Kleinschalige waterzuivering

Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties (KWZI’s) zijn geknipt om het afvalwater van afgelegen woonkernen te zuiveren. De aansluiting van deze afgelegen lozingspunten op de zuiveringsinfrastructuur is van cruciaal belang om in de toekomst een goede waterkwaliteit stroomafwaarts te garanderen. Daarom neemt Aquafin bij het ontwerp van kleinschalige installaties de strengste normen in acht en wordt nutriëntenverwijdering voorzien. Zo heeft het gezuiverde water van de zuiveringsinstallatie de kleinst mogelijke impact op de waterkwaliteit van de ontvangende beek.

Een KWZI heeft hetzelfde processchema als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt. Afhankelijk van de te verwerken vuilvracht bestaat de biologische zuivering in een KWZI uit volgende technieken: een rietveld of plantenzuivering en tanksystemen zoals een biorotor. Wanneer men kiest voor een tanksysteem en wanneer de ligging er zich toe leent, kan men het gezuiverde water extra nazuiveren in een nageschakeld rietveld.

Het tweetraps-wortelzonerietveld
Een wonderbaarlijk samenspel tussen bacteriën, riet en de bodem zorgt in het tweetrapsrietveld zowel voor de verwijdering van organische stoffen als van nutriënten.

Na de voorbezinking om grof afval te verwijderen stroomt het afvalwater horizontaal door een filterbed van grind, onder het oppervlak, langs de ondergrondse plantendelen. Tal van bacteriën en schimmels hechten zich op het uitgebreid wortelstelsel van de planten. Het riet voert via zijn luchtstengels zuurstof naar de ondergrondse wortels. Zo wordt de bodem rondom de wortels met zuurstof aangerijkt. Deze bacteriën breken met behulp van zuurstof de organische stoffen af en zetten ammonium om tot nitraat (nitrificatie). De bacteriën in de bodem helpen bij beide processen een handje mee. Verder binden de bodemdeeltjes fosfor.

Een drainagebuis aan het eind van het eerste wortelzonerietveld voert het effluent naar het tweede rietveld. Het belangrijkste voordeel van dit tweetrapssysteem is de flexibiliteit: de rietvelden kunnen samen of afwisselend in werking worden gesteld.


Rietveld voor de zuivering van rioolwater

Tanksystemen
Bij tanksystemen kunnen alle stappen in het zuiveringsproces worden geconcentreerd in één tank: voorbezinking, zuivering en nabezinking. De onderdelen worden zo veel mogelijk ondergronds uitgevoerd of in grasbermen ingeplant. Voor de biologische zuivering komen zowel een biorotor als een ondergedompelde beluchte filter in aanmerking. Beide zijn systemen met dragermateriaal: de micro-organismen die instaan voor het zuiveringsproces zijn vastgehecht op schijven (biorotor) of op kunststofringen (filter).

  • Bij een biorotor zijn de schijven gemonteerd op een wentelende as, waardoor de bacteriën afwisselend ondergedompeld worden in het afvalwater (voedselvoorziening) en blootgesteld aan de lucht (zuurstofvoorziening).
  • Bij een ondergedompelde beluchte filter wordt de container met dragermateriaal belucht door een grove bellenbeluchting. Dit veroorzaakt een wrijving binnen het dragermateriaal en dat voorkomt dichtslibbing.
    Als er meer afvalwater moet gezuiverd worden, kan de biorotor of ondergedompelde filter bestaan uit aparte modules.


BiorotorKennis en Wetenschap
Kennis en Wetenschap