Rioolbeheer in Olen

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Olen zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Olen en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt.

Olen heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Olen een beroep op de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Olen blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

Contact

Je kan ons telefonisch bereiken op het nummer 03 450 46 00 tussen 8 uur en 19 uur.

Je kan bij Aquafin terecht voor de volgende zaken:

  • Informatieverstrekking
  • Melding van een verstopping of een verzakking van de riolering op het openbaar domein
  • Behandeling van een klacht over de uitvoering van een project
  • Aanvraag van brochures

Noodgevallen worden 24 uur op 24 per telefoon behandeld.

Werken in Olen

Het huishoudelijke afvalwater van ruim 80% van de inwoners van Olen wordt nu al naar zuiveringsinstallaties in de omgeving gevoerd. Van de aansluiting van de overige inwoners, maakt Aquafin versneld werk.

Olen wil de afvoer van regen- en afvalwater zoveel mogelijk scheiden. Regenwater is immers geen vuil water en hoort dus niet thuis in de riool. Bij een hevige bui kan regenwater het volume in de buis bovendien zodanig vergroten, dat de riool overloopt en er ongezuiverd water in onze grachten en beken stroomt.

Bij de aanleg van nieuwe rioleringen zal er een aparte buis voorzien worden voor de afvoer van regenwater naar een gracht of beek in de buurt. Waar mogelijk zal het regenwater ter plaatse in de grond infiltreren. Ook van de bestaande rioleringen zal er regenwater worden afgekoppeld. De Europese kaderrichtlijn Water stelt immers dat tegen 2015 al het oppervlaktewater van goede kwaliteit moet zijn.

In jouw gemeente zijn momenteel volgende werken in uitvoering:

Aansluiting op de riolering

Als er riolering in de straat ligt of binnenkort in de straat komt, bent u verplicht het huishoudelijk afvalwater van uw woning erop aan te sluiten. Alleen Aquafin mag uw afvalwater op de gemeentelijke riolering aansluiten. De graafwerken op uw privé domein moet u zelf laten uitvoeren. Het tarief voor het aansluiten van een (woon)entiteit (tot twee woongelegenheden) bedraagt 600 EURO ( + 21 % BTW) per aansluiting en deze wordt gerealiseerd door de gemeentelijke technische diensten of door een door de gemeente aangestelde aannemer onder toezicht van de gemeentelijke diensten of door Aquafin. In de werken zijn begrepen het maken van een aansluiting op de openbare riolering en het plaatsen van de afvoerleiding (pvc dia 160) loodrecht op de riolering tot 1m voorbij de rooilijn. Indien er extra leidingen geplaatst dienen te worden zullen er extra kosten worden aangerekend. Als uw woning ouder is dan 10 jaar en uw hoofdverblijf is, betaalt u slechts 6% BTW in plaats van 21%.

Aansluiting aanvragen

Inbuizing van een baangracht

Als de toegang tot uw particuliere eigendom onmogelijk is door de aanwezigheid van een baangracht, kan u een aanvraag tot inbuizing indienen. Het water wordt dan door een rioolbuis geleid en de gracht wordt overwelfd, zodat u uw perceel te voet of met de auto kan bereiken.

De betonbuizen die hiervoor nodig zijn dienen door de aanvrager voorzien te worden. De betonbuizen die in aanmerking komen mogen niet van herbruik komen tenzij zij zich in een staat bevinden die evenwaardig is als de nieuwe. De buizen mogen in geen enkel geval barsten vertonen, kraag en spie mogen niet beschadigd zijn. Indien er kopmuren gewenst zijn, dient de aanvrager zelf voor de nodige stenen te zorgen. Indien er toegelaten lozingen gebeuren in de gracht (bijvoorbeeld regenwater) moet deze aansluiting buiten de overkluizing gebeuren en dient er een kasseibeschoeiing te worden aangebracht of een gelijkwaardig initiatief om uitspoeling te voorkomen. De aanvrager dient deze kasseien te voorzien.

Het plaatsen van de buizen, de kopmuren en de kasseibeschoeiing gebeurt kostenloos bij een standaard-overwerving.

Wil je de gemeenten Olen vragen om een inbuizing van een baangracht?

Individuele waterzuiveringssysteem

Huizen die te ver van een riool liggen om hun aansluiting financieel haalbaar te maken, zullen in de loop van 2009 worden voorzien van een individuele zuiveringsinstallatie voor de behandeling van hun afvalwater.

Een afkoppelingsdeskundige zorgt dan al op perceelsniveau voor een correcte scheiding van regen- en afvalwater. De gemeente Olen betaalt de investeringskosten, de latere exploitatiekosten en de werken die nodig zijn om het afval- en regenwater van uw woning volledig te scheiden.

Zelf zorg je voor een elektriciteitsaansluiting en betaal je de elektriciteit nodig voor de werking van de IBA. Net als alle andere inwoners van Olen betaalt u ook een jaarlijkse bijdrage in functie van uw drinkwaterverbruik.

Meer info over de plaatsing van IBA's in Olen:
rioleringsbuizen en materiaal van Aquafin