B-WaterSmart: naar een waterslimme economie en maatschappij

In het Europese Horizon 2020 project 'B-WaterSmart' werken 6 Vlaamse partners samen met 30 partners uit diverse andere Europese landen om in de kustregio's de transformatie naar een waterslimme economie een duwtje te geven. Voor Vlaanderen is er een onderzoekslijn rond alternatieve waterbronnen en een rond het slim sturen van regenwater. Aquafin is in beide betrokken.
Deze water-smart approach wordt gebruikt om nieuwe businessmodellen voor de circulaire economie te ontwikkelen.

Alternatieve waterbronnen

In deze onderzoekslijn staat het waterproductiecentrum De Blankaart in Diksmuide centraal. Samen met drinkwatermaatschappij De Watergroep en KWR onderzoeken we via welke behandelingsstappen gezuiverd afvalwater kan ingezet worden voor de productie van drinkwater. Met een flexibele pilootinstallatie op onze RWZI Woumen testen we mogelijke technologieën. De focus ligt op veiligheid en microbiële risico's.

De Watergroep onderzoekt verder of een waterzuinige scheidingstechnologie met membranen als extra zuiveringsstap de drinkwaterproductie in De Blankaart kan verbeteren. De drinkwaterproducent haalt momenteel water uit de IJzer en dat is zowel wat kwaliteit als kwantiteit betreft een onstabiele bron. De IJzer bevat namelijk vaak hoge concentraties aan zout in de zomer, aan nitraten in de winter en aan pesticiden.

Regenwater slim sturen

In de regio Mechelen onderzoekt de Stad Mechelen samen met Aquafin, VITO en het Proefstation voor de Groenteteelt hoe regenwater uit een gescheiden rioleringsstelsel kan dienen voor land- en tuinbouw. Een bufferbekken wordt slim aangestuurd zodat het water langer wordt bijgehouden en minder snel naar een waterloop afvloeit. Het gebufferde water wordt vervolgens gezuiverd om het via subirrigatie naar lokale landbouwpercelen te sturen. Het water verplaatst zich ongeveer een halve meter onder de grond. Daar wordt het opgenomen door de planten en vult het tegelijk het grondwater aan. Dit soort slimme landbouwoplossingen zijn niet alleen waardevol voor grootschalige landbouwbedrijven, maar ook voor de korte keten landbouwers, dicht bij de stedelijke omgeving.

Europees kennisportaal

In december 2021 werd binnen het B-WaterSmart project een vrij raadpleegbaar kennisplatform gelanceerd : 'Knowledge Portal for Circular Economy and watersmartness'. Doelpubliek zijn nutsbedrijven, overheden en industrie die op zoek zijn naar oplossingen in de vorm van circulaire processen en waterhergebruik.

Naar het kennisplatform

Naar de Europese projectwebsite