Home  » Infrastructuur en Omgeving » Voor technische partners » Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning in voege. Ze vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en is het antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere procedures. Ook op de projecten van Aquafin heeft deze verandering een impact. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • Stedenbouwkundige en milieuaspecten voortaan tegelijk beoordeeld
  Activiteiten met een milieuimpact zoals bemaling en de opslag van uitgegraven bodem worden nu standaard door Aquafin opgenomen in de vergunningsaanvraag. Een activiteit zoals puin breken is niet meer toegestaan op onze terreinen (zie ook "Terrein voor grondverbetering").

 • 3 bevoegde overheden: Vlaamse overheid, provincie of gemeente
  Wie de vergunning aanvraagt is niet meer van belang om de bevoegde overheid te bepalen, wel het type project. Voor bovengemeentelijke projecten en gecombineeerde dossiers blijft de Vlaamse overheid de vergunningsverlener. Voor RWZI- en KWZI-projecten verschuift deze bevoegdheid naar de provincie of gemeente.

 • Slechts 2 procedures met scherpe vergunningstermijnen:
  - Gewone procedure: met openbaar onderzoek > soms tussenkomst van omgevingsvergunningscommissie vereist > beslissingstermijn van 105 of 120 dagen
  - Vereenvoudigde procedure: geen openbaar onderzoek > geen tussenkomst van omgevingsvergunningscommissie vereist > beslissingstermijn van 60 dagen
  De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket. Ze worden aan één openbaar onderzoek onderworpen, in één adviesronde behandeld en resulteren in één beslissing bij één en dezelfde bevoegde overheid.

 • Oplossingsgericht optreden tijdens procedure:
  - De vergunningverlenende overheid kan onregelmatigheden rechtzetten die tijdens de procedure worden begaan en die tot de vernietiging van de beslissing over de lopende vergunningsaanvraag kunnen leiden.
  - De bouwheer heeft de mogelijkheid om de vergunningsaanvraag te wijzigen tijdens de procedure zonder dat dit tot het heropstarten van de procedure leidt.

 • Voor onbepaalde duur
  In tegenstelling tot de vroegere milieuvergunning geldt de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

 • Analoog wordt digitaal
  Aanvragen worden digitaal ingediend en volledig digitaal behandeld via het Omgevingsloket. De richtlijnen die Aquafin hiervoor hanteert, werden toegelicht op infosessies en kan je raadplegen op onze Kennisbank.

Archeologienota

Sinds juni 2016 moet de bouwheer bij de meeste aanvragen voor een omgevingsvergunning een archeologienota voegen. Die is het resultaat van een vooronderzoek door een erkende archeoloog. De aanvankelijk strikte voorwaarden werden versoepeld door een aangepaste wetgeving sinds 1 januari 2017:

 • De archeoloog krijgt meer autonomie om te beslissen welke bepalingen al dan niet in de nota worden opgenomen. Dat maakt de nota compacter en versnelt het opstellen ervan.

 • Het Agentschap Onroerend Erfgoed moet de nota bekrachtigen en kan dit alleen nog weigeren als er een essentieel onderdeel niet correct werd uitgevoerd.

 • De bouwheer kan een archeologienota die nog niet bekrachtigd werd toevoegen aan de vergunningsaanvraag. Een bekrachtigde nota blijft wel de voorwaarde voor de toekenning van de vergunning, dus deze moet zo snel mogelijk nagestuurd worden. Toch levert deze aanpassing tijdswinst op in de volledige doorlooptijd van het vergunningsproces.


Infrastructuur en Omgeving
Infrastructuur en Omgeving