Subirri of omgekeerde drainage

In lange periodes van droogte is de vraag naar water voor de landbouw groot. En dat terwijl de natuurlijke waterbronnen op dat moment onder druk staan. In het project 'Subirri' onderzoeken we samen met de VUB, de Bodemkundige Dienst van België, en Boerennatuur Vlaanderen of gezuiverd afvalwater via ondergrondse infiltratie een valabele oplossing is.

subirri

Subirrigatie is een techniek waarbij water in de bodem van een perceel wordt gebracht via een ondergronds infiltrerend buizennetwerk. Eigenlijk is het een drainagesysteem waarvan de werking wordt omgedraaid. Het water wordt in de drains geleid en infiltreert in de bodem via de openingen in de drains. De bodem wordt natter en het grondwaterpeil stijgt. Op die manier krijgen de gewassen voldoende vocht, wat de oogst ten goede komt.

Op zich is subirrigatie een heel eenvoudige techniek. De combinatie met het hergebruik van gezuiverd afvalwater maakt dit project op een pilootsite in Kinrooi speciaal. Het effluent van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt er op deze manier hergebruikt voor aanpalende landbouwpercelen. Het onderzoek spitst zich toe op:

  • de impact op het grondwaterpeil en het waterpeil in de waterlopen
  • de impact op de waterkwaliteit van het grondwater en de waterlopen
  • de impact op de bodem
  • de efficiëntie van de techniek in vergelijking met de gangbare bovengrondse irrigatie
  • de impact op de oogst en de kwaliteit van de gewassen
  • de perceptie van de consument tegenover hergebruik van gezuiverd afvalwater

Het onderzoek in Kinrooi loopt nog tot februari 2023. In december 2021 won het de titel van 'Prima Plattelandsproject 2021' in de categorie 'Innovatie in de landbouw'.

Het 'Subirri'-project wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Limburg. Het is een project van LEADER Kempen en Maasland.

logo's project subirri

Irrigatiemogelijkheden