Hoe gezuiverd afvalwater aankopen bij Aquafin?

Vul het aanvraagformulier hieronder in

Aanvraag afhaling gezuiverd afvalwater (effluentwater)

CONTRACTUELE VOORWAARDEN - versie 18/7/2019

 

Opmerking: onvolledig ingevulde aanvraagformulieren zullen niet aanvaard worden.

RWZI Afhaling (In welk RWZI zal u hoofdzakelijk effluentwater afhalen)
Duurtijd contract

ALGEMENE VOORWAARDEN :

Aquafin stelt aan de ontvanger gezuiverd afvalwater (verder effluentwater genoemd) van de opengestelde RWZI’s van Aquafin ter beschikking.

De lijst met RWZI’s waar effluentwater kan afgehaald is te raadplegen op de website van Aquafin (www.aquafin.be). De ontvanger dient steeds voorafgaandelijk te checken of de RWZI waar hij effluentwater wil afhalen open is voor afhaling van effluentwater.

De ontvanger wendt het effluentwater aan op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid en zal Aquafin volledig vrijwaren voor aanspraken van eender welke partij die voortvloeien uit dit gebruik, met uitsluiting van enige aansprakelijkheid in hoofde van Aquafin en zal in alle geschillen vrijwillig tussenkomen.

Deze overeenkomst is niet installatie-specifiek, Aquafin behoudt het recht om te bepalen welke RWZI’s opengesteld kunnen worden zoals hoger beschreven. Bij een contract voor meerdere maanden kan de ontvanger indien gewenst de overeenkomst vroegtijdig beëindigen op het einde van elke maand.

Deze overeenkomst kan onmiddellijk door Aquafin beëindigd worden, o.a. wanneer er misbruik wordt vastgesteld, omwille van dwingende redenen of adviezen en beslissingen van de verantwoordelijke waterloopbeheerders. De ontvanger heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.

De ontvanger verbindt zich ertoe zich bij elke betreding van een installatie van Aquafin aan te melden bij het aanwezige personeel. Er moet worden aangebeld, een badge mag niet gebruikt worden. Aan het loket wordt het registratieblad voor elke afname van effluent door de ontvanger ingevuld incl. het contract-referentienummer.

De ontvanger verbindt zich ertoe bij elke betreding van een installatie van Aquafin de veiligheidsinstructies van Aquafin nauwgezet na te leven. Voor het afnemen van het effluentwater zal de ontvanger steeds gebruik maken van stevig veiligheidsschoeisel en werkhandschoenen. Het aanwezige personeel kan bij niet naleven van bovenvermelde veiligheidsinstructies de toegang ontzeggen en behoudt daarnaast de mogelijkheid om in functie van risico’s eigen aan de installatie nog bijkomende verplichtingen op te leggen.

Het effluent zal door en voor rekening van de ontvanger per as worden afgevoerd. De afname van het effluent gebeurt op de door de operator van Aquafin aangeduide plaats. Deze plaats zal met een transportwagen bereikbaar zijn, doch het nodige materiaal voor het opzuigen van het effluent moet door de ontvanger voorzien worden.

Aquafin geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit van het geleverde effluentwater en de beschikbaarheid van voldoende effluentwater. Het effluent mag door de ontvanger niet doorgegeven of doorverkocht worden aan derden.

GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERBODSBEPALINGEN

De ontvanger wendt dit effluentwater uitsluitend aan voor de door hem aangevraagde toepassing conform de gebruiksvoorwaarden van de grondstoffenverklaring(1) en afdeling 5.3. van Vlarema. Als deze voorwaarden niet worden gerespecteerd of als de grondstoffen niet worden gebruikt voor de in de grondstofverklaring opgenomen toepassing worden de betreffende materialen beschouwd als afvalstoffen.

Het effluentwater mag absoluut niet gebruikt worden voor menselijke consumptie en sanitaire doeleinden (o.a. drinken, voedselbereiding, vaat, bad, douche,…). Elk menselijk contact (rechtstreeks of onrechtstreeks via verneveling, beregening of het gebruik van besproeide terreinen) moet worden vermeden. Dit geldt zowel voor de toepasser/gebruiker, overig personeel, terreingebruikers, omwonenden en passanten.

Het effluentwater moet na afhaling zo snel mogelijk gebruikt worden. Stilstand en opwarming van het effluentwater zorgt voor een achteruitgang van de waterkwaliteit (o.a. kiemgroei) en verhoogt de risico’s die verbonden zijn aan het gebruik.

Het verspreiden van het effluent dient gelijkmatig te gebeuren over het veld. Het verspreiden van effluent is niet toegelaten in afgebakende beschermingszones voor grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. Het gebruik is enkel toegelaten mits eveneens voldaan wordt aan de geldende federale voorwaarden voor meststoffen en bodemverbeterende middelen en aan het mestdecreet en uitvoeringsbesluiten. Onverminderd de toepassing van voornoemd decreet en zijn uitvoeringsbesluiten zijn volgende voorwaarden van toepassing, zowel indien het gesproeid wordt als bij afvoer per as:

  • Registratie van het vervoer: de afvoer wordt door Aquafin bijgehouden in een register dat 3-maandelijks aan de Mestbank zal worden overgemaak
  • Aquafin zal de gemiddelde concentratiewaarden van de parameters in haar lozingsvergunning , rapporteren aan de Mestbank , in functie van het bepalen van inhoud aan N en P2O5.
  • De uitrijregeling is van toepassing, spreiden na zonsondergang wordt wel toegestaan * De aanwending gebeurt emissiearm. Dit is niet van toepassing als het DS-gehalte lager is dan 2% en het gehalte NH4-N lager dan 1 kg/1000 liter.

De analyseresultaten waarover Aquafin beschikt , waaronder E. Coli , vormen een bijlage bij de overeenkomst en zijn raadpleegbaar op de website van Aquafin https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/voor-landbouwers-en-gemeenten. De ontvanger dient zelf in te schatten of het voor de door hem beoogde toepassing geschikt is. Het staat de ontvanger vrij om bovenop de beschikbare analyseresultaten van de standaardparameters uit de lozingsvergunning (COD, BOD, Nt, Pt, ZS) en de analyseresultaten van E.Coli die raadpleegbaar zijn op de Aquafin-website , zelf analyses op het effluentwater uit te voeren. Uit onderzoek blijkt inmiddels dat er ook microverontreinigingen zoals bv medicijnresten in dit effluent kunnen aanwezig zijn.

VERGOEDING

De ontvanger zal aan Aquafin een administratieve vergoeding en een vergoeding voor kosten en risico’s betalen van € 160/maand exclusief BTW. Deze vergoeding is onafhankelijk van de afgehaalde hoeveelheid effluentwater.

Aquafin stuurt op het einde van de overeenkomst een factuur. De betaling is verschuldigd binnen de 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebrek aan tijdige betaling zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 7% op de verschuldigde sommen verschuldigd zijn.

De overeenkomst zal pas in werking treden nadat de ontvanger het aanvraagformulier op de website van Aquafin heeft ingediend en na formele bevestiging door Aquafin per mail incl. het contractnummer. Dit contractnummer dient zoals hierboven beschreven bij elke afhaling op het registratieformulier op de RWZI te worden vermeld.

(1) Conform de grondstoffenverklaring dd 17 juli 2019 afgeleverd door OVAM aan Aquafin. De ontvanger en vervoerder kunnen een kopie van deze grondstoffenverklaring op de website van Aquafin raadplegen. 

De aanvrager/ontvanger verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande punten en verklaart zich akkoord met alle hierbo
De aanvrager/ontvanger verklaart kennis te hebben genomen van alle bovenstaande punten en verklaart zich akkoord met alle hierbo
De aanvrager/ontvanger verklaart zich akkoord dat Aquafin naam, adres, ondernemingsnummer/landbouwnummer, de gebruikstoepassing
De aanvrager/ontvanger verklaart zich akkoord dat Aquafin naam, adres, ondernemingsnummer/landbouwnummer, de gebruikstoepassing en de afgehaalde hoeveelheden per afname rapporteert aan de mestbank, die dit naargelang de aangifteplicht zal verwerken evenals andere toezichthoudende overheden. De geregistreerde gegevens worden gedurende 5 jaar ter plaatse ter beschikking gehouden van de toezichthouders. 

We werken met soepele contracten zodat het ook mogelijk is om in noodgevallen een overeenkomst voor één, drie of zes maanden af te sluiten. Daardoor konden we in het verleden erg kort op de bal spelen toen de vraag plots pijlsnel steeg door aanhoudende droogte.

Wouter Boncquet - verantwoordelijke effluent

Contact

Wouter Boncquet

Verantwoordelijke voor effluent

Locaties en beschikbaarheden

Ligt jouw bedrijf dicht bij een zuiveringsinstallatie van Aquafin waar voldoende gezuiverd afvalwater beschikbaar is? Check het op deze kaart: