Aanvraag gezuiverd afvalwater

Aanvraag afhaling gezuiverd afvalwater (effluentwater)

CONTRACTUELE VOORWAARDEN - versie 12/07/2021

 

Opmerking: onvolledig ingevulde aanvraagformulieren zullen niet aanvaard worden.

RWZI Afhaling (In welk RWZI zal u hoofdzakelijk effluentwater afhalen)
Nummerplaat Volume m³ Bewerkingen
Nog een vrachtwagen? Klik op 'Extra vrachtwagen toevoegen'
(Aquafin moet in zijn rapportering aan OVM en VLM de eindgebruiker van het opgehaalde water aangeven in het kader van onze grondstoffenverklaring. VLM maakt op basis van deze cijfers voor elke afnemer de mestbalans op waardoor dit dus aan u zal aangerekend worden.)
Duurtijd contract
Startdatum contract

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Aquafin stelt aan de ontvanger gezuiverd afvalwater (verder effluentwater genoemd) van de opengestelde RWZI’s van Aquafin ter beschikking.

De lijst met RWZI’s waar effluentwater kan afgehaald is te raadplegen op de website van Aquafin (www.aquafin.be). De ontvanger dient steeds voorafgaandelijk te checken of de RWZI waar hij effluentwater wil afhalen open is voor afhaling van effluentwater.

De ontvanger wendt het effluentwater aan op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid en zal Aquafin volledig vrijwaren voor aanspraken van eender welke partij die voortvloeien uit dit gebruik, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin en zal in alle geschillen vrijwillig tussenkomen.

Deze overeenkomst is niet installatie-specifiek, Aquafin behoudt het recht om te bepalen welke RWZI’s opengesteld kunnen worden zoals hoger beschreven. Bij een contract voor meerdere maanden kan de ontvanger indien gewenst de overeenkomst vroegtijdig beëindigen op het einde van elke maand.

Deze overeenkomst kan onmiddellijk door Aquafin beëindigd worden, o.a. wanneer er misbruik wordt vastgesteld, omwille van dwingende redenen of adviezen en beslissingen van de verantwoordelijke waterloopbeheerders. De ontvanger heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

De ontvanger zal bij de eerste aanmelding op de installatie (= RWZI die hij heeft aangeduid waar hij hoofdzakelijk effluentwater zal afhalen) per vrachtwagen een aparte specifieke toegangsbadge ontvangen die bij elke afhaling met deze vrachtwagen verplicht te gebruiken is. Daarom vragen we de ontvanger hierboven ook duidelijk aan te geven met hoeveel vrachtwagens afhaling kan gebeuren zodat er voldoende badges ter beschikking kunnen gesteld worden. Badges mogen niet uitgewisseld worden en moeten altijd bij de specifieke bijhorende vrachtwagen gebruikt worden.

De badge geeft tijdens de openingsuren toegang tot alle door Aquafin opengestelde locaties voor afhaling van effluentwater. Na beëindiging van de overeenkomst moet(en) de badge(s) binnen de week worden terugbezorgd aan Aquafin. Als dat niet gebeurt, zal bij de facturatie een administratieve toeslag van 20 euro per ontbrekende badge worden aangerekend.

De ontvanger verbindt zich ertoe bij elke betreding van een installatie van Aquafin de veiligheidsinstructies van Aquafin nauwgezet na te leven. Voor het afnemen van het effluentwater zal de ontvanger steeds gebruik maken van stevig veiligheidsschoeisel, werkhandschoenen, veiligheidsbril en een veiligheidshelm. Het aanwezige personeel behoudt daarnaast de mogelijkheid om in functie van risico's eigen aan de installatie nog bijkomende verplichtingen op te leggen. Wanneer hardleerse transporteurs de maatregelen niet navolgen, treedt er een stappenplan in werking. Eerste stap is een mondelinge waarschuwing, de tweede stap een schriftelijke waarschuwing. Als de transporteur zich nog niet aan de regels houdt, komt er een verbod op effluentafname, volgende stap is een tijdelijke schorsing van de chauffeur en de laatste stap is het intrekken van de badge. 

Het effluent zal door en voor rekening van de ontvanger per as worden afgevoerd. De afname van het effluent gebeurt op de door de operator van Aquafin aangeduide plaats. Deze plaats zal met een transportwagen bereikbaar zijn, doch het nodige materiaal voor het opzuigen van het effluent moet door de ontvanger voorzien worden.

Aquafin geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde effluentwater en de beschikbaarheid van voldoende effluentwater. Het effluent mag door de ontvanger niet doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.

In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Aquafin persoonsgegevens van derden. Hierdoor zijn we verwerkingsverantwoordelijke. We verwerken enkel persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Aquafin draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden. 

Hieronder geven we je alvast een overzicht van de belangrijkste zaken omtrent de verwerking van je persoonsgegevens in het kader van jouw aanvraag voor afhaling van effluent. Aquafin verzamelt jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van deze aanvraag, maar ook om te voldoen aan een aantal voorwaarden die ons door overheidsinstanties werden opgelegd.

De gebruikte persoonsgegevens behoren tot de volgende categorieën: identificatiegegevens, financiële bijzonderheden. Deze gegevens worden (gedeeltelijk) doorgegeven aan een aantal overheidsdiensten. Aquafin is verplicht deze informatie te bewaren, de gegevens voor het register bedoeld voor de overheidsinstanties worden bewaard tot 5 jaar nà het einde van het kalenderjaar. De overige gegevens ter uitvoering van de overeenkomst worden bewaard overeenkomstig de wettelijke bewaartermijn. Als betrokkene heb je te allen tijde het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten aanpassen, de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar tegen de verwerking aan te tekenen, te laten overdragen of te laten verwijderen tenzij dit onder de uitzonderingen valt binnen de GDPR.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België (https://www.privacycommission.be). Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan je bovenstaande rechten uitoefenen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Aquafin, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Aquafin:

  • Je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aquafin NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar.
  • Je stuurt een email naar privacy.officer@aquafin.be

De volledige privacy policy kan je nalezen op onze website.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERBODSBEPALINGEN

De ontvanger wendt dit effluentwater uitsluitend aan voor de door hem aangevraagde toepassing conform de gebruiksvoorwaarden van de grondstoffenverklaring(1) en afdeling 5.3. van Vlarema. Als deze voorwaarden niet worden gerespecteerd of als de grondstoffen niet worden gebruikt voor de in de grondstofverklaring opgenomen toepassing worden de betreffende materialen beschouwd als afvalstoffen.

Het effluentwater mag absoluut niet gebruikt worden voor menselijke consumptie en sanitaire doeleinden (o.a. drinken, voedselbereiding, vaat, bad, douche,…). Elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks via verneveling, beregening of het gebruik van besproeide terreinen) moet worden vermeden. Dit geldt zowel voor de toepasser/gebruiker, overig personeel, terreingebruikers, omwonenden en passanten.

Het effluentwater moet na afhaling zo snel mogelijk gebruikt worden. Stilstand en opwarming van het effluentwater zorgt voor een achteruitgang van de waterkwaliteit (o.a. kiemgroei) en verhoogt de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik.

Het verspreiden van het effluent dient gelijkmatig te gebeuren over het veld. Het verspreiden van effluent is niet toegelaten in afgebakende beschermingszones voor grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Het gebruik is enkel toegelaten mits eveneens voldaan wordt aan de geldende federale voorwaarden voor meststoffen en bodemverbeterende middelen en aan het mestdecreet en uitvoeringsbesluiten. Onverminderd de toepassing van voornoemd decreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn volgende voorwaarden van toepassing, zowel indien het gesproeid wordt als bij afvoer per as:

  • Registratie van het vervoer: de afvoer wordt door Aquafin bijgehouden in een register dat 3-maandelijks aan de Mestbank zal worden overgemaak
  • Aquafin zal de gemiddelde concentratiewaarden van de parameters in haar lozingsvergunning , rapporteren aan de Mestbank , in functie van het bepalen van inhoud aan N en P2O5.
  • De uitrijregeling is van toepassing, spreiden na zonsondergang wordt wel toegestaan * De aanwending gebeurt emissiearm. Dit is niet van toepassing als het DS-gehalte lager is dan 2% en het gehalte NH4-N lager dan 1 kg/1000 liter.

De analyseresultaten waarover Aquafin beschikt , waaronder E. Coli , vormen een bijlage bij de overeenkomst en zijn raadpleegbaar op de website van Aquafin https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten. De ontvanger dient zelf in te schatten of het voor de door hem beoogde toepassing geschikt is. Het staat de ontvanger vrij om bovenop de beschikbare analyseresultaten van de standaardparameters uit de lozingsvergunning (COD, BOD, Nt, Pt, ZS) en de analyseresultaten van E.Coli die raadpleegbaar zijn op de Aquafin-website , zelf analyses op het effluentwater uit te voeren. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat er ook microverontreinigingen zoals bv medicijnresten in dit effluent kunnen aanwezig zijn.

VERGOEDING

De ontvanger zal aan Aquafin een administratieve vergoeding en een vergoeding voor kosten en risico’s betalen van € 160/maand exclusief BTW. Deze vergoeding is onafhankelijk van de afgehaalde hoeveelheid effluentwater.

Aquafin stuurt op het einde van de overeenkomst een factuur. De betaling is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 7% op de verschuldigde sommen verschuldigd zijn.

De overeenkomst zal pas in werking treden nadat de ontvanger het aanvraagformulier op de website van Aquafin heeft ingediend en na formele bevestiging door Aquafin per mail incl. het contractnummer. Dit contractnummer dient zoals hierboven beschreven bij elke afhaling op het registratieformulier op de RWZI te worden vermeld.

(1) Conform de grondstoffenverklaring dd 17 juli 2019 afgeleverd door OVAM aan Aquafin. De ontvanger en vervoerder kunnen een kopie van deze grondstoffenverklaring op de website van Aquafin raadplegen. 

De aanvrager/ontvanger verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande punten en verklaart zich akkoord met alle hierbo
De aanvrager/ontvanger verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande punten en verklaart zich akkoord met alle hierbo
Ik ga akkoord met het afsluiten van een overeenkomst met Aquafin waarvoor aan mij een forfaitaire administratieve vergoeding van  €160/maand excl. BTW zal gefactureerd worden. Deze vergoeding is onafhankelijk van het feit of er al dan niet effluent wordt afgehaald en onafhankelijk van de afgehaalde hoeveelheid effluent. 
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval het aansluiten van een effluentcontract) en de facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je de uitvoering van deze dienst hebt aangevraagd. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst, facturatiedoeleinden ) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.