Home  » Kennis en Wetenschap » Onderzoeksdomeinen


Onderzoek met partners

Aquafin is actief in verschillende onderzoeksprojecten met externe partners. Deze onderzoeksprojecten worden deels gefinancierd door Europa.

Lopende Projecten

i-Qua

Door nieuwe vormen van economische activiteiten in het buitengebied, neemt de druk op de bestaande afvalwatervoorzieningen toe. Voor dergelijke verspreide lozingen zijn de bestaande concepten niet geschikt of erg duur (debiet, specifieke samenstelling/vracht, typegebruik).

Daarom zal Interreg, een internationale samenwerking tussen 6 Vlamse en 2 Nederlandse partners, gedurene 3 jaar innovatieve oplossingen voor afvalwatervoorzieningen ontwikkelen en testen. Dit gebeurt op vier testlocaties in het buitengebied (2 in Vlaanderen en 2 in Nederland), en op één mobiele waterzuiveringunit met planten die naar verschillende evenementen zal trekken om het afvalwater te behandelen. Het onderzoek richt zich op lozingen in het buitengebied met specifiek afvalwater, waarvoor er geen standaard (commerciële) oplossingen beschikbaar zijn.

Bij de ontwikkeling van de innovaties is er steeds een sterke focus op het lokaal inzetten van gezuiverd afvalwater en de terugwinning van grondstoffen (nutrienten) en energie. Ervaring wordt opgedaan op afvalwater van een geitenboerderij, horeca, een carwash, en een lokale voetbalvereniging.

www.grensregio.eu/projecten/i-qua

IMPAKT!

Hoge natuurdoelstellingen in de grensoverschrijdende waterlopen Dommel en Warmbeek/Tongelreep zijn een grote uitdaging voor regionale waterkwaliteitsbeheerders.

Een belangrijk knelpunt om de gewenste waterkwaliteit te behalen is het huidige beheer van de riolering en de zuivering van rioolwater. Vooral tijdens regenperiodes stort vervuild water vanuit de rioolstelsels over naar waterlopen en werken de rioolwaterzuiveringen niet altijd optimaal. Het gevolg is dat de zuurstofhuishouding ernstig verstoord wordt.Samen met ammoniakvergiftiging zorgt dit ervoor dat de beken niet voldoen aan de hoge natuurdoelen. Bedrijventerreinen zijn hierbij een specifiek aandachtspunt, omdat naast overstortend afvalwater ook milieugevaarlijke stoffen in de waterlopen kunnen komen. Het ontbreekt nu nog aan een totaalbeeld van het effect dat afvalwaterlozingen op de waterkwaliteit in het gebied Limburgse Kempen (BE) Zuid-Oost Brabant (NL) heeft. Goed inzicht in het functioneren van de afvalwaterketen en het watersysteem is nodig.

Niet alleen technisch, maar ook organisatorisch is dit een uitdaging: verantwoordelijkheden zijn verdeeld over meerdere publieke partijen. Het gaat hierbij om een integrale aanpak, die in de betreffende waterlopen zorgt voor een duurzaam en blijvend herstel van waternatuur. We hanteren het uitgangspunt, dat lozingen vanuit de afvalwaterketen geen belemmering mogen vormen op ecologisch beekherstel. Door deze aanpak en intensieve samenwerking tussen publieke en private partners (Aquafin, Vlaamse Milieumaatschappij & Infrax) willen we tijdig en tegen anvaardbare kosten de natuurdoelen realiseren.

Samen gaan we met positieve energie hiermee aan de slag.

www.grensregio.eu/projecten/impakt

VOLATILE

Biowaste derived volatile fatty acid platform for biopolymers, bioactive compounds and chemical building blocks

VOLATILE is een Europees onderzoeksproject gefinancierd in het kader van het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie. Het project wordt gecoördineerd door Tecnalia in Spanje, en loopt van 1 december 2016 tot 30 november 2020. Het doel is een technologieplatform te ontwikkelen voor de fermentatie van huishoudelijk afval en waterzuiveringsslib tot vluchtige vetzuren, en omzetting naar hoogwaardige eindproducten: bio-plastics voor de materiaalindustrie, omega-3 vetzuren voor de voedingsindustrie en microbiële oliën voor de olie-industrie. Aquafin vormt één van de acht business cases in dit project, en draagt bij aan:

 • analyseren van het marktpotentieel van het productieplatform voor vluchtige vetzuren en afgeleide producten voor de specifieke situatie in Vlaanderen
 • uitwerken van een business case
 • aanleveren van waterzuiveringsslib voor de experimentele ontwikkeling van het productieplatform voor vluchtige vetzuren
 • studie naar de economische haalbaarheid van de voorgestelde productieketen
Als resultaat van dit onderzoeksproject verwacht Aquafin een nieuwe potentiële afzetmarkt voor haar RWZI slib te krijgen.

www.volatile-h2020.eu

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 720777

R3 WATER

R3 Water is een Europees onderzoeksproject gefinancierd in het kader van het 7e Framework-programma en wordt gecoördineerd door IVL Zweden. R3 Water staat voor Reuse (hergebruik van afvalwater), Recovery (recuperatie van grondstoffen) en Resource efficiency (duurzaam omgaan met energie en grondstoffen) in het zuiveringsproces van afvalwater. Aquafin is de enige Belgische partner. Het doel van dit project is het demonstreren van innovatieve technologieën om de traditionele waterzuiveringsinstallatie aan te passen naar een productiefaciliteit voor energie, nutriënten, water voor hergebruik en andere grondstoffen. In drie landen zullen democases gebouwd worden om de impact van nieuwe technologieën te testen. Ook Aquafin zal enkele van deze democases opzetten vanaf dit voorjaar. Alle uit te testen technologieën zijn de onderzoeksfase ontgroeid en zullen dus op volle schaal getest worden, waardoor een aantal RWZI's nauw betrokken zullen worden bij dit onderzoek.

logo

www.R3water.eu

 

QUICS
(Quantifying Uncertainty in Integrated Catchment Studies)

Quics is een Europees Project gefinancierd in het kader van Marie Curie en wordt gecoördineerd door de universiteit van Sheffield.Het doel van deze studie is onzekerheidsanalyse toepassen op waterkwaliteitsmodellen. Dit wil zeggen dat alle mogelijke factoren (parameters, meetgegevens,...¦) die het resultaat van een model kunnen beïnvloeden, meegenomen worden in de analyse. Zo kan bvb. een onjuiste regenmeting onverwacht een belangrijke invloed hebben op het berekende resultaat van het model. Tijdens dit project zullen bestaande statische methoden, die de onzekerheid op het resultaat berekenen, getest worden. Op termijn wil Quics een gebruiksvriendelijke methode ontwikkelen die eenvoudig kan toegepast worden op bestaande modellen. Als associate partner in dit project zorgt Aquafin voor de begeleiding van enkele doctoraatsstudenten die zullen werken op de onzekerheidsanalyse van modellen die momenteel beschikbaar zijn bij Aquafin.

www.sheffield.ac.uk/quics

TREATREC
(Interdisciplinary concepts for municipal wastewater treatment and resource recovery)

De afvalwatersector moet zich voorbereiden op een aantal toekomstige maatschappelijke uitdagingen zoals de recuperatie van grondstoffen, de verwijdering van  micropolluenten en een verbetering van de duurzaamheid in de procesvoering.

De doelstellingen van het project zijn:

 • de evaluatie van de technologische haalbaarheid en de kosteneffectiviteit van verschillende geavanceerde toepassingen gericht op grondstoffenrecuperatie en verwijdering van micropolluenten
 • het verbeteren van het wetenschappelijk inzicht van de invloed van afvalwaterbehandeling op micropolluenten
 • het identificeren van de rol van elke stap in het waterzuiveringsproces wat betreft energieconsumptie, betrouwbaarheid en efficiëntie, gerelateerd aan de verwijdering van de micropolluenten en stikstof/fosforrecuperatie of –verwijdering,
 • het bundelen van de verworven proceskennis in een beslissingsondersteunende tool die toelaat beslissingsnemers een meer onderbouwde en kwalitatieve beslissing te nemen.

Het project zal uitgevoerd worden door 5 doctoraatsstudenten. Vier van hen zullen een deel van hun tijd doorbrengen bij Aquafin om aan volgende opdrachten te werken;

 • Pilootopdracht op drie geavanceerde processen voor het verwijderen van farmaceutische stoffen uit het gezuiverde afvalwater door ozonisatie, actief kool (gepatenteerde BioMAC) en uit biologisch opgewaardeerd slib met Phoma sp schimmels.
 • Pilootwerk op struvietrecuperatie, Sharon en Anammox.
 • Integratie van verschillende facetten (technologisch, economisch, ecologisch,…) van de beschikbare technologieën in een beslissingsondersteunende tool.

Het project loopt van Januari 2015 tot December 2018.

www.treatrec.eu

 

Afgesloten projecten

 

INNERS

(INNovative Energy Recovering Strategies in the Urban Water Cycle)

Inners is een Europees onderzoeksproject gefinancierd in het kader van het INTERREG IVB programma en gecoördineerd door Waterschap Groot Salland. Het doel is een verbetering van de energiebalans in de stedelijke waterkringloop, door de terugwinning van energie en het promoten van hergebruik van deze energie. De ultieme doelstelling is te komen tot een energieneutrale of zelfs energieproducerende stedelijke waterkringloop. De bijdrage van Aquafin bestaat uit de evaluatie van het gebruik van thermische energie uit riolen door:
 • het modelleren van energiestromen in de riool
 • onderzoek, door dynamische rioolmodellering, naar de impact van een warmtepomp op de influenttemperatuur.
 • onderzoek, door dynamische RWZI-modellering, naar de impact op het zuiveringsproces van een eventuele temperatuurdaling van het influent (effluentkwaliteit, energieverbruik en N2O-productie).
 • een globale LCA-evaluatie van warmterecuperatie uit riolen.
 • het opstellen van een ondersteunende beslissingstool voor overheden om al dan niet en/of hoeveel warmte te recupereren uit de riool.
 • de organisatie van een workshop voor lokale overheden (gemeentes, overheden).

www.inners.eu

RAINGAIN
(Advanced observation and rainfall prediction for urban pluvial flood management)
RainGain is een Europees onderzoeksproject gefinancierd in het kader van INTERREG IVB en gecoördineerd door de technische universiteit van Delft. RainGain werd opgestart om de voorspellingen van wateroverlast door hevige regenbuien in verstedelijkte gebieden te verbeteren. Als gevolg van de klimaatverandering en de verstedelijking is de kans op wateroverlast vanuit het rioolstelsel door hevige regenbuien in onze steden immers sterk toegenomen. Er is dus nood aan nieuwe oplossingen om het risico op stormschade voor de bevolking en de infrastructuur te verkleinen. Zo wordt o.a. het gebruik van hoge resolutie neerslagradars en nieuwe modelleringstechnieken uitgetest.
De verkregen data zullen gebruikt worden in rioolmodellen om overstromingen in het rioolstelsel te kunnen simuleren en waar mogelijk voorkomen. De rioolbeheerders hebben zo de mogelijkheid snel en adequaat te reageren bij hevige regenval, bvb. via alarmsignalen en/of optimalisaties van de beschikbare berging. De taak van Aquafin bestaat uit de verdere ontwikkeling en het gebruik van een X-band radar in Leuven (ism KULeuven) als regenvoorspeller en de ontwikkeling van een early warning systeem voor wateroverlast (in stedelijk gebied).
www.raingain.eu

 
SANITAS
(Sustainable and Integrated Urban Water System Management)
Sanitas is een Europees onderzoeksproject gefinancierd in het kader van Marie Curie. Het wordt gecoördineerd door de universiteit van Girona (Universitat de Girona). Het doel is het minimaliseren van de impact van het stedelijk watersysteem op klimaatverandering en omgaan met toekomstige variaties in waterkwantiteit en -kwaliteit.
Onze bijdrage in dit project is het ontwikkelen van een tool voor de voorspelling van de geloosde vrachten via overstorten.
Daarnaast zullen wij ook een methodologie ontwikkelen voor kostenefficiënte regelstrategieën in riolen en RWZI's (RTC).

SANITAS ITN 


Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap