Home  » Kennis en Wetenschap » Onderzoeksdomeinen

Onderzoeksdomeinen

Onderzoeksbeleid
 

Om op wereldvlak de uitdagingen inzake afvalwaterbehandeling aan te gaan, concentreren de activiteiten van de afdeling Onderzoek zich op 3 belangrijke pijlers:

Duurzame waterzuivering

De grootste successen in de huishoudelijke afvalwaterbehandeling zijn ongetwijfeld het feit dat mensen niet langer blootgesteld worden aan ziektes en aandoeningen gerelateerd aan afvalwater en dat het leven in onze waterlopen zich herstelt. Afvalwaterzuivering laat echter ook een ecologische voetafdruk na, oa. door energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen en het gebruik van grondstoffen. 

Onderzoeksprojecten naar het minimaliseren van CO2-emissie (direct & indirect) en het terugwinnen van kostbare grondstoffen (energie, nutriënten & water) dragen bij tot de ontwikkeling van duurzame afvalwaterbehandeling, uiteraard zonder de effluentkwaliteit te compromitteren.

Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar lachgas of N2O. Lachgas is een broeikasgas dat vrijkomt bij het waterzuiveringsproces. Op basis van metingen in de RWZI's Leuven, Antwerpen-Zuid en Beveren deed men meetcampagnes om een beter inzicht te krijgen in de mechanismen achter het ontsaan en de vrijstelling van dit gas. Een andere studie focust op de recuperatie van fosfor. Fosfor is een essentiĆ«le bouwsteen van het menselijk lichaam en het is ook een belangrijke voedingsstof voor planten en dieren. Omdat de natuurlijke reserves van fosfor stilaan uitgeput geraken, worden door onze onderzoekers nieuwe manieren gezocht om deze grondstof te recupereren. Zo werd op RWZI Leuven een demoschaal installatie voor recuperatie van struviet uit vergist slib gebouwd.

Om de biogasproductie in zijn bestaande slibgistingsinstallaties verder op te drijven, onderzocht Aquafin op pilootschaal de haalbaarheid van electroporatie als nieuwe techniek. Hierbij wordt het slib door een elektrisch veld gestuurd waardoor de celwand afbreekt en ook het organisch materiaal verder kan afbreken. Op deze manier ontstaat meer biogas.

Milieukwaliteitsnormen oppervlaktewaterbeleid

Aquafin levert een cruciale bijdrage in het behalen van de goede status van de waterlichamen. Het onderzoek in het domein 'Integraal waterbeheer' focust op innovatieve oplossingen die bijdragen aan een betere kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater door het reduceren van de negatieve effecten van de impact van onze lozingen via effluent, overstorten en RWA.

De nieuwe dochterrichtlijn van de Kaderrichtlijn Water (richtlijn prioritaire stoffen 2013/29/EU) voert een waarnemingslijst in om beter meetgegevens te verzamelenover een aantal nieuwe zorgwekkende stoffen in het afvalwater. Voor de eerste drie stoffen en nog een reeks andere farmaceutische stoffen, onderzoekt Aquafin het voorkomen ervan in influent en effluent en zoekt het mee naar mogelijke technologieƫn voor de verwijdering van deze medicijnresten uit het afvalwater. Na heel wat onderzoek de voorbije jaren is intussen ook de eerste RTC op het rioolstelsel in gebruik. Real Time Control (RTC) is een intelligente sturing van het rioolstelsel. Metingen van het waterpeil wijzen uit welke delen van het stelsel het meest belast zijn.

Vervolgens worden acties genomen om de belasting zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over het stelsel. Dit zal het globaal overstortvolume reduceren, met een gunstig effect voor het milieu. Deze toepassing wordt ook voor verschillende andere steden en gemeenten bekeken.

Betrouwbare installaties - Asset Management

In 2015 was Aquafin verantwoordelijk voor het onderhoud en de exploitatie van niet minder dan 5743 km riolering en 293 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Daarnaast beheert Aquafin 1548 bovengemeentelijke pompstations en bergbezinkingsbekkens. Om die infrastructuur zo optimaal mogelijk te beheren is er nood aan expertise die opgedaan wordt door metingen en onderzoek in het veld en op pilootschaal. Op die manier worden er onderhouds- en inspectieprogramma's ontwikkeld en kan men op een pro-actieve manier omgaan met geur en corrosieproblemen. Zo werd bijvoorbeeld een beslissingsondersteunende tool ontworpen voor corrosiebescherming na persleidingen waarmee het risico afwaarts van persleidingen kan worden ingeschat en waaruit het aantal meter corrosiebescherming dat moet worden voorzien, kan worden afgeleid.

Sterke samenwerking met onderzoekspartners

Een team van experts

Het onderzoeksteam van Aquafin bestaat uit een 15tal onderzoekers die samen met een aantal technologen, continu werken aan verschillende projecten binnen de expertises van Aquafin. Zij werken dan ook vaak samen met nationale en internationale onderzoekspartners. Daarnaast is er ook steeds een grote betrokkenheid van de klant

Onderzoeksgebouw

Op de terreinen van de waterzuiveringsinstallatie te Aartselaar, bouwde Aquafin een onderzoeksgebouw uitgerust voor het uittesten van nieuwe technieken en technologieëen. Vier technische experts zijn er verantwoordelijk voor het bouwen en testen van pilootprojecten. Bovendien worden er ook vaak testen uitgevoerd op onze bestaande infrastructuur. De verscheidenheid van de afvalwaterbehandelingsmethoden en de verschillende capaciteiten geven Aquafin in dit opzicht een bijkomende troef. Elke waterzuiveringsinstallatie van Aquafin heeft haar eigen labo waar het technisch personeel de primaire analyses kan uitvoeren. Specifieke analyses en analyses in het kader van onderzoek worden uitgevoerd door gespecialiseerde laboranten in ons hoofdlaboratorium in Aalst.

Europese Projecten

Om onze knowhow op te bouwen voeren we ook onderzoek met internationale partners uit. We werken samen met binnenlandse en internationale universiteiten en zijn partner in verschillende Europees gesubsidieerde onderzoeksprojecten. Op dit ogenblik is Aquafin partner in de EU-projecten TreatRec, R3 Water en associate partner in het EU-project Quics.

Vlaamse Projecten
  • Van restwarmte naar proceswarmte is een Vlaams gesubsidieerd onderzoeksproject van de hogeschool West-Vlaanderen, dat tot doel heeft restwarmte in de industrie op te waarderen voor verschillende toepassingen
  • De blauwe cirkel is een Vlaams collectief innovatietraject van een ruime groep van grote bedrijven en KMO's rond het duurzaam hergebruik van water en valorisatie van reststromen met hoge concentraties aan zouten
  • Innovatieve stikstof verwijdering in actief-slib is een onderzoeksproject gericht op de optimalisatie van het Anammoxproces. Bij dit proces verloopt de biologische stikstofverwijdering via een verkorte stikstofcyclus, wat leidt tot een hogere energie-efficiëntie.

Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap