Micropolluenten verwijderen uit effluent op RWZI Aartselaar

Micropolluenten zijn chemische stoffen. Ze kunnen door hun moeilijk afbreekbaar of toxisch karakter al bij lage concentraties schadelijk zijn voor mens en milieu. Ze worden via urine en feces uitgescheiden of worden rechtstreeks in het afvalwater geloosd. Hoewel niet verplicht, zoekt Aquafin naar manieren om deze uit het afvalwater te verwijderen.

Eerste full-scale installatie in Aartselaar

Micropolluenten in de waterketen

Sommige micropolluenten kan Aquafin vrij goed verwijderen in een zuiveringsinstallatie. De niet verwijderde micropolluenten komen via het geloosde gezuiverde afvalwater in het oppervlaktewater terecht.

Micropolluenten zijn schadelijk

De schadelijke effecten van hormonen en (onbedoeld) hormoonverstorende stoffen op rivierorganismen zijn ondertussen al meermaals wetenschappelijk aangetoond. Een bekend voorbeeld van zo'n schadelijk effect is de vervrouwelijking van mannelijke vissen onder invloed van restanten van ‘de pil’. Dergelijke gedragsveranderingen kunnen een grote invloed hebben op de overleving van een soort en op het evenwicht binnen de voedselketen. Het toont het belang aan van het onderzoek naar het verwijderen van micropolluenten.

Waar en hoe ingrijpen?

Aan de bron: bij de consument

Bewustmaking bij de consument is van het grootste belang. Denk hierbij aan campagnes die inspelen op het verbruiksgedrag van bepaalde producten tot het voorschrijfgedrag van artsen. Ook de burger verder aanmoedigen productrestanten naar inzamelpunten te brengen, zal een positieve invloed hebben. Daarnaast is een algemene bewustmaking voor ecologische alternatieven in de landbouw maar ook in de industrie cruciaal. Kortom, iedereen moet meestappen in dit verhaal.

Primeur voor RWZI Aartselaar

Via zuiveringsinstallaties loopt het grootste deel van farmaceutische stoffen naar het oppervlaktewater. Deze installaties zijn dus de logisch stap om maatregelen te nemen. Elders in Europa staat men hier al best ver in. In Zwitserland bijvoorbeeld wil men de lozing van micropolluenten via het effluent met 50 procent verminderen tegen 2035. Ook in Duitsland en Scandinavië zijn ondertussen al verschillende rioolwaterzuiveringsinstallaties klaar voor de verwijdering van micropolluenten.

Door Europese druk kan ook Vlaanderen niet langer achterblijven. Aquafin heeft in Aartselaar een eerste full scale installatie voor micropolluentverwijdering opgezet. De meeste gebruikte technieken voor verwijdering zijn op dit moment ozonisatie en actiefkooladsorptie. Pilot-onderzoek zal moeten uitwijzen welke techniek het meest rendabel is voor Aartselaar.

Lees hieronder de onderzoeksfiche over 'Micropolluenten verwijderen uit effluent op RWZI Aartselaar'

Meer weten?

Jo Severyns

Operationeel Coördinator R&D

Marjoleine Weemaes

Manager R&D

Nathan Hellinck

Manager Levenscyclusbeheer

Birte Raes

Studieverantwoordelijke