Regenwater

Een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we bij Aquafin. Dat betekent ook ruimte maken voor regenwater, om het te kunnen infilteren in de ondergrond, bufferen of vertraagd afvoeren. Zo houden we de grondwaterspiegel mee op peil en kunnen overstromingen vermeden worden. Ook de natuur vaart er wel bij. 

Hoeveel regent het eigenlijk?

Vlaanderen is een regenland, denken we, met bijna 200 dagen regen per jaar. Toch valt er maar 7% van de tijd neerslag, rekende Frank Deboosere. We zijn zelfs één van de droogste regio's van Europa. Door klimaatverandering heeft neerslag een grote impact op mens en omgeving. 

Oorzaken wateroverlast

droge maïs door gebrek aan neerslag

Samenwerken over grenzen heen

Het watersysteem stopt niet aan administratieve of bestuurlijke grenzen. Daarom is een integrale aanpak noodzakelijk, met veel overleg over de grenzen van gemeenten, provincies, gewesten en landen heen.

Aquafin is sterk in projecten die samenwerking vragen met verschillende partners. Dat bewijzen de aantallen rioleringsprojecten die we elk jaar aanbesteden en opleveren voor het Vlaamse Gewest. We hebben heel wat ervaring opgebouwd rond de interactie tussen waterlopen en riolen en we bestuderen al jaren het effect van de klimaatverandering op de zuiveringsinfrastructuur. Ook over de beste omgang met regenwater, hebben we dus heel wat ideeën.

Infitreren, bufferen en vertraagd afvoeren van regenwater helpen droogte bestrijden en wateroverlast voorkomen. Daarvoor bestaan verschillende meer en minder ingeburgerde technieken. Bij Aquafin geloven we sterk dat een advies voor de omgang met regenwater, niet alleen moet dienen om problemen te vermijden. Het kan ook een manier zijn om onze leefomgeving in harmonie te brengen met water.

Regenwater op openbaar domein

straat met infiltratiemogelijkheden

Aquafin geeft ruimte aan regenwater

De rioleringsprojecten die we uitvoeren voor het Vlaamse Gewest, worden tijdens het voorontwerp nog eens extra gescreend door een interne stuurgroep. Die checkt of de kansen die er zijn in elk specifiek project om duurzaam om te gaan met hemelwater, ook gegrepen zijn.

Aquafin zorgt ook voor de uitbouw en het beheer van het lokale rioolstelsel van ruim 100 gemeenten. Voor deze gemeenten kunnen we een hemelwaterplan op maat uitwerken. Elke gemeente is natuurlijk uniek qua bebouwing, reliëf en waterlopen. Al deze elementen nemen we mee op in het plan. Dat bevat zowel generieke maatregelen, die op veel locaties toepasbaar zijn, als plaatsgebonden maatregelen. Die werken een bestaand of een toekomstig knelpunt weg en geven liefst ook een meerwaarde aan de omgeving.

Aquafin doet nog meer voor het milieu, mens en dier

Ondergronds bufferen van regenwater

Tijdelijk bufferen van hemelwater kan ook in het rioolstelsel. Doordat het meestal niet overal even hard regent en de capaciteit van het gemengde stelsel niet overal even groot is, loopt het in principe ongelijkmatig vol. Met real time control (RTC) is het mogelijk om de vullingsgraad van het stelsel in ‘real time’ te sturen door gebruik te maken van sensoren, controllers en regelstructuren die geactiveerd worden op basis van een algoritme. Aquafin paste dezetechniek al met succes toe op zowel gewestelijke als de gemeentelijke infrastructuur.

Gezuiverd water, proces- of irrigatiewater, in je omgeving

kleine appel in droge zomer

Gezuiverd afvalwater als aanvullende waterbron bij droogte

Hevige en meer langdurige neerslag, is maar één gezicht van de klimaatverandering. Het andere is een toenemende droogte in Vlaanderen. Onze grondwatervoorraden staan nu al onder druk door de dichte bevolking, de toenemende verharding van de ondergrond enhet oppompen van water door de industrie. Door de combinatie van zwaardere maar minder regenbuien in de zomer en een sterkere verdamping, zal het waterpeil in de rivieren tegen het einde van deze eeuw met de helft gedaald zijn.

Het gezuiverde afvalwater van Aquafin heeft gelukkig nog veel onbenut potentieel. Het kan worden gebruikt als proceswater, irrigatiewater of zelfs drinkwater. Verschillende bedrijven, en in de zomer ook landbouwers, gebruiken nu het gezuiverde water van Aquafin al. Met de juiste nabehandeling kan het een alternatieve waterbron worden voor nog veel meer toepassingen.

Regenwater nuttig gebruiken rondom je huis

Steeds meer mensen moeten het hemelwater dat op hun perceel valt, afkoppelen van de vuilwaterafvoer. Dat is de geknipte gelegenheid om de voordelen van regenwater optimaal te benutten. Regenwater is een perfecte vervanger van kostbaar drinkwater voor verschillende toepassingen in en rond de woning. Verder is regen een belangrijke bron voor de aanvulling en het behoud van de natuurlijke reserve aan grondwater.

Lees wat je zelf kan doen

RWZI met beek waarin het gezuiverde water geloosd wordt