Waterzuivering

Zullen we in de toekomst onze huizen verwarmen met warmte uit rioolwater? Of wat te denken van bioplastic dat gemaakt is met de restanten van toiletpapier? Aquafin heeft een ruime kennis van rioolstelsels en waterzuivering, maar kijkt ook met een frisse blik naar bredere maatschappelijke uitdagingen.

Waarom is waterzuivering zo belangrijk?

Het nut van waterzuivering

In 1990 had Vlaanderen een grote achterstand op het vlak van waterzuivering ten opzichte van de ons omringende landen. Om zo snel mogelijk veel afvalwater te zuiveren, werden eerst de grote, dichtbevolkte agglomeraties gesaneerd. Nadien volgden de kleinere woonkernen en het buitengebied. Aquafin exploiteert meer dan 300 installaties voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater, verspreid over heel Vlaanderen. De keuze voor de inplanting van deze installaties is gebaseerd op scenario - analyses waarbij rekening gehouden werd met hydrografische, technische en financiële gegevens en met de impact op de omgeving, zowel maatschappelijk als ecologisch.

De rioolwaterzuiveringsinstallaties van Aquafin bootsen het zuiveringsproces in de natuur na, maar dan veel sneller en op veel grotere schaal. Elke waterloop heeft eigenlijk van nature een zelfreinigend vermogen. Miljoenen microscopisch kleine bacteriën en waterplanten nemen de zuurstofbindende stoffen als voedsel op. Met behulp van zuurstof verbranden ze deze stoffen tot water (H2O), stikstofgas (N2) en koolzuurgas (koolstofdioxide of CO2). Waterplanten nemen het aanwezige nitraat en fosfaat op als voedsel.

Dit zelfreinigend vermogen kan echter slechts het hoofd bieden aan enerzijds een beperkte hoeveelheid en anderzijds bepaalde soorten van verontreiniging. Moeilijk afbreekbare stoffen zoals
zware metalen en organische microverontreiniging (bv. dioxines) horen daar niet bij. Onze totale huishoudelijke vuilvracht overschrijdt ruimschoots het zelfreinigend vermogen van de waterlopen, zowel wat hoeveelheid als samenstelling betreft. Daarom is een behandeling in rioolwaterzuiveringsinstallaties noodzakelijk.

Door de ontwikkeling van kennis die nodig is voor innovatieve oplossingen voor de ganse afvalwaterketen, wil Aquafin de huidige en toekomstige uitdagingen in de afvalwatersector aanpakken.

Marjoleine Weemaes, hoofd Onderzoek

Hoe werkt afvalwaterzuivering?

microorganismen

Aquafin en Waterzuivering

Vandaag wordt 83% van alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd door Aquafin, voordat het naar een beek of rivier geleid wordt.
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst in feite het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal. Hoe groot die schaal is, hangt af van het
aantal inwoners dat aangesloten wordt op de installatie. In verstedelijkte gebieden zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties gebouwd die het afvalwater van meer dan 10.000 inwoners kunnen zuiveren. De oppervlakte van deze installaties is uiteraard groter dan op plaatsen waar minder mensen wonen, en waar de vuilvracht dus kleiner is. Het zuiveringsproces verloopt echter altijd op dezelfde manier en duurt gemiddeld 24 uur.

Water heeft alternatieve doeleinden

Daarnaast verricht ons onderzoeksteam duurzaam werk door alternatieve doeleinden te onderzoeken voor huishoudelijke afvalwater. Is huishoudelijk afvalwater afval? Vergeet dat maar! Het zit boordevol thermische en chemische energie. Behalve warmte die kan worden gebruikt in warmtenetten, bevat afvalwater grondstoffen zoals fosfor, cellulose en vetzuren. Recuperatie van al die bruikbare stoffen op grote schaal is nog niet voor morgen, maar dat de zuivering van afvalwater steeds meer evolueert naar een recyclageproces, staat vast.

Aquafin als onderzoekspartner

Ons kenniscentrum

Na 25 jaar versnelde uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur in Vlaanderen, hebben we een schat aan kennis in huis. Technologie, projectmanagement en capaciteitsopbouw, maar ook prefinanciering van grote projecten of inrichting van de publieke ruimte.

Het Aquafin Labo

???

Publicaties en Papers

Leesvoer

Op zoek naar studiemateriaal voor een thesis of studiemateriaal om jouw vakkennis verder uit te breiden? Dan helpt Aquafin je graag verder.

labo Aquafin