Afvalwaterzuivering

We verbruiken dagelijks zo'n 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon. Dat afvalwater wordt via riolen naar één van de zuiveringsinstallaties van Aquafin getransporteerd. Daar wordt het weer proper gemaakt alvorens het naar de beek stroomt.  

  Hoe werkt afvalwaterzuivering?

  Hoe wordt afvalwater gezuiverd?

  Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst in feite het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal. Hoe groot die schaal is, hangt af van het
  aantal inwoners dat aangesloten wordt op de installatie. In verstedelijkte gebieden zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren. De oppervlakte van deze installaties is uiteraard groter dan op plaatsen waar minder mensen wonen, en waar de vuilvracht dus kleiner is. Het zuiveringsproces verloopt echter altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

  Methodiek van Waterzuivering

  06 dec 2017

  Mechanische zuivering

  Het rioolwater dat via de collectoren de waterzuiveringsinstallatie bereikt, komt toe in een verzamelput en wordt door vijzels (schroef van Archimedes) naar het fijnrooster gebracht. Hier wordt het grof vuil tegengehouden, bijvoorbeeld takken, papiertjes, plasticverpakkingen, … Op installaties waar veel zand in het afvalwater zit, is na het fijnrooster nog een zandvanger voorzien. Door de snelheid in het water te verminderen, bezinken de zanddeeltjes er.
  Lees meer
  15 jan 2018

  Biologische zuivering

  De vervuiling die na de mechanische zuivering nog overblijft, bestaat uit heel fijne of opgeloste deeltjes die vragen om een aerobe (in een zuurstofrijke omgeving) afbraak.
  Lees meer
  27 nov 2017

  Duurzame waterzuivering

  Continu onderzoek heeft er door de jaren heen toe geleid dat afvalwater zuiveren vandaag niet alleen meer het biologisch waterleven herstelt. Zowel effluent als slib bieden meerwaarden in het kader van duurzame ontwikkeling.
  Lees meer
  27 nov 2017

  Technieken voor waterzuivering

  De proceskeuze van een zuiveringsinstallatie is afhankelijk van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater en van de lozingsnormen. Bovendien worden investerings- en exploitatiekosten, de benodigde oppervlakte, de inpasbaarheid in het landschap en de omgevingsimpact mee in overweging genomen.
  Lees meer
  27 nov 2017

  Afbraak van micropolluenten tijdens het afvalwaterzuiveringsproces

  Micropolluenten kunnen op verschillende manieren in het oppervlaktewater terecht komen. Via afstroming van wegen of velden,  erosie of onrechtstreeks via de lozing van gezuiverd afvalwater.
  Lees meer
  panorama rwzi

  Waarom zuiveren we ons afvalwater?

  Het algemeen nut

  In 1990 had Vlaanderen een grote achterstand op het vlak van waterzuivering ten opzichte van de ons omringende landen. Om zo snel mogelijk veel afvalwater te zuiveren, werden eerst de grote, dichtbevolkte agglomeraties gesaneerd. Nadien volgden de kleinere woonkernen en het buitengebied. Aquafin exploiteert meer dan 300 installaties voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, verspreid over heel Vlaanderen. De keuze voor de inplanting van deze installaties is gebaseerd op scenario - analyses waarbij rekening gehouden werd met hydrografische, technische en financiële gegevens en met de impact op de omgeving, zowel maatschappelijk als ecologisch.

  De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin bootsen het zuiveringsproces in de natuur na, maar dan veel sneller en op veel grotere schaal. Elke waterloop heeft eigenlijk van nature een zelfreinigend vermogen. Miljoenen microscopisch kleine bacteriën en waterplanten nemen de zuurstofbindende stoffen als voedsel op. Met behulp van zuurstof verbranden ze deze stoffen tot water (H2O), stikstofgas (N2) en koolzuurgas (koolstofdioxide of CO2). Waterplanten nemen het aanwezige nitraat en fosfaat op als voedsel.

  Dit zelfreinigend vermogen kan echter slechts het hoofd bieden aan enerzijds een beperkte hoeveelheid en anderzijds bepaalde soorten van verontreiniging. Moeilijk afbreekbare stoffen zoals
  zware metalen en organische microverontreiniging (bv. dioxines) horen daar niet bij. Onze totale huishoudelijke vuilvracht overschrijdt ruimschoots het zelfreinigend vermogen van de waterlopen, zowel wat hoeveelheid als samenstelling betreft. Daarom is een behandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties noodzakelijk.

  Economisch voordeel

  Aquafin evolueert meer en meer van modulair werken naar een circulaire economie.

  In samenwerking met verschillende bedrijven en de Vlaamse overheid zorgt Aquafin voor een efficiënt netwerk van duurzaam hergebruik van afvalwater.
  Plaatselijk stroom voorzien, fossiele brandstoffen vervangen, warmterecuperatie en nog veel meer toepassingen zijn mogelijk wanneer Aquafin zijn kennis kan toepassen.

  Water zuiveren is geen stoorzender

  Een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt gebouwd om de natuur een handje te helpen. De activiteiten die er plaatsvinden, hebben dan ook geen negatieve impact op de omgeving en het milieu. Toch zijn ze niet altijd welkom: er wordt gevreesd voor lawaai- of geurhinder of de vergunningsaanvraag suggereert de opslag van ‘gevaarlijke’ stoffen.

  Om fosfor uit het afvalwater te halen, moet op sommige plaatsen ijzerchloride aan het zuiveringsproces worden toegevoegd. Dit product vormt echter geen gevaar voor de omgeving.
  Al van bij het ontwerp van een installatie wordt rekening gehouden met de omgeving. Sowieso streven we naar een maximale integratie in het landschap door aangepaste beplanting. Waar de installatie relatief dicht bij de huizen komt, worden maatregelen voorzien naar mogelijke hinder. Onderdelen die geur of geluid zouden kunnen produceren, worden zo ver mogelijk van de bebouwing ingepland en indien nodig afgedekt.

  Componenten van een waterzuivering

  Afvalwater

  Een waterloop is in principe wel zelfreinigend, maar kan niet de grote hoeveelheden afvalwater aan die we dagelijks produceren. Om de kwaliteit van onze waterlopen te bewaken, moet huishoudelijk afvalwater dus worden gezuiverd voordat het in een beek of rivier wordt geloosd.

  overstort in beek

  Rioolstelsel

  Aquafin vangt het afvalwater van het gemeentelijke rioolstelsel op en voert het via collectoren voor afvalwater naar een zuiveringsinstallatie. Afvalwater en regenwater worden zoveel mogelijk gescheiden.

  Rioolwaterzuiveringsinstallatie

  Een zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke proces in de waterlopen na. De organismen die zorgen voor de afbraak van afvalstoffen kunnen er in ideale omstandigheden hun werk uitvoeren. Waterzuivering is dus vooral een biologisch proces.

  kleine waterzuiveringsinstallatie

  Kleinschalige zuiveringsinstallatie

  Het afvalwater van kleine woonkernen kan worden behandeld in een kleinschalige zuiveringsinstallatie of KWZI. Het principe is hetzelfde als op een grote zuiveringsinstallatie, maar de technische uitvoering kan verschillen.

  Soorten afvalwater

  Het Vlarem onderscheid 3 soorten afvalwater:

  • Huishoudelijk afvalwater is afvalwater dat enkel bestaat uit water afkomstig van normale huishoudelijke activiteiten, sanitaire installaties, keukens, de reiniging van gebouwen zoals woningen, kantoren, kazernes, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, kapsalons, restaurants, drankgelegenheden en afvalwater afkomstig van wassalons waar de toestellen enkel door de klanten zelf worden bediend. Het lozen van huishoudelijk afvalwater is in principe niet gebonden aan een milieuvergunning indien afkomstig van woongelegenheden.
  • Koelwater is het water dat in de industrie voor afkoeling gebruikt wordt en dat niet in aanraking is gekomen met af te koelen stoffen of met andere verontreinigende stoffen.
  • Bedrijfsafvalwater is alle afvalwater dat niet voldoet aan de definitie van huishoudelijk afvalwater (of koelwater). Als huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater samen geloosd worden, wordt het geheel gezien als bedrijfsafvalwater.
  lozing op beek