AWAIR: gezuiverd AfvalWAter voor IRrigatie

Kan gezuiverd afvalwater op een structurele manier worden ingezet voor irrigatie in de landbouw? Aquafin is partner in AWAIR, dat via verschillende gebiedsstudies de mogelijkheden van deze alternatieve waterbron nagaat. Het spreekt vanzelf dat de waterkwaliteit cruciaal is.

AWAIR

Binnen AWAIR wordt de vraag naar irrigatiewater voor drie tuinbouwclusters afgetoetst aan de beschikbaarheid van gezuiverd afvalwater op bedrijfsschaal en perceelsniveau. De kwaliteit van het effluent moet uiteraard beantwoorden aan de Vlaamse en Europese wetgeving. Die hangt in grote mate af van de gekozen zuiveringstechnologie. Naast de kwaliteit, gaat AWAIR ook de technische en financiële haalbaarheid na van de zuiveringstechnieken. Het project onderzoekt de opportuniteiten, moeilijkheden en kosten voor drie tuinbouwclusters in Sint-Amands, Duffel en Hasselt. 

Aan de gebiedsstudie voor Sint-Amands was ook een demonstratiecomponent verbonden. Het Proefstation voor de Groenteteelt plaatste er een mobiele container met daarin een zuiveringsinstallatie voor de verdere zuivering van het effluent van onze RWZI. De zuivering bestond uit een zandfilter, een actief koolfilter en een doseerinstallatie met waterstofperoxide. In een laatste stap werd het water gedesinfecteerd om microben en bacteriën te verwijderen.

Het opgewaardeerde effluent werd via druppelirrigatie toegediend aan een naastgelegen landbouwperceel voor de teelt van venkel en prei.

De resultaten van dit onderzoek zijn terug te vinden op de website van het Proefstation voor de Groenteteelt.

logo Vlaanderen

Irrigatiemogelijkheden