Home  » Diensten » Bemalingswater op riolering

Aanvraag schriftelijke toelating voor lozing van bemalingswater op de openbare riolering

Het grondwater van bronbemalingen onder rubriek 53.2 (noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen) van Bijlage 1 van VLAREM I moet in overeenstemming met artikel 5.53.6.1.1.§2:

  • met toepassing van BBT zoveel mogelijk terug in de grond ingebracht worden buiten de onttrekkingzone via infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten.

  • indien infiltratie technisch onmogelijk is mag het water – voor zover geen wateroverlast voor derden ontstaat - geloosd worden in het openbare of private hydrografisch net; in casu in afwateringgrachten, RWA-leidingen, oppervlaktewater.

  • lozing in de openbare gemengde of afvalwaterriolering is slechts toegestaan wanneer voormelde afvoer niet kan: volumes van meer dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in de openbare riolering aangesloten op een RWZI behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin.

Opgelet: Sinds 01/01/2010 moet elke vergunde of gemelde grondwaterwinning uitgerust zijn met een debietmeting en registratie van de opgepompte hoeveelheid grondwater (Programmadecreet, BS 30/12/2009).

Voor het verkrijgen van een schriftelijke toelating, klik op onderstaande knop.


Diensten
Diensten