Wetteren pionierde in Vlaanderen met een hemelwaterplan

Wetteren werkte als eerste gemeente in Vlaanderen samen met Aquafin een hemelwaterplan uit, met alleen maatregelen die in de praktijk haalbaar zijn. Het doel was om huidige en toekomstige knelpunten aan te pakken, maar ook om water in de stad te brengen als een aangename beleving.

Over gemeentegrenzen heen waar nodig

Aquafin heeft een goed zicht op de werking van de rioolstelsels in Vlaanderen. Het kan de impact van buien met verschillende intenties simuleren en zo de juiste oplossingen voorstellen wanneer het een hemelwaterplan opmaakt voor een gemeente. Elke gemeente is natuurlijk uniek qua bebouwing, reliëf en waterlopen. Daarom neemt Aquafin al deze elementen mee op in het plan. Dat bevat zowel generieke maatregelen, die op veel locaties toepasbaar zijn, als plaatsgebonden maatregelen die een bestaand of een toekomstig knelpunt wegwerken. Een ruime gebiedskennis laat Aquafin toe om bij de opmaak van een hemelwaterplan zelfs over de gemeentegrenzen heen te kijken. Dat is nodig, want een ingreep in een bepaalde gemeente kan een impact hebben op de waterhuishouding in een buurgemeente. Het is uiteraard niet de bedoeling om het probleem te verschuiven maar om voor iedereen het juiste evenwicht te vinden.

Opbouw van een hemelwaterplan

Een hemelwaterplan hoeft niet altijd een antwoord te zijn op bestaande problemen, het kan ook een leidraad zijn om de leefomgeving in harmonie te brengen met water. Ook burgers zijn vaak vragende partij voor meer natuur in hun stad of gemeente. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld voor nieuwe verkavelingen, is het zelfs wettelijk verplicht om rekening te houden met hemelwater. Een hemelwaterplan van Aquafin is daarom steeds gebaseerd op een lange termijnvisie en kijkt dus verder dan één project. Het is overigens niet ‘te nemen of te laten’, de gemeente Wetteren een lijst met geprioriteerde projecten en koos uiteraard zelf aan welke ze voorrang wilde geven voor de uitvoering. Uiteraard kunnen we gemeenten gemotiveerd adviseren en kunnen we ook voor hen aan de kar trekken bij de verschillende stakeholders. Dat hebben we in onze projecten die we al zo lang uitvoeren voor het Gewest al ruimschoots bewezen. Klik op de video om te bekijken hoe een hemelwaterplan wordt opgebouwd.

We kregen een plan met een duidelijke visie en voorstellen voor concrete ruimtelijke ingrepen op middellange en lange termijn. Bij nieuwe projecten in onze gemeente kunnen we nu de kosten en baten van verschillende maatregelen tegen elkaar afwegen binnen een duidelijk kader.

Alain Pardaen, burgemeester van Wetteren