Permanente lozingen

Aquafin geeft (sub)advies inzake permanente lozingen van ongezuiverd bedrijfsafvalwater op riolering. Lozingsvoorwaarden (o.a. debiet en samenstelling) moeten gemotiveerd worden door het bedrijf en vastgelegd worden in de milieuvergunning van het bedrijf. Als de permanente verwerking van het bedrijfsafvalwater op de RWZI specifieke investeringsmaatregelen of specifieke exploitatiemaatregelen vereist, worden deze gefinancierd door het betreffende bedrijf. In dit geval worden bedrijven via hun milieuvergunning verplicht een saneringscontract met Aquafin af te sluiten.

Wettelijk kader

Het uitgangspunt van de Vlaamse Regering (21 februari 2014) is dat bedrijfsafvalwater in principe op de zuiveringsinstallatie kan geloosd worden, op voorwaarde dat dit geen aanleiding geeft tot een minder goed functioneren van de installatie of het rioleringsstelsel.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen lozingen onder en lozingen boven de grenswaarden voor grondige evaluatie.

Grondige evaluatie is aan de orde in volgende gevallen:

 • Grondige evaluatie verdund bedrijfsafvalwater (BZV < 100 mg/l) als
  • Qverg > 200 m³/d of
  • Qverg > 2,5% van capaciteit biologische straat (min. 20 m³/d)
 • Grondige evaluatie niet-verdund bedrijfsafvalwater (BZV > 100 mg/l) als
  • Q > 2,5% van capaciteit biologische straat (min. 20 m³/d) of
  • BZV-vracht > 15% van ontwerp-BZV-vracht RWZI of
  • CZV-vracht > 5% van ontwerp-CZV-vracht RWZI of
  • ZS-vracht > 5% van ontwerp-ZS-vracht RWZI of
  • TN-vracht > 5% van ontwerp-TN-vracht RWZI of
  • TP-vracht > 5% van ontwerp-TP-vracht RWZI

Als het bedrijf loost onder de grenswaarden voor grondige evaluatie kan geen saneringscontract worden opgelegd. Het afvalwater wordt in principe vergelijkbaar geacht met huishoudelijk afvalwater en kan normaal gezien verwerkt worden op de zuiveringsinstallatie.

Het afvalwater van de bedrijven die lozen boven de grenswaarden voor grondige evaluatie moet voldoen aan de criteria van goed verwerkbaar afvalwater. Er moet bovendien voldoende restcapaciteit zijn op de zuiveringsinstallatie.  Bij gebrek aan voldoende restcapaciteit kan bijkomende zuiveringscapaciteit worden uitgebouwd, met medefinanciering van de betrokken bedrijven.

Ontwerpcapaciteit RWZI's

Hoe aanvragen?

Vul het onderstaande formulier in met de volgende gegevens:

 1. de vigerende vergunningen;
 2. de motivering van de aanvraag, als het contract niet verplicht is volgens de vergunning;de actuele samenstelling van het bedrijfsafvalwater in geval van een permanente lozing,
 3. de actuele samenstelling van het ongezuiverde en voorgezuiverde bedrijfsafvalwater in geval van een tijdelijke lozing;
 4. de berekeningsnota van de heffing op de waterverontreiniging van de twee laatst vastgestelde heffingsjaren, als de exploitant heffingsplichtig was;
 5. de geplande duur of periode van de lozing, de gevraagde vrachten en de samenstelling van het bedrijfsafvalwater, die als uitgangspunt gelden voor het contract.

Als de aanvraag volledig is, is de aanvraagdatum de datum waarop Aquafinde aanvraag ontvangt. Als de aanvraag onvolledig is, vraagt Aquafinde ontbrekende gegevens op bij de exploitant. De aanvraagdatum is de datum waarop Aquafinalle ontbrekende gegevens ontvangen heeft. De exploitant wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht door de nv Aquafin.

Uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag legt Aquafin een gemotiveerd contractvoorstel voor aan de VMM.

 1. Als het advies van de VMM gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na ontvangst van het contractvoorstel van Aquafin haar advies over het contractvoorstel mee aan Aquafin.  Daarop deelt Aquafin, uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van het advies van de VMM, het ondertekende contractvoorstel mee aan de exploitant.
 2. Als het advies van de VMM niet gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na de ontvangst van het ontwerpcontract van Aquafin, haar advies voor aan de minister. De minister neemt, binnen 21 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel en het advies van de VMM, een beslissing over het contractvoorstel en deelt die beslissing mee aan Aquafin en aan de VMM. Aquafin deelt het door haar ondertekende en aangepaste contractvoorstel, binnen 14 dagen na de ontvangst van de beslissing van de minister of na het verstrijken van de gestelde termijn, mee aan de exploitant.
 3. Uiterlijk 28 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel ondertekent de exploitant het contractvoorstel en legt het ondertekende saneringscontract voor aan Aquafin, op straffe van nietigheid.

Ludwig Buts

Procestechnoloog