Voortraject

Een project van Aquafin begint lang voordat we buizen in de grond steken of installaties bouwen. Hieronder vind je een chronologisch overzicht van de voorbereidende stappen die een project doorloopt en de impact ervan op de omgeving.

Voor de werken van start gaan

Onze opdracht

Jaarlijks draagt het Vlaamse Gewest een optimalisatieprogramma op aan Aquafin. Dit is een pakket met projecten die allemaal bijdragen tot de realisatie van de Europese Kaderrichtlijn Water en/of de optimalisatie van het integraal waterbeheer in Vlaanderen.

een technisch plan

Scenario's afwegen

Van zodra Aquafin de opdracht voor een project heeft ontvangen, zoekt men naar een geschikte inplantingsplaats voor een waterzuiveringsinstallatie of naar mogelijke tracés voor een collector. In deze fase worden alle mogelijke scenario’s om de projectdoelstelling te bereiken, tegen elkaar afgewogen. Daarbij houdt Aquafin rekening met de ecologische, economische en maatschappelijke aspecten, zoals de aanwezigheid van handelaars, scholen, ziekenhuizen, … langs het tracé. Verschillende scenario’s hoeft niet te betekenen dat er verschillende tracés onderzocht worden, binnen eenzelfde tracé kan bijvoorbeeld de diepte van de riolering variëren.

Grondonderzoek

In de haalbaarheidsfase test het studiebureau de kwaliteit van de grond binnen de verschillende scenario’s. Via proefboringen en sonderingen neemt een gespecialiseerd bureau bodemstalen. Sommige grondsoorten kunnen moeiteloos grote belastingen weerstaan, terwijl andere minder geschikt zijn. Met een grondonderzoek worden de kenmerken van de grond beschreven. De uitvoering van de werken kan dan worden aangepast aan het soort ondergrond. Waar deze proefboringen op private gronden gebeuren, worden de betrokken eigenaars hiervan op voorhand verwittigd.

Ontwerp en grondverwerving

Eens een scenario gekozen, wordt het verder in detail uitgewerkt. Vaak betekent dit bijkomende grondonderzoeken, opmetingen door landmeters en proefsleuven voor de lokalisatie van nustleidingen.

In deze fase onderzoeken we ook of de werfzone mogelijk archeologisch waardevol is. 

Waar het gekozen tracé over private gronden loopt, komt een onderhandelaar ter plaatse om samen met de betrokken eigenaars en/of gebruikers, pachters, ... tot een onderling akkoord te komen over de vergoedingen.

Procedure voor het verwerven van gronden

landmeter

De werken naderen

Als het ontwerp helemaal klaar is, worden alle nodige vergunningen aangevraagd. In deze fase organiseert Aquafin vaak een eerste infoavond voor de buurtbewoners, waar ze meer informatie krijgen over het doel van de werken.

Dit is meestal ook het moment waarop de afkoppelingsdeskundige zijn bezoeken start. Waar Aquafin een gescheiden opvang voor regen- en afvalwater aanlegt, wordt aan de omwonenden namelijk gevraagd om ook op hun private terrein het regenwater af te koppelen van de riolering.

Over afkoppelen

Van zodra de werken gegund zijn aan een aannemer, organiseren we een tweede infoavond voor de buurt, waar er meer concrete informatie wordt gegeven over het verloop van de werken, zoals de timings en de fasering.

Voorbereidende werken

Het startschot van de werken betekent niet dat er onmiddellijk rioleringsbuizen in de grond komen. In eerste instantie krijgen archeologen de kans om in de voor hen interessante zones op zoek te gaan naar waardevolle resten uit het verleden. 

Vervolgens moeten ook de nutsvoorzieningen zoals water, gas, elektriciteit en internet vaak verplaatst of aangepast worden.  Het zijn de nutsbedrijven zelf die hiervoor contact opnemen met de bewoners.

Daarna is het de beurt aan Aquafin om de werfzone voor te bereiden. Om de riolering te kunnen aanleggen in droge ondergrond, is het vaak noodzakelijk om de grondwaterspiegel te verlagen. Hiervoor wordt een bemaling of droogzuiging geplaatst. Deze installatie kan plaatselijk voor geluids- of trillingshinder zorgen. We proberen de hinder echter tot een minimum te beperken.

Met het afbakenen van de werfzone (afpalen op weilanden en akkers) en de plaatsing van de signalisatie voor de omleidingen en de bereikbaarheid van de lokale handelaars, krijgt de werf stilaan meer vorm.

arbeiders op werf