Bufferwerking bij regenweer

Een bedrijf dat grote hoeveelheden (geconcentreerd) afvalwater loost kan via de milieuvergunning verplicht worden om een buffer te voorzien die in werking treedt om de ecologische impact bij regenweer te beperken.
De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater worden aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hiertoe moet de exploitant een contract afsluiten met Aquafin.

Wettelijk kader

Het besluit van de Vlaamse Regering (21 februari 2014) stelt dat het transport van het bedrijfsafvalwater naar de openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie geen toewijsbaar negatieve impact mag hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het veelvuldig overstorten van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater.

Daarom wordt dit aspect voor geconcentreerde bedrijfsafvalwaters (BZV > 500 mg/l) onderzocht. Het beschikken over voldoende buffercapaciteit (in de praktijk: minimaal het vergunde dagdebiet) voor het tijdelijk stopzetten van de lozing van het bedrijfsafvalwater op riolering bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel kan daarvoor als bijzondere voorwaarde in de vergunning worden opgelegd. In dit geval wordt in de vergunning van de exploitant als bijzondere voorwaarde opgelegd dat een contract gesloten wordt.

Het bufferbekken, dat door de exploitant gebouwd wordt haar eigen terreinen (vóór de officiële meetgoot), dient leeg te zijn onder droogweeromstandigheden.  Op signaal van Aquafin start de buffering bij regenweeromstandigheden, wordt de lozing naar riolering tijdelijk stopgezet en vult de buffer zich.  Op signaal van Aquafin – of nadat de nuttige inhoud zoals vermeld in de milieuvergunning benut is – kan de lozing naar riolering weer aangevat worden en ledigt de buffer zich opnieuw.  Na deze bufferwerking is tijdelijk een verhoogde lozing toegestaan zodat het bedrijf de buffer zo snel mogelijk weer beschikbaar heeft.

De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater worden aangestuurd op basis van een signaal van Aquafin middels automatische signalisatie. Hiertoe sluit de exploitant een contract af met Aquafin.

Dit contract bepaalt dat Aquafin hard- en software voor haar eigen installatie en de installatie van de exploitant levert. De exploitant staat in voor de plaatsing van de geleverde hard- en software op haar installatie.  Vanaf het ogenblik dat regenweeromstandigheden worden bereikt wordt door Aquafin een sms naar de exploitant gestuurd.  Zodra de regenweeromstandigheden voorbij zijn, wordt opnieuw door Aquafin een sms gestuurd naar de exploitant.

De hard- en software op de installatie van de exploitant worden eigendom van de exploitant, exclusief SIM-kaart. De exploitant draagt alle kosten voor de levering van de hard- en software.  De kosten voor het verzenden van de sms’en worden eveneens betaald door de exploitant.

Hoe aanvragen?

Vul onderstaand formulier in met de volgende gegevens:

  1. de exacte locatie van de lozing;
  2. de vigerende vergunningen.

Aquafin schat in wat de ‘meest kritische’ overstort is in het rioleringstelsel tussen het bedrijf en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en bepaalt de uitvoeringsvorm van hard- en software.

Aquafin legt vervolgens een contractvoorstel in tweevoud voor aan het bedrijf.

Aanvraagformulier

Gegevens maatschappelijke zetel
Exploitatieadres
Vertegenwoordigd door
Contactpersoon industrie
Contactpersoon Aquafin

Statusbericht

Supportcenter Bedrijven
Véronique Costermans
bedrijven@aquafin.be
+32 (0)3 450 41 24
Administratieve bepalingen

Statusbericht

Aquafin zal instaan voor de levering van de hard- en software en SIM-kaart, u zorgt zelf voor de installatie van deze hard- en software op uw terrein. Gelieve de vigerende milieuvergunning(en) over te maken, voor zover Aquafin hierover nog niet beschikt.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.

Ludwig Buts

Procestechnoloog