Home  » Infrastructuur en Omgeving » Werken in uitvoering » Meest gestelde vragen

Meest gestelde vragen

 Aquafin werkt in uw buurt, de meest gestelde vragen

Vóór de werken van start gaan

Wie bepaalt waar en wanneer er een collector of zuiveringsinstallatie komt?

Houdt Aquafin bij de uitbesteding van de werken rekening met de mogelijke hinder?

Worden de werken van Aquafin afgestemd met de nutsmaatschappijen?

Wat is de rol van het gemeentebestuur bij de uitvoering van de werken van Aquafin?

Moet ik mijn huis aansluiten op de riolering?

Wat met de afvoer van regenwater en vuil water?

Zal de nieuwe collector wateroverlast voorkomen of oplossen?

Geeft een rioolwaterzuiveringsinstallatie geur- of geluidshinder?

Tijdens de uitvoering van de werken

Op welke punten hebben we als bewoners inspraak?

Kan ik een plaatsbeschrijving laten opstellen?

Zullen de werken volgens het vooropgestelde tijdschema verlopen?

Wordt kort na de werken de straat niet opnieuw opgebroken door de telefoon- of gasmaatschappij?

Krijg ik mijn post in de bus tijdens de werken? Worden de vuilniszakken opgehaald?

Zullen de straten langs het tracé van de werken bereikbaar blijven?

Is mijn huis bestand tegen wisselingen in de grondwaterstand en de trillingen van zware machines?

Wat als de werkzone op mijn perceel niet correct werd hersteld?

Kan mijn kelder onder water komen te staan?

Waarom mag men drie weken lang niet over een betonverharding of nieuw aangelegde klinkers rijden?

Waarom wordt er na de eerste asfaltlaag niet verder gewerkt tot alle asfaltverharding aangelegd is?

Waarom wordt er geen asfalt gelegd als het koud is of regent?

Waarom wordt er geen beton gelegd als het koud is?

Waarom moet het damwandenscherm zoveel dieper geplaatst worden dan de riolering zelf?

Zal ik steeds met mijn auto tot aan mijn garage kunnen rijden?

Ik wil verhuizen of verbouwen tijdens de werken. Is dat mogelijk?

Waar kan ik tijdens de werken voor informatie terecht?

 

 

Vóór de werken van start gaan

Wie bepaalt waar en wanneer er een collector of zuiveringsinstallatie komt?

De Vlaamse overheid bepaalt in grote lijnen welke inspanningen er worden geleverd voor de verdere uitbouw van de infrastructuur voor waterzuivering. Ze volgt daarbij de richtlijnen van de Europese Unie.

De Vlaamse Milieumaatschappij maakt jaarlijks het programma op van de projecten die moeten worden uitgevoerd. Als de Vlaamse minister van Leefmilieu dat programma goedgekeurd heeft, is het de taak van Aquafin om deze projecten uit te werken.

Een project van Aquafin doorloopt vier fasen in gemiddeld vier jaar, van voorstudie tot ingebruikneming:

1. Voorstudie (9 tot 15 maanden)
Aquafin onderzoekt mogelijke inplantingsplaatsen voor een waterzuiveringsinstallatie of trajecten voor een collector. In deze voorbereidende fase werkt Aquafin nauw samen met het gemeentebestuur, de gewestelijke administraties (ruimtelijke ordening, milieu, natuur-, land- en waterbeheer, wegen en verkeer ...) en het provinciebestuur. Studiebureaus en landmeters worden ingeschakeld voor terreinstudies. Al in deze fase wordt de mogelijke hinder voor omwonenden en handelszaken nagegaan. Aan het einde van deze voorstudie liggen inplantingsplaats of traject vast en wordt het bestek opgesteld. De voorstudie moet voldoen aan volgende vereisten: een efficiënte en effectieve waterzuivering met een minimum aan hinder tegen de beste prijs.

2. Ontwerpfase (12 maanden)
Een studiebureau werkt onder toezicht van Aquafin het project in detail uit. Er worden ook huisbezoeken afgelegd voor grondinnemingen, als het collectortraject of de waterzuiveringsinstallatie op privé-domein ligt. In deze fase worden ook de  nodige vergunningsaanvragen gedaan.

3. Aankondiging der werken (6 maanden)
Zodra de nodige vergunningen verkregen zijn en de eventuele grondinnemingen rond zijn, wordt het dossier gepubliceerd en kunnen aannemers offertes indienen. Vervolgens gunt Aquafin de werken aan een aannemer (openbare aanbesteding conform de wetgeving op overheidsopdrachten). Na de gunning krijgen de omwonenden informatie over het traject, de startdatum en de organisatie van de werken op de bouwplaats via een brief of een informatievergadering.

4. Uitvoering (3 tot 30 maanden)
Aquafin staat in voor de begeleiding en opvolging van het project tot en met de oplevering door de aannemer. Zodra het project is opgeleverd, zorgt Aquafin ervoor dat de installatie of leiding optimaal functioneert en bijdraagt tot een beter leefmilieu.


 

 

Houdt Aquafin bij de uitbesteding van de werken rekening met de mogelijke hinder?

Bestek
Aquafin stelt als bouwheer een bestek op met een precieze omschrijving van de werken. De aannemer aan wie de werken gegund worden, dient het bestek stipt na te leven. Hierin zijn verschillende maatregelen opgenomen om de hinder voor de omwonenden en de weggebruikers zoveel mogelijk te beperken.

Timing en fasering van de werken
Het bestek bepaalt het aantal werkdagen en de fasering van de werken. Indien mogelijk wordt een straat in deeltrajecten afgewerkt, tot op het niveau van een voorlopige verharding, om een maximum aan toegankelijkheid te garanderen.  De fasering of opdeling van de werken gebeurt in overleg met het gemeentebestuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met omwonenden en handelszaken maar ook met plaatselijke evenementen als wielerwedstrijden, jaarlijkse kermissen,...

Steenslag
Als de rioleringswerken zijn afgelopen, maakt een laag steenslag een straat weer berijdbaar, in afwachting van het definitieve wegdek. Ook een specifieke toegang tot de opritten is voorzien.

Omleiding en signalisatie wegverkeer
In overleg met het gemeentebestuur en de politie wordt voor elke fase van de werkzaamheden een omleidingsplan opgemaakt. De aannemer is verantwoordelijk voor het aanbrengen en onderhouden van een duidelijke signalisatie, zoals beschreven in het bestek.

Gedragscode voor de aannemers
Aquafin heeft in samenspraak met de aannemers en hun vertegenwoordigers een “Gedragscode voor minder hinder” opgesteld. De afspraken in deze gedragscode gelden voor  de aannemer én zijn onderaannemers en stellen een goede verstandhouding met de buurt centraal. Op de werf ziet de werftoezichter toe op de naleving van de gedragscode.

Worden de werken van Aquafin afgestemd met de nutsmaatschappijen?

Voor de continuïteit en een vlot verloop van de werken is het van groot belang dat Aquafin goede afspraken maakt met de nutsmaatschappijen. Alleen wanneer de timing onderling is afgestemd, kunnen de werken mooi op elkaar aansluiten.


Wat is de rol van het gemeentebestuur bij de uitvoering van de werken van Aquafin?

Aquafin is verantwoordelijk voor de uitvoering van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur: de aanleg van prioritaire rioleringen, collectoren, pompstations en waterzuiveringsinstallaties. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente in elke fase van een project.

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitbouw van het gemeentelijk rioleringsnet en moet toezien op de aansluiting van de huizen op de straatriolen.

Om de hinder in tijd te beperken, worden collectorwerken dikwijls samen met rioleringsprojecten van de gemeente uitgevoerd. Aquafin en de gemeente zijn dan beiden opdrachtgever van de werken. Gedeelde zorgen en lasten dus… Vaak zal het gemeentebestuur van de gelegenheid gebruik maken om tegelijkertijd verfraaiingswerken uit te voeren: een nieuw wegdek, een veilig fietspad, de aanleg van straatperken… De tijdelijke ongemakken maken plaats voor een blijvende meerwaarde voor de buurt, waar wonen en werken een stuk aangenamer wordt.

Moet ik mijn huis aansluiten op de riolering?

In Vlaanderen moet iedere woning verplicht worden aangesloten op de openbare riolering als deze aanwezig is. De kosten voor deze aansluiting zijn in het algemeen ten laste van de huiseigenaar.

Aansluitingen (waterdichtheid, diameter en ligging van de buizen) moeten gebeuren volgens technische voorschriften en onder toezicht van de Technische dienst van uw gemeente. Het is aan te bevelen regenwaterafvoer en afvalwater gescheiden aan te bieden, ook bij een gemengde riool.

Bij de aanleg van een collector door Aquafin, legt de gemeente meestal wachtleidingen klaar voor huizen die voordien nog langs achteren loosden en ook op nog onbebouwde percelen. De straat  moet  dan niet meer worden opgebroken op het moment dat het huis op de riolering wordt aangesloten.

In principe moeten alle woningen en gebouwen hun afvalwaterleiding aansluiten op de straatriool. Een collector ligt meestal te diep om rechtstreeks op aan te sluiten. Wanneer u bouwt en er ligt geen wachtleiding, kan u toch rechtstreeks aansluiten op de infrastructuur van Aquafin. Hiervoor dient u een formele aanvraag te doen bij Aquafin. Na onderzoek worden u, indien technisch mogelijk, de voorschriften en voorwaarden bezorgd die moeten worden gevolgd bij dergelijke aansluiting.   

Wat met de afvoer van regenwater en vuil water?

Als uw gemeente en Aquafin een gescheiden stelsel voorzien om afval- en regenwater apart af te voeren, bent u wettelijk verplicht uw afvalwater onverdund te lozen door het regenwater af te koppelen.

Wat u met het regenwater moet doen, wordt ook bepaald door de wetgeving. In eerste instantie kan u het opvangen in een regenwaterput of - ton en hergebruiken voor alle toepassingen die geen drinkwater vereisen, zoals het sproeien van de tuin of het doorspoelen van het toilet. Dit levert voor u ineens een economisch voordeel op doordat u bespaart op uw drinkwaterfactuur.

Als tweede alternatief kan u het plaatselijk laten infiltreren in de bodem. Dit komt de natuurlijke grondwaterspiegel ten goede. Een andere mogelijkheid is buffering met vertraagde afvoer naar oppervlakte - water zoals een vijver of beek. Slechts als laatste optie is de aansluiting op het regenwaterstelsel in de straat toegelaten. Voor meer informatie over eventuele subsidies voor de afkoppeling en hergebruik van regenwater kan u terecht bij uw gemeente.

Het is goedkoper de afkoppelingswerken uit te voeren wanneer de stoep openligt en de aannemer op het terrein is. De aansluiting van het afvalwater gebeurt in regel door de aannemer van de werken. Als hergebruik of infiltratie van het regenwater niet mogelijk zijn, kan u aansluiten op het regenwaterstelsel in de straat. Dat herkent u aan het ronde putdeksel met opschrift RWA (regenwaterafvoer). Putdeksels met het opschrift DWA dienen voor de afvoer van afvalwater (droogweerafvoer).

Sinds juli 2011 is een keuring van het private rioleringsstelsel verplicht bij elk woning langs het tracé waarbij de afkoppeling van regenwater verplicht is. U dient een conform verklaring van deze keuring voor te leggen wanneer uw drinkwatermaatschappij hierom vraagt.

Zal de nieuwe collector wateroverlast voorkomen of oplossen?

Het is praktisch en ook financieel onmogelijk om in alle omstandigheden (bv. bij hevig onweer) alle water te transporteren naar een waterzuiveringsinstallatie. Daarom wordt een rioleringsstelsel, waarop afvalwater en regenwater nog gemengd zijn aangesloten, zo opgebouwd dat per deelgebied slechts een beperkt debiet wordt doorgevoerd naar het de zuiveringsinstallatie. Dit beperkt debiet komt overeen met 6 keer het debiet dat geproduceerd zou worden bij droog weer(dus puur afvalwater). Op bepaalde punten in het rioleringstelsel wordt het debiet in de riolering bijgevolg 'afgeknepen'. Het teveel aan water in de riolering, loopt dan via een overstort naar de beek over. Een overstort is een nooduitlaat in de riolering, waardoor de riool wanneer die vol loopt, kan overlopen naar de waterloop. Die overstort zorgt er bijgevolg voor dat er geen wateroverlast kan optreden.

Deze oplossing heeft echter ook nadelen: het overgestorte water is wel verdund met regenwater, maar verontreinigt toch in zekere mate de ontvangende waterloop. Daarnaast blijft het risico op wateroverlast wanneer de rioolbuis de toevloed van regenwater niet kan slikken of de waterstand in de ontvangende waterloop te hoog is. Daarom wordt bij nieuwe projecten systematisch overgestapt naar een gescheiden stelsel of een semi-gescheiden stelsel (scheiding van regenwater en afvalwater).

De afkoppeling van de verharde oppervlakten van wegen en parkings bijvoorbeeld is doorgaans geen probleem. Maar voor een volledig gescheiden stelsel moeten de bewoners ook bereid zijn om de afkoppeling op privé-terrein te realiseren.

Ook een volledig gescheiden stelsel biedt geen sluitende garantie tegen wateroverlast. Dat is enkel mogelijk als het opgevangen regenwater ter plaatse wordt opgevangen in wachtbekkens, als het kan infiltreren of vertraagd wordt afgevoerd naar een waterloop via open beken en grachten. Regenwater dat wordt afgevoerd in een leiding komt tot een versnelde afstroming, wat op zijn beurt leidt tot een accumulatie op lagere percelen, die dan onder water kunnen komen te staan.

De overgang naar een gescheiden stelsel zal zeer geleidelijk zijn. De kosten om het bestaande stelsel om te bouwen zijn zeer hoog. Op korte termijn komt het erop neer de bestaande stelsels te verbeteren. Dat doen wij door zoveel mogelijk regenwater en ook instromen van ingebuisde beken uit de riolering te houden en af te leiden naar grachten die terug moeten worden opengelegd.  Waar mogelijk moeten ook de natuurlijke overstromingsgebieden van de waterlopen hersteld worden.

Wateroverlast is duidelijk een probleem van waterbeheersing en hierbij is Aquafin slechts een schakel in het geheel, naast vele andere verantwoordelijken. Vandaar ook het belang van een integraal waterbeleid.

Geeft een rioolwaterzuiveringsinstallatie geur- of geluidshinder?

Nieuw gebouwde rioolwaterzuiveringsinstallaties geven geen klachten. Ze produceren goed gestabiliseerd slib waarbij geen rottingsverschijnselen optreden die geurhinder kunnen veroorzaken. Bij de inplanting worden de onderdelen van de installatie die aanleiding zouden kunnen geven tot geur- of geluidshinder het verst van de bebouwing af geplaatst. Staat de installatie dicht bij woningen, dan kunnen afdekkingen of luchtbehandeling worden voorzien. Oudere installaties met een hoge slibbelasting houden wel een risico in op geurhinder. Maar de renovatieprogramma’s om deze installaties om te bouwen zijn in uitvoering.

Het geluid dat door een zuiveringsinstallatie geproduceerd wordt, is een zacht geruis van stromend en spattend water. Waar dit geruis de geluidsnorm zou kunnen overschrijden, zorgt Aquafin voor een saneringsproject. Bepaalde onderdelen worden dan overkapt of er worden geluidswallen opgetrokken.


Tijdens de uitvoering van de werken

Op welke punten hebben we als bewoners inspraak?

Bij de start van collectorwerken krijgt u een brief met concrete informatie over het traject, de timing en de fasering van de werken. Er wordt ook een informatievergadering georganiseerd waarbij Aquafin, het gemeentebestuur en de aannemer of het studiebureau de werken toelichten. Dit is tevens het moment om uw bekommernissen in verband met hinder tijdens de werken te formuleren. In de mate van het mogelijke wordt hiermee dan rekening gehouden. 

Een grondige wijziging is in de uitvoeringsfase niet meer mogelijk. In de ontwerpfase bestudeerde Aquafin verschillende trajecten die technisch en economisch haalbaar waren. Voor elk traject werd bovendien de impact op het milieu en de mogelijke hinder voor bewoners, instellingen, bedrijven, handelszaken en dienstverlening nagegaan. Hierover werd intensief overleg gevoerd met verschillende administraties, adviesstructuren en het gemeentebestuur. Waar het rioleringstraject over privé-domein loopt, onderhandelde Aquafin met de betrokken particulieren over de voorwaarden. Soms lijkt het gekozen traject niet evident. Dat komt omdat waardevolle stukken groen en natuur onaangeroerd moeten blijven. Niet alleen minder hinder voor de mens dus, maar ook voor de natuur…


Kan ik een plaatsbeschrijving laten opstellen?

Aquafin stelt geen plaatsbeschrijvingen op voor de projecten die het bedrijf laat uitvoeren. Een plaatsbeschrijving voorkomt immers geen schade en heeft geen enkel beschermend karakter wat het ontstaan van de schade betreft. Het is slechts een momentopname met een beperkte beschrijving van de toestand van een belendend pand. Goede plaatsbeschrijvingen kunnen enkel opgesteld worden indien de woning leeg staat, niet voorzien is van enige vloer-, muur- en/of plafondbekleding (behang, voltapijt, houten latten/platen, enz.) Een volledige plaatsbeschrijving zou een gedeeltelijk destructief karakter hebben (afscheuren van behang, losmaken van vaste vloerbekleding en valse plafonds om de toestand eronder te kunnen vaststellen, ...), en dat is in de praktijk uiteraard niet uitvoerbaar. Alle plaatsbeschrijvingen opgesteld onder andere voorwaarden, kunnen geen eenduidig beeld geven van de toestand van een pand.

Het bestaan van een plaatsbeschrijving geeft bovendien geen garantie op uitbetaling van schadevergoeding voor niet vermelde schade vermits, los van het al of niet bestaan van een plaatsbeschrijving, de geclaimde schade en vervolgens het oorzakelijk verband tussen de schade en de in opdracht van Aquafin uitgevoerde werken altijd moet bewezen worden.

Aquafin maakt dus geen plaatsbeschrijvingen (noch voor, tijdens of na de werken), ook de aannemer en het studiebureau dienen dit niet te doen.

Aquafin ondertekent geen plaatsbeschrijvingen opgesteld in opdracht van de aangelanden, ook de aannemer en het studiebureau dienen dit niet te doen.

 

Zullen de werken volgens het vooropgestelde tijdschema verlopen?

Het bestek, waarin de uitvoering van de werken gedetailleerd wordt beschreven, legt de aannemer een strikt tijdsschema op. De duur van de werken wordt uitgedrukt in werkdagen, weekends en werkonderbrekingen door slecht weer niet inbegrepen. Door onverwachte omstandigheden zoals vrieskou, aanhoudende regen, een hoge grondwaterstand of slechte ondergrond, kan het gebeuren dat de werken tijdelijk moeten worden stilgelegd. In dat geval brengen Aquafin of de aannemer de omwonenden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Wordt kort na de werken de straat niet opnieuw opgebroken door de telefoon- of gasmaatschappij?

Vóór de werken is overleg gepleegd met andere nutsmaatschappijen (gas, elektriciteit, water, telefoon,…) en het gemeentebestuur, om geplande werkzaamheden zoveel mogelijk te bundelen en terzelfder tijd uit te voeren. Dit betekent vaak dat de straat iets langer opengebroken ligt, zodat verschillende nutsmaatschappijen elk om de beurt hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Maar hiermee wordt in elk geval getracht te vermijden dat de straat om de haverklap weer opgebroken wordt.


Krijg ik mijn post in de bus tijdens de werken? Worden de vuilniszakken opgehaald?

De Post wordt geïnformeerd over de geplande werken. Met de verantwoordelijken voor de ophaling van de vuilniszakken worden de nodige afspraken gemaakt om deze diensten tijdens de werken te verzekeren. Wel zijn kleine veranderingen of aanpassingen (vb. andere data voor de ophaling van vuilnis…) tijdens de werken mogelijk.  Hierover krijgt u concrete informatie. Ook wordt ervoor gezorgd dat alle vitale diensten zoals water, elektriciteit, gas en telefonie beschikbaar blijven. Eventueel worden bushaltes tijdelijk verplaatst.

Zullen de straten langs het tracé van de werken bereikbaar blijven?

Waar mogelijk worden de werken in deeltrajecten uitgevoerd. De straten worden dan deel per deel opengebroken én aaneensluitend afgewerkt met een voorlopige verharding (vb. een extra laag steenslag) of door het aanbrengen van een tijdelijke overbrugging. Zo wordt op zijn minst een gedeeltelijke bereikbaarheid van de straat verzekerd. Maar voor een kwaliteitsvolle uitvoering van de werken heeft de aannemer soms wat speling in tijd nodig voor het inzetten van machines of de levering van materialen.

Het bestek, waarin de werken volledig beschreven worden, verplicht de aannemer om te zorgen dat elke woning toegankelijk blijft voor voetgangersverkeer. Wanneer de werken vlak voor de deur plaatsvinden, worden afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de woning. Dit gebeurt door het uitvlakken van hoogteverschillen (vb. met een extra lading zand) of door het aanbrengen van een tijdelijke overbrugging. Waarschijnlijk zullen de woningen af en toe enkele dagen niet bereikbaar zijn met de auto, bijvoorbeeld omdat de betonverharding van de weg eerst moet uitharden. Van dergelijke zaken wordt u altijd vooraf verwittigd.

In samenwerking met het gemeentebestuur en de politie plant Aquafin tijdens de werken de nodige verkeersomleidingen. Hierbij gaat speciale aandacht naar de bereikbaarheid van handelszaken. Ook veilige toegangswegen voor fietsers en voetgangers worden gewaarborgd. De omleidingen worden tijdens het verloop van de werken waar nodig aangepast. De aannemer is op elk moment verantwoordelijk voor het correct aanbrengen van een duidelijke verkeerssignalisatie.


Is mijn huis bestand tegen wisselingen in de grondwaterstand en de trillingen van zware machines?

Aquafin laat vóór de werken de stabiliteit van de ondergrond en het peil van het grondwater onderzoeken. Op basis van de onderzoeksresultaten zoekt Aquafin naar de meest geschikte techniek. De gedragscode tussen Aquafin, de aannemers en hun vertegenwoordigers vermeldt uitdrukkelijk dat de aannemer het materieel dat hij gebruikt moet aanpassen aan de lokale omgeving en de omvang van de opdracht. De aandacht gaat hierbij naar de grootte van het materiaal, geluidshinder en trillingen, wendbaarheid en mogelijke risico’s van bemaling voor de eigendommen. 


Wat als de werkzone op mijn perceel niet correct werd hersteld?

Wanneer Aquafin op uw terrein gronden inneemt voor de aanleg van leidingen, gebeurt dat via een onderhandelaar. De aannemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken en het degelijk herstel van de werkzone op uw terrein. Indien de werken niet werden uitgevoerd zoals eerder met de onderhandelaar van Aquafin was besproken, meldt u dit aan hem, of aan de aannemer vóór het einde van de werken.

Kan mijn kelder onder water komen te staan?

Oude rioleringen verkeren vaak in een slechte staat en vertonen tal van lekken. Hierdoor draineren ze ook grondwater. Bij kelders die niet voldoende waterdicht zijn, voorkomen deze lekkende rioleringen dat er water in komt te staan. Maar het is niet de bedoeling dat een riool grondwater draineert en naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoert. Via een lekkende riolering sijpelt bovendien afvalwater in de bodem en in het grondwater. Het is dus noodzakelijk om lekkende rioleringen door nieuwe rioolbuizen te vervangen, maar dit kan inderdaad het grondwaterpeil beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk om te allen tijde als een goede huisvader te zorgen voor een waterdichte kelder. 

Tijdens het ontwerp van het project wordt onderzocht of de geplande werken invloed hebben op de grondwaterhuishouding. Indien nodig worden er aangepaste maatregelen genomen tijdens de uitvoering van het project. 

 

Waarom mag men drie weken lang niet over een betonverharding of nieuw aangelegde klinkers rijden?

De betonfundering moet eerst uitharden. Beton bereikt zijn defintieve sterkte pas na 28 dagen. We tellen 1 week voor de aanleg, en dus nog 3 weken om de beton verder te laten rusten. Als die tijd niet wordt gerespecteerd, gaat het beton barsten en gaan er zich na enkele weken of maanden verzakkingen voordoen.

 

Waarom wordt er na de eerste asfaltlaag niet verder gewerkt tot alle asfaltverharding aangelegd is?

De aanleg van riolering gebeurt in verschillende fases. Eerst wordt de riolering gelegd, dan de asfalt onderlaag. Met de toplaag wordt vaak gewacht tot alle andere werken uitgevoerd zijn, om geen naden in het wegdek te hebben. Het is ook makkelijker om de klinkers van de voetpaden en parkeerstroken te leggen, als de toplaag er nog niet ligt. Dat werkt netter.  Als de asfalt onderlaag is uitgehard mag het plaatselijk verkeer erover rijden, maar het is wel uitkijken voor uitstekende putdeksels, die op de hoogte van de toplaag liggen. 

Waarom wordt er geen asfalt gelegd als het koud is of regent?

Koude heeft een negatief effect op de kwaliteit van het afsfalt. Afhankelijk van het soort asfalt, moet de temperatuur hoger liggen dan 5°¨C of zelfs 10°C. Anders gaat de asfalt te snel uitharden, wordt hij korrelig en kunnen er putten in de weg onstaan.

Asfalt is een film die op de weg wordt gelegd. Als het regent, koelt die film aan de buitenkant te sterk af, waardoor er onvoldoende binding is met de ondergrond.

Waarom wordt er geen beton gelegd als het koud is?

Betoneren gaat moeilijk bij minder dan 5°C. In beton zit water. Als dat bevriest, verbreekt het de betonstructuur. De aannmer mag wel beton leggen als hij speciale maatregelen neemt, die goedgekeurd zijn door de leidend ingenieur van het studiebureau.

Waarom moet het damwandscherm zoveel dieper geplaatst worden dan de riolering zelf?

Het damwandscherm dient als waterkerend scherm bij grondwerken. Het moet voorkomen dat het grondwaterpeil buiten het scherm te veel zou zakken. Binnen het scherm moet het grondwater  worden weggezogen om de riolering in een droge omgeving te kunnen aanleggen. Het scherm moet dan ook een heel stuk dieper zitten dan het peil tot waarop het grondwater weggetrokken wordt. Anders zou het grondwater buiten het scherm te snel onder het scherm doorlopen naar de plek waar het grondwater wordt weggezogen. Hoe dieper dit scherm zit, hoe trager het grondwater van buiten het scherm naar de binnenzijde van het scherm kan onderdoorlopen.

Zal ik steeds met mijn auto tot aan mijn garage kunnen rijden?

Ja. Alleen voor de uitvoering van specifieke werken kan dat tijdelijk onmogelijk zijn, bijvoorbeeld voor de aanleg van klinkers of greppels, of wanneer de aanleg van de buizen zich vlak voor uw deur situeert. Maar in dat geval verwittigt de aannemer u vooraf.

Ik wil verhuizen of verbouwen tijdens de werken. Is dat mogelijk?

Ja, als u goede afspraken maakt met de aannemer en één week vooraf laat weten wanneer de verhuiswagen komt, of wanneer er een lading stenen geleverd moet worden... De aannemer houdt hier dan rekening mee in zijn weekplanning.

 Waar kan ik tijdens de werken voor informatie terecht?

De werftoezichter is het eerste aanspreekpunt van de omwonenden tijdens de uitvoering van de werken. Hij/zij is dikwijls aanwezig op de werf of in de werfkeet te vinden. De werftoezichter staat in voor de naleving van de gedragscode. De afspraken in deze gedragscode tussen Aquafin en de aannemer (én zijn onderaannemers) stellen een goede verstandhouding met de buurt centraal.

De naam van de projectverantwoordelijke bij Aquafin vindt u in de informatiebrief die u vóór de werken heeft ontvangen of op de website van Aquafin. De projectverantwoordelijken kijken tijdens het hele verloop van het project mee over de schouder van het studiebureau en de aannemer, en vertegenwoordigen Aquafin als opdrachtgever.

Voor de omwonenden en handelaars kan het lonend zijn om zich te laten vertegenwoordigen door één contactpersoon die als spreekbuis optreedt voor de hele buurt. Wekelijks houden alle technische partners (Aquafin, studiebureau, aannemer, gemeente, ...) een werfvergadering. Voor of na deze vergadering kan tijd worden vrijgemaakt om klachten, eventuele schadegevallen en de planning van de werken te bespreken. Zo wordt veel wrevel voorkomen en worden kleine problemen ter plaatse opgelost.

Als tijdens de werken het werkschema moet worden gewijzigd (vb. stilleggen van de werken omwille van het weer of omwille van de veiligheid, onderbreking van stroom, water,…), dan brengen Aquafin of de aannemer de omwonenden hiervan per brief op de hoogte.


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving