Vlaamse Regering investeert in propere waterlopen

Vorige vrijdag 5 april nam de Vlaamse Regering twee beslissingen voor een verdere verbetering van de kwaliteit van onze waterlopen. Enerzijds keurde ze het nieuwe Optimalisatieprogramma van de bovengemeentelijke zuiveringsinfrastructuur goed dat voor uitvoering wordt opgedragen aan Aquafin. Anderzijds kende ze een subsidie van 9,7 miljoen euro toe aan het project 'Internet of water', waarin Aquafin partner is.

waterloop

Het nieuwe Optimalisatieprogramma dat vrijdag door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd, bevat voor 230 miljoen euro aan projecten. Daarvan is 100 miljoen euro voorzien voor de verdere uitbouw en de optimalisatie van de bovengemeentelijke infrastructuur voor rioolwaterzuivering. De overige 130 miljoen euro is bedoeld voor projecten in het kader van het Lokaal Pact met de gemeenten, waarbij het Gewest een deel van de gemeentelijke investeringen overneemt en voor uitvoering opdraagt aan Aquafin. Bijkomend wordt nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de overloop van het investerings- en renovatieprogramma van de programmajaren tot en met 2009.

Steun voor slim waternetwerk

Tijdens dezelfde zitting besliste de Vlaamse Regering om 9,7 miljoen euro subsidie toe te kennen aan het project 'Internet of Water'. Dit project werd in juli 2018 gelanceerd door projectpartners imec, VITO, De Watergroep, Vlakwa en Aquafin. Het is de bedoeling om door middel van een grootschalig permanent sensorennetwerk de beschikbare waterreserves in kaart te brengen en ze beter te benutten in functie van de watervraag. Een netwerk van meer dan 1000 kleine, energiezuinige en draadloze water-kwaliteitssensoren verspreid over Vlaanderen zal de nodige gegevens aanleveren over de waterkwaliteit én -kwantiteit. De combinatie van sensoren, Internet of Things en geavanceerde software zal het mogelijk maken om alles in real-time op te volgen en aan te sturen. Zo zal Vlaanderen zich beter kunnen wapenen tegen wateroverlast, waterschaarste en waterverontreiniging.