Werken uitvoeren op een RWZI

Gebruik je standaard-PBM's en bescherm je extra bij aerosolen. Denk eraan om steeds 1,5 m afstand te houden!

Draag de gebruikelijke PBM's

Corona is een respiratoir virus, wat betekent dat het wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht afkomstig van de ademhaling, het hoesten of niezen van een drager van het virus. Het risico dat arbeiders op de zuiveringsinstallatie lopen om Corona te krijgen via contact met rioolwater (aerosolen) is heel gering. Maar het gaat hier om een nieuw virus waarover nog niet alles gekend is. Voorzichtigheid is dus geboden, volg strikt dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere biologische agentia. Volg uiteraard ook strikt de social distancing regels en hou anderhalve meter afstand tot collega's.

Fris je kennis over omgaan met biologische agentia op

beluchting

Bescherm jezelf extra bij aerosolen

Neem de volgende maatregelen strikt in acht:

  • Is er kans op contact met spatten of aerosolen, dan draag je naast de verplichte beschermkledij, helm en veiligheidsschoenen, ook de beschermende PBM’s die beletten dat de biologische agentia contact kunnen krijgen met de slijmvliezen van ogen, neus en keel. Standaard dragen we hiervoor de veiligheidsbril, handschoenen en een nevelmasker (3M type 8835).
  • Bekijk of toestellen of spuitwerken die nevels en aerosolen veroorzaken kunnen uitgeschakeld worden. Als dat niet kan, probeer ze dan door een aangepaste werkwijze zoveel mogelijk te beperken (bv. sproeien op lage druk i.p.v. spuiten op hoge druk).
  • Het coronavirus verspreid zich door inademen en contact met de longen. Dit gebeurt in hoofdzaak via de hoest- en niespartikels van de dragers van het virus. In afvalwater zal het virus maar uitzonderlijk aanwezig zijn, maar we moeten voorkomen dat spatten en partikels worden opgenomen tot in de longen. Een goede bescherming tegen het mogelijk inademen van stof en aerosolen zijn het P2 of P3 mondmasker. Een volgelaatsscherm dragen belet ook dat niesdeeltjes verspreid worden of dat door anderen de nies- of hoestpartikels in de richting van je mond terechtkomen.

Veiligheid komt altijd eerst

Aquafin zal elke activiteit stop zetten tot de juiste maatregelen zijn genomen om ze veilig verder te zetten.

Leidraad heropstart werven van Aquafin