Diverse bepalingen

Wijzigingen en vereisten inzake openbaarmaking

 Aquafin NV zal een Corporate Governance Verklaring opnemen in haar jaarverslag. Deze verklaring omvat op zijn minst de volgende elementen:

  • een verklaring dat de vennootschap de CG Code als referentiecode hanteert - eventuele afwijkingen van de Code, ingevolge specifieke behoeften en karakteristieken, die gedurende het jaar niet werden nageleefd, zullen conform het “comply or explain” principe worden toegelicht.
  • een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van interne controle- en risicobeheerssystemen van de vennootschap;
  • een lijst van de leden van de raad van bestuur, met vermelding welke bestuurders onafhankelijk zijn;
  • informatie over bestuurders die niet langer voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten;
  • een activiteitsverslag van de bijeenkomsten van de raad van bestuur en de comités, met inbegrip van het aantal vergaderingen en de individuele aanwezigheidsgraad van de bestuurders;
  • een lijst van de leden van de comités;
  • een lijst van de leden van het directiecomité;
  • informatie over de voornaamste kenmerken van de werkwijze voor het evalueren van de raad van bestuur, van zijn comités en van zijn individuele bestuurders;
  • een remuneratieverslag dat minstens de informatie bevat  

 
Om een volledig beeld te krijgen dient dit Charter samen te worden gelezen met de meest recente versie van het jaarverslag van de Vennootschap.
 

Splitsbaarheid

Indien één of meerdere bepalingen van dit Corporate Governance Charter ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overige bepaling(en) niet aan. Aquafin NV zal in dat geval die ongeldige bepalingen(en) te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect heeft met respect voor de dan geldende Corporate Governance regels.
 
 
 
 

Toepasselijk recht

Dit Corporate Governance Charter wordt beheerst door het Belgisch recht. In geval van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in het Charter en een strengere wettelijke of statutaire bepaling, zal de wettelijke of statutaire bepaling voorrang hebben.