Technieken voor waterzuivering

De proceskeuze van een zuiveringsinstallatie is afhankelijk van de hoeveelheid te zuiveren afvalwater en van de lozingsnormen. Bovendien worden investerings- en exploitatiekosten, de benodigde oppervlakte, de inpasbaarheid in het landschap en de omgevingsimpact mee in overweging genomen.

Welke zuiveringstechnieken past Aquafin toe?

De klassieke rioolwaterzuiveringsinstallatie

Deze installatie behandelt vuilvrachten groter dan 2.000 inwoners equivalenten (IE). Ze is geschikt om het huishoudelijk afvalwater in verstedelijkte gebieden te zuiveren. Klassieke RWZI’s kunnen qua grootte en opstelling verschillen afhankelijk van de samenstelling en de hoeveelheid vuilvracht en de beschikbare ruimte. Indien de inplantingsplaats beperkt is, kan gekozen worden voor compactere systemen, waarbij alle zuiveringsstappen dichter bij mekaar liggen. Een membraanbioreactor (MBR) bijvoorbeeld, koppelt een biologisch actief slib systeem aan een membraanfiltratie. De membranen vervangen hierbij het bezinkingsbekken bij klassieke biologische zuivering en zorgen voor een scheiding van slib en effluent.

kwzi rietveld

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie

KWZI’s behandelen doorgaans vuilvrachten kleiner dan 2.000 IE. Ze worden vooral ingeplant in landelijke, kleine woonkernen. Een KWZI heeft hetzelfde processchema als een RWZI. Enkel de technische uitvoering verschilt. Afhankelijk van de te verwerken vuilvracht bestaat de biologische zuivering in een KWZI uit een rietveld of plantenzuivering of uit tanksystemen zoals een biorotor. Aquafin concentreert zich op de KWZI’s tussen 500 en 2.000 IE.

Rietveld

Een voorbezinking verwijdert in eerste instantie het grof afval. Daarna stroomt het afvalwater horizontaal door een filterbed van grind, onder het oppervlak, langs de ondergrondse plantendelen.
Tal van bacteriën en schimmels hechten zich op het uitgebreid wortelstelsel van de planten. Het riet voert via zijn holle stengels zuurstof naar de ondergrondse wortels. Zo wordt de bodem rondom de wortels met zuurstof verrijkt. De bacteriën breken met behulp van de zuurstof de organische stoffen af en zetten ammonium om tot nitraat (nitrificatie). De bacteriën in de bodem helpen bij beide processen een handje mee. Ook fosfaten worden afgebroken in een rietveld.

rietveld waterzuivering