de afkoppelingen. De diensten van de afkoppelingsdeskundige zijn meestal gratis, hoewel dit niet in elke gemeente of voor elke rioolbeheerder zo is.


Afkoppelingen zijn reeds lange tijd verplicht, maar hier werden geen officiële keuringen aan verbonden tot 01/07/2011.  Sinds die datum dient elke woning die verplicht is af te koppelen ook gekeurd te worden.
In de praktijk betekent dit dat er nagegaan wordt of uw privéwaterafvoer volledig gescheiden is.

Op onderstaande links vind je de gegevens waar je een keurder kan aanvragen :
http://www.aquaflanders.be/sanering/wie-is-mijn-keurder.aspx
http://db1.vlario.be/inspectionProgramPublic?code=KPRInfrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving