Home  » Kennis en Wetenschap » Respect voor het milieu

Respect voor het milieu

Aquafin engageert zich om respectvol om te gaan met het milieu en ecosystemen niet te verstoren. Maar we willen als bedrijf méér doen. Het uiteindelijke doel is om het aangeleverde rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren met een zo klein mogelijke voetafdruk op het milieu. We streven naar een duurzaam gebruik van materialen, grondstoffen, energie en ruimte.

RWZI als recyclagefabriek
Een wateruiveringsinstallatie biedt verschillende mogelijkheden om energie en grondstoffen te recupereren. Deze animatie toont wat in theorie mogelijk is en wat vandaag al wordt toegepast. 

Energieverbruik verlagen op de zuiveringsinstallaties
Waterzuivering is een energie-intensief proces. Aquafin levert echter grote inspanningen om het energieverbruik zo veel mogelijk te beperken. Sensoren die voortdurend metingen uitvoeren, helpen ons om niet meer energie te verbruiken dan nodig om de gewenste waterkwaliteit te bereiken.

Energierecuperatie en -productie uit slib
Indikking, vergisting, ontwatering en droging van het slib verkleint het af te voeren volume, wat het aantal transporten over de weg beperkt. Bovendien maakt Aquafin maximaal gebruik van de nuttige eigenschappen van het slib, bijvoorbeeld voor warmterecuperatie door vergisting en als grondstof voor energieproductie.
Meer

Hergebruik van afvalwarmte van derden
In de slibdrogingsinstallatie van Houthalen wordt geen biogas of aardgas ingezet. Aquafin gebruikt er de afvalwarmte van de naastliggende huisvuilverbrandingsinstallatie van Bionerga. De warmte die ontstaat bij de verbranding van het restafval wordt in stoom omgezet, die aan Aquafin wordt verkocht. Bionerga leverde in 2010 26,2 miljoen kWhthermisch.

Producent van grijs water
Niet alleen in het zuiden, maar ook in het noorden van Europa is de druk op de natuurlijke waterbronnen hoog. Gezuiverd huishoudelijk afvalwater kan een aanvullende bron van water zijn voor bedrijven uit verschillende sectoren in de buurt van een zuiveringsinstallatie.
Meer


Producent van grondstoffen
Aquafin heeft laten onderzoeken of het technologisch mogelijk is om fosfor (struviet) te vormen uit water afkomstig van de slibontwateringsinstallaties of slibassen. Wereldwijd dreigt de natuurlijke voorraad aan fosfaaterts uitgeput te raken. Ontwaterd slib kan nuttig gebruikt worden in de afdichtlagen van stortplaatsen. Hydrostab® is een alternatief voor klassiek gebruikte afdichtingsmaterialen als zand-bentonietmengsels.Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap