Slibmonoverwerker wordt spil in circulair ondernemen

Met onze slibstrategie zetten we de komende jaren grote stappen richting circulaire economie. Tegen 2040 willen we alle zuiveringsslib verwerken met een maximale terugwinning van energie en fosfor. De bouw van een nieuwe monoverwerker is daarvoor de motor.

slibbuffer

Op onze meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties produceren we jaarlijks 95.000 ton droge stof aan slib. Het actief slib groeit namelijk continu aan, dat is een neveneffect van waterzuivering. Het slib dat we niet opnieuw gebruiken in het zuiveringsproces is echter geen afval maar een waardevolle vorm van biomassa. Slib is rijk aan nutriënten die het opslaat uit het afvalwater. Het is perfect mogelijk om die nutriënten te recupereren en als grondstof te hergebruiken.

Fosfor is daar een goed voorbeeld van. Het is een essentiële bouwsteen voor de voedselketen en bovendien een eindige grondstof. Fosfaat is dan weer een belangrijk onderdeel van ons DNA, onze celwanden en botten. Onze cellen gebruiken het ook voor energietransport. Doordat de voorraden ervan stilaan uitgeput geraken, dreigt er een schaarste aan fosfaat en dat betekent dat ook voedselvoorraden in gevaar kunnen komen. Daarom staat fosfor sinds 2017 op de EU-lijst van kritische grondstoffen. Door het op grote schaal terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater, wil Aquafin zijn steentje bijdragen.

Eindstation voor slib

Vandaag drogen we een derde van het slib tot pellets die als co-brandstof gebruikt worden in de cementindustrie. Nog een derde wordt ontwaterd en zonder extra brandstof verbrand in de slibverwerker in Brugge. Het overblijvende derde wordt ook ontwaterd en verbrand door een externe partij, samen met industrieel afval.

Daar komt over enkele jaren verandering in. Op de site van ArcelorMittal in de haven van Gent, komt er een splinternieuwe monoverwerker. Het gaat om een investering van 75 miljoen euro, die onze duurzaamheidsambities een grote stap dichter brengt. De installatie moet in 2026 operationeel zijn en zal de biomassa nog meer kunnen benutten. In een monoverwerker wordt het slib niet verdund met andere stoffen. Daardoor is een maximale recuperatie van energie en grondstoffen mogelijk.
De slibmonoverwerker zal aanvankelijk twee derde van het zuiveringsslib behandelen. Tegen 2040 willen we evolueren naar 100%.

Ecologische aspecten wegen door

Wie de externe bouwer en operator worden, is nog niet beslist. Maar de locatie wordt dus ArcelorMittal dat Aquafin een recht van opstal geeft. De staalproducent zal de volledige productie aan stoom van de nieuwe slibverwerker afnemen als bijkomende voeding voor zijn interne stoomnetwerk. Daardoor kan het bedrijf het gebruik van fossiele brandstoffen verder afbouwen. De combinatie van een rechtstreekse afname van de volledige stoomproductie én de inzet op grondstoffenrecuperatie, maakt van dit project een voorbeeld in Europa.

Voor Aquafin waren de ecologische aspecten doorslaggevend om de ideale locatie te bepalen. "We baseerden ons op een model waarin we per mogelijke locatie konden zien wat de CO2-impact van alle slibtransporten in Vlaanderen zou zijn. Het aantal kilometers die slibtransporteurs moeten afleggen om hun vracht op de eindbestemming te krijgen, moet zo laag mogelijk zijn," zegt Sam Geerts, manager Procestechnologie. "Essentieel waren de valorisatiemogelijkheden van de geproduceerde energie op de locatie en in de omgeving. De initiatieven rond carbon capture die op stapel staan in de Gentse haven, hebben de keuze voor ArcelorMittal nog versterkt."