Rioolbeheer in Kasterlee

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de inwoners van deze klant-gemeenten zijn we het aanspreekpunt voor (een deel van de) rioleringsdiensten.

Kasterlee is zo'n een klantengemeente van Aquafin en kan daarom rekenen op Aquafin voor een duurzaam rioolbeleid en andere diensten die de natuur, in harmonie met water, bevorderen.

Uitbouw en beheer van rioolstelsels in Kasterlee

Aquafin biedt een waaier van diensten aan, die steden en gemeenten helpen bij de uitbouw en het beheer van hun rioleringsinfrastructuur. Door de modulaire opbouw kan Aquafin inspelen op de specifieke behoeften van elke stad of gemeente. Bovendien zijn de modules zo op elkaar afgestemd, dat ze onderling makkelijk combineerbaar zijn.

De visie van Kasterlee

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt.

Kasterlee heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Kasterlee een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Kasterlee blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Werken in uitvoering

Werken in Kasterlee

Het huishoudelijke afvalwater van ruim 77% van de inwoners van Kasterlee wordt nu al naar zuiveringsinstallaties in de omgeving gevoerd. Van de aansluiting van de overige inwoners, maakt Aquafin versneld werk.

Kasterlee wil de afvoer van regen- en afvalwater zoveel mogelijk scheiden. Regenwater is immers geen vuil water en hoort dus niet thuis in de riool. Bij een hevige bui kan regenwater het volume in de buis bovendien zodanig vergroten, dat de riool overloopt en er ongezuiverd water in onze grachten en beken stroomt.

Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal er een aparte buis voorzien worden voor de afvoer van regenwater naar een gracht of beek in de buurt. Waar mogelijk zal het regenwater ter plaatse in de grond infiltreren. Ook van de bestaande rioleringen zal er regenwater worden afgekoppeld. De Europese kaderrichtlijn Water stelt immers dat tegen 2015 al het oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn.

Contact

Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 03 450 46 00 tussen 7 uur en 19 uur.

Voor volgende zaken kan je bij Aquafin terecht:

  • Informatieverstrekking
  • Melding van een verstopping of een verzakking van de riolering op het openbaar domein
  • Behandeling van een klacht over de uitvoering van een project
  • Aanvraag van brochures

Noodgevallen worden 24 uur op 24 per telefoon behandeld.

rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin