Activiteiten

Meer dan 1000 medewerkers werken bij Aquafin aan propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water. We zuiveren huishoudelijk afvalwater en maken plaats voor regenwater op openbaar domein. Regenwater infiltreren en bufferen, is het beste antwoord op zowel wateroverlast als droogte.

Partner voor proper water en een leefomgeving in harmonie met water

proper water in Lokeren

Opdrachten van het Vlaamse Gewest, steden en gemeenten

Aquafin kreeg van het Vlaamse Gewest de opdracht om de achterstand op het gebied van huishoudelijke waterzuivering in een hoog tempo weg te werken. In 1990 werd amper 30% van het rioolwater gezuiverd. Ondertussen is dat 84%. 

Om de waterkwaliteit  te bereiken die de Europese richtlijn Water stelt, moet wel nog in een hoog tempo verder geïnvesteerd worden. Door het gewest, maar vooral door steden en gemeenten. De  tijdsdruk en de beperkte beschikbare budgetten vormen grote uitdagingen, die we moeten aanpakken vanuit een duidelijke toekomstvisie

Waterzuivering voor de industrie

Onze dochteronderneming Aquaplus heeft klanten in verschillende sectoren, zoals de voedings- en drankensector, de chemische sector en de farmaceutische industrie. De opdrachten die het uitvoert, hebben eigenlijk alleen gemeen dat ze een diepgaande kennis van waterzuivering vragen.

Zo maken we onze ambities waar

Visie-ontwikkeling over de waterketen

Waar is er met de bestaande infrastructuur kans op wateroverlast? Welke maatregelen op het openbare domein zijn nodig om deze en toekomstige knelpunten op te lossen? Hoe kunnen we voorkomen dat er ongezuiverd afvalwater in een kwetsbare beek terechtkomt? Wat is de interactie tussen waterlopen, riolering en andere waterinfrastructuren? Met de visie die we ontwikkelen over de ganse waterketen kunnen we zowel onze eigen infrastructuur optimaal inzetten als steden en gemeenten gefundeerd adviseren via de opmaak van hemelwaterplannen.

Projectmanagement

Het Vlaamse Gewest draagt Aquafin jaarlijks projecten op voor de verdere uitbouw en de optimalisatie van de infrastructuur voor waterzuivering in Vlaanderen. Aquafin managet elk project vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de uitvoering. Of we er nu bijkomende vuilvracht mee aansluiten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie of er een beek mee afkoppelen van het rioleringsnet, de projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest hebben uiteindelijk allemaal als doel om de waterkwaliteit van de beken en rivieren in Vlaanderen te verbeteren. Elk project dat we opleveren is dus een nieuwe stap naar proper water.

Rioleringswerken zijn meestal ingrijpend, zeker als ze uitgevoerd worden in een dorpskern of op een drukke weg. Als bouwheer wil Aquafin de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Al vanaf het ontwerp van een project houden we daarom rekening met de lokale situatie. De aannemers die de werken voor ons uitvoeren, moeten op de werf de Minder Hinder-maatregelen uit onze bestekvoorschriften toepassen. We besteden ook veel aandacht aan een correcte en tijdige communicatie over de werken aan de buurtbewoners en handelaars.

collega's Aquafin

Betrouwbare en performante installaties

De zuiveringsinfrastructuur die we bouwen en beheren voor het Vlaamse Gewest moet betrouwbaar zijn en doen waarvoor ze gemaakt is, nu en in de toekomst. Aquafin volgt de infrastructuur nauwgezet op en speelt met een gecertifieerd asset management systeem kort op de bal bij vastgestelde afwijkingen. Tegelijk gaan we proactief op zoek naar procesverbeteringen en optimalisaties van het rioolstelsel die zowel economisch, maatschappelijk als ecologisch een meerwaarde betekenen. We zorgen ervoor dat oplossingen op de korte en lange termijn op elkaar zijn afgestemd, maar dat ze mekaar nooit in de weg staan.

Aquafin heeft een ISO-55001 certificaat voor asset management van de hele watercyclus. Een unieke troef waar het Vlaamse Gewest, de steden en gemeenten en de klanten van Aquaplus hun voordeel mee doen.

Jan Goossens - Algemeen directeur Aquafin

Kostenefficiënt financieren

De projecten die Aquafin uitvoert voor het Vlaamse Gewest, financiert het bedrijf ook. Nadat een project is opgeleverd aan het gewest, betalen de drinkwatermaatschappijen het project gespreid over 15 of 30 jaar terug aan Aquafin. Dankzij een uitstekende kredietwaardigheid en een gediversifieerde investeringsportefeuille slaagt Aquafin erin om vlot financiering te vinden voor zijn projecten. Alsmaar meer investeerders willen beleggen in projecten met een meerwaarde voor het milieu en de maatschappij. Aquafin speelt in op deze tendens door de uitgifte van groene obligaties. Alle projecten die we uitvoeren dragen immers bij tot het verbeteren van de waterkwaliteit. De projecten waarmee we hemelwater afkoppelen van de zuiveringsinfrastructuur en optimalisatieprojecten die de omgeving beter wapenen tegen de klimaatverandering bieden nog een extra dimensie in het kader van duurzaamheid.

gezuiverd afvalwater

Transporteren en zuiveren van afvalwater

Dagelijks zuivert Aquafin het huishoudelijke afvalwater van ongeveer 5 miljoen Vlamingen. Na een mechanisch en biologisch zuiveringsproces is het water proper genoeg om het leven in een waterloop niet te verstoren. Het voldoet dan aan de normen die zijn vastgelegd voor 5 parameters: BZV (biologisch zuurstofverbruik), CZV (chemisch zuurstofverbruik), zwevende stoffen, stikstof en fosfor. Aan het uitstroompunt van de zuiveringsinstallaties, zoeken vaak grote scholen vissen het zuurstofrijke water op.

Het magneeteffect van proper water

Niet alleen fauna en flora, ook mensen vinden opnieuw hun weg naar onze Vlaamse waterlopen. Stromend water trekt de aandacht. En nu het weer proper is en vol leven, is ontspannen en sporten langs of op het water bijzonder in trek. Ook wonen met zicht op water zit duidelijk in de lift. Voor veel collega's is dat positieve effect op onze omgeving één van de belangrijkste redenen om voor Aquafin als werkgever te kiezen.