Wat heeft een waterloop nodig?

De Kaderrichtlijn Water stelt dat onze waterlopen tegen 2027 onherroepelijk van goede kwaliteit moeten zijn. Wat daarvoor nodig is, verschilt van waterloop tot waterloop. Daarom is er nu een model dat voor elke waterloop bepaalt hoeveel vervuilingsdruk er maximaal mag in geloosd worden.

immissiegericht zuiveren

Maximum vervuilingsdruk bepalen

De ene waterloop is al kwetsbaarder dan de andere. Daarom is het belangrijk om te weten wat de beek of rivier nodig heeft om de 'goede kwaliteit' te behalen die de Kaderrichtlijn Water voor ogen heeft. De Vlaamse Milieumaatschappij heeft daarom een model ontwikkeld dat per waterloop bepaalt hoe groot de vervuilingsdruk die erin terechtkomt, maximaal mag zijn.

Aquafin en zijn saneringspartners voeren belangrijke investeringen uit om die vervuilingsdruk te verminderen. We volgen het resultaat van die inspanningen nauwgezet op, specifiek voor de parameter fosfor omdat die het meest kritisch is voor de waterkwaliteit. Die opvolging gebeurt zowel voor de zuiveringsinstallaties als voor de overstorten en voor de vuilvracht die nog niet is aangesloten op een zuiveringsinstallatie. Alle investeringen moeten leiden tot een verdere daling van het fosforgehalte dat in de waterloop terechtkomt. Zo dragen ze rechtstreeks bij tot een snellere verbetering van de waterkwaliteit.