Home  » Kennis en Wetenschap » Hoe werkt afvalwaterzuivering » Afvalwater

Afvalwater

Dagelijks verbruikt de gemiddelde Vlaming zo’n 120 liter water. Daar sta je niet onmiddellijk bij stil als je de kraan opendraait voor een verkwikkende douche, de afwas of een toiletspoeling. Bovendien is dat water na gebruik vervuild.

Als waterlopen veel ongezuiverd water ontvangen, doet de aanwezige verontreiniging vroeg of laat het ecosysteem in elkaar storten. Vervuilingsgevoelige soorten zoals beekprik, libellenlarven en zwanemossel sterven uit. Hun plaats wordt ingenomen door meer resistente maar ecologisch minder waardevolle soorten als muggen- en rattenstaartlarven. Om de kwaliteit van onze waterlopen te bewaken, moet huishoudelijk afvalwater worden gezuiverd vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt.

 Dat gezuiverde water moet aan bepaalde normen voldoen.

De verontreiniging in huishoudelijk afvalwater bestaat vooral uit:

Nutriënten
Nutriënten zoals nitraat en fosfaat zijn anorganische voedingsstoffen. Sommige organische verbindingen in het huishoudelijk afvalwater, zoals eiwitten en ureum, bevatten stikstof. Tijdens de afbraak van deze organische verbindingen komt nitraat vrij. De mens neemt dagelijks ook een portie fosfaat op, die hij gedeeltelijk via de urine en ontlasting opnieuw uitscheidt.

Zuurstofbindende stoffen
Organische verbindingen zoals eiwitten, koolhydraten en vetten zijn zuurstofbindende stoffen. Ze komen in het afvalwater terecht via onder meer uitwerpselen, schoonmaakproducten en etensresten.

Zware metalen en organische microverontreinigingen
Schadelijke producten, zoals het spoelwater van verf, bezoedelen het afvalwater met zware metalen en organische microverontreinigingen. Deze komen normaal gezien slechts beperkt voor in het huishoudelijk afvalwater.                                                                                                                                           

Nomen voor gezuiverd afvalwater

Het gezuiverde afvalwater (effluent) moet aan bepaalde normen voldoen, die afhankelijk zijn van de agglomeratiegrootte waarvoor de installatie gebouwd wordt/is. Tot voor kort waren deze normen een kopie van de Europese normen (opgelegd via de richtlijn Stedelijk Afvalwater). Op Vlaams niveau werden ze door een recente wijziging in VLAREM (Vlaams Reglement op de Milieuvergunningen) echter verstrengd. Aquafin volgt 5 parameters op:

Biologisch zuurstofverbruik 
Het biologisch zuurstofverbruik geeft aan hoeveel zuurstof bacteriën nodig hebben om op 5 dagen tijd bij 20°C de organische vuilvracht in 1 liter gezuiverd afvalwater af te breken. Bij hoge BZV-waarden ontwikkelen de bacteriën zich zo snel dat het risico bestaat dat ze door hun ademhaling alle zuurstof uit het water opnemen.

Chemisch zuurstofverbruik
Het chemische zuurstofverbruik geeft aan hoeveel zuurstof er nodig is om de aanwezige vuilvracht volledig te oxideren.

Zwevende stoffen
De parameter zwevende stoffen geeft een maat voor de zwevende (niet oplosbare) stoffen die in het gezuiverde afvalwater mogen achterblijven.

.

 


Kennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap