Het nut van afvalwater in de economie

Elke Vlaming gebruikt dagelijks gemiddeld 120 liter water. Daar sta je meestal niet bij stil als je de kraan open draait voor een verkwikkende douche, de vaat of de was. Na gebruik is het water bovendien niet meer zo proper als voordien. Het is in grote of minder grote mate vervuild en moet gezuiverd worden vooraleer het in de natuur terecht komt.

Voor Europa moet het grond- en oppervlaktewater in de lidstaten tegen 2015 een goede kwaliteit hebben. Om zo snel mogelijk veel afvalwater te zuiveren, werden eerst de grote, dichtbevolkte agglomeraties gesaneerd. Nadien volgden de kleinere woonkernen en het buitengebied. Aquafin exploiteert bijna 250 installaties voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, verspreid over heel Vlaanderen. De keuze voor de inplanting van deze installaties is gebaseerd op scenario - analyses waarbij rekening gehouden werd met hydrografische, technische en financiële gegevens en met de impact op de omgeving, zowel maatschappelijk als ecologisch.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin bootsen het zuiveringsproces in de natuur na, maar dan veel sneller en op veel grotere schaal. Elke waterloop heeft eigenlijk van nature een zelfreinigend vermogen. Miljoenen microscopisch kleine bacteriën en waterplanten nemen de zuurstofbindende stoffen als voedsel op. Met behulp van zuurstof verbranden ze deze stoffen tot water (H2O), stikstofgas (N2) en koolzuurgas (koolstofdioxide of CO2). Waterplanten nemen het aanwezige nitraat en fosfaat op als voedsel.

Dit zelfreinigend vermogen kan echter slechts het hoofd bieden aan enerzijds een beperkte hoeveelheid en anderzijds bepaalde soorten van verontreiniging. Moeilijk afbreekbare stoffen zoals
zware metalen en organische microverontreiniging (bv. dioxines) horen daar niet bij. Onze totale huishoudelijke vuilvracht overschrijdt ruimschoots het zelfreinigend vermogen van de waterlopen, zowel wat hoeveelheid als samenstelling betreft. Daarom is een behandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties noodzakelijk.