Privacy Policy

Bij Aquafin vinden we gegevensbescherming belangrijk. In dit privacybeleid vind je alle informatie over hoe wij de privacy van onze klanten en gebruikers van onze website www.aquafin.be waarborgen. Indien je na het lezen van deze overeenkomst nog vragen hebt of je ondervindt problemen met onze diensten of website, dan kan je ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de General Data Protection Regulation EU2016/679 (hierna GDPR)

Privacy en General Data Protection Regulation

Wie is Aquafin?

Aquafin NV is een Vlaams bedrijf in handen van de Vlaamse Milieuholding. Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering. Daarnaast biedt Aquafin zijn expertise ook aan voor Vlaamse steden en gemeenten.

De maatschappelijke zetel is gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar en ons bedrijf is geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0440.691.388

In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Aquafin persoonsgegevens van derden.

We verwerken enkel persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Aquafin draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Hieronder geven we je alvast een overzicht van de belangrijkste zaken omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.

Wie wordt beschermd onder deze privacypolicy?

Het privacybeleid van Aquafin beschermt elke natuurlijke persoon die persoonlijke gegevens bij Aquafin achterlaat. Bedrijfsgegevens vallen niet onder de GDPR.

Wat betekent 'verwerking van gegevens'?

Onder de verwerking van gegevens verstaan we o.a. het opslaan, verzamelen, bewerken, gebruiken, kopiëren, doorgeven en verwijderen van gegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Aquafin zelf

Over welke gegevens gaat het?

Aquafin verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar taken. We verzamelen mogelijk en indien nodig volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens (bijv. naam, adres,…)
 • Financiële bijzonderheden (bijv. bankrekeningnummer, gegevens m.b.t. verzekering,…)
 • Persoonlijke kenmerken (bijv. geslacht)
 • Leefgewoonten (bijv. bezittingen zoals gegevens m.b.t. onroerende goederen)
 • Samenstelling gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Gerechtelijke gegevens (bijv. voogdijschap, voorlopig bewindvoerder,…)
 • Consumptiegewoonten (bijv. huurgegevens)
 • Gegevens betreffende gezondheid
 • Opleiding en vorming (bijv. CV, beroepsbekwaamheid,…)
 • Beroep en betrekking (bijv. werkgever)
 • Rijksregisternummer
 • Politieke opvattingen (bijv. politieke functie)
 • Beeldopnamen

Deze lijst kan in functie van wettelijke bepalingen en de functionele noden nog aangepast worden.

Met welk doel verwerkt Aquafin deze gegevens? En op welke rechtsgronden verwerkt Aquafin deze gegevens?

Aquafin gebruikt je persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • Doeleinden in het kader van het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van Aquafin, zoals bijv. het realiseren van projecten en het zuiveren van afvalwater
 • Administratie van het personeel en de tussenpersonen
 • Beheer van het personeel en de tussenpersonen
 • Werkplanning
 • Controle op de werkplaats
 • Klantenbeheer
 • Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel
 • Beheer van de betwistingen
 • Leveranciersbeheer
 • Public relations
 • Technisch-commerciële inlichtingen
 • Registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten
 • Beveiliging
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie

Aquafin verwerkt deze gegevens op basis van volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Bescherming van vitale belangen van de betrokkene
 • Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag
 • Toestemming betrokkene
 • Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

sluiten van overeenkomsten en/of (overheids)opdrachten dien je bepaalde persoonsgegevens te bezorgen op basis van een wettelijke of een contractuele verplichting, bij gebreke waarvan de overeenkomst of de opdracht niet kan (af)gesloten worden.

De persoonsgegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy .

Aquafin draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Graag verwijzen we ook naar ons Cookiebeleid dat integraal deel uitmaakt van deze Privacypolicy.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Aquafin engageert zich om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging. Digitale gegevens worden daarom steeds opgeslagen op beveiligde servers.

We nemen ook passende maatregelen op fysiek, elektronisch en organisatorisch vlak om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen onderworpen aan een audit om hun doeltreffendheid te evalueren.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van deze gegevens?

Onder de GDPR moet Aquafin elk probleem dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zo snel mogelijk melden aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens betrokken zijn. Wij stellen dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Aquafin kan je gegevens delen met volgende ontvangers:

 • De geregistreerde persoon zelf
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon
 • Individuen of organisaties in directe relatie met Aquafin
 • Andere privé-ondernemingen
 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen

De persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan de in deze privacypolicy bedoelde derden en worden niet gebruikt voor promotionele, commerciële of ‘direct marketing’-doeleinden.

In geen geval zullen gegevens die Aquafin zelf verzamelt, worden verkocht of verhuurd aan derden.

Aquafin zal je persoonsgegevens slechts delen met of ontvangen van deze derden in de hierna gemelde gevallen:

 • In het kader van haar opdracht van openbaar nut waarbij Aquafin beroep doet op derden zoals aannemers, studiebureaus, notarissen, landmeters…
 • Om juridische redenen en/of wettelijk verplichtingen
 • Voor externe verwerking
 • Mits uitdrukkelijke toestemming

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je een natuurlijke persoon dan heb je te allen tijd het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten aanpassen, de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar tegen de verwerking aan te tekenen, te laten overdragen of te laten verwijderen tenzij dit onder de uitzonderingen valt binnen de GDPR.

Wanneer de verwerking uitsluitend gebaseerd is op je toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Tevens heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België.

Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan je bovenstaande rechten uitoefenen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Aquafin, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Aquafin:

 • Je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aquafin NV t.a.v. de privacy officer, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
 • Je stuurt een email naar privacy.officer@aquafin.be;

Mits bewijs van identiteit kunnen we jou (gratis) je persoonsgegevens toesturen.

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

Aquafin ziet erop toe dat persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.

In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden.

Ondanks het feit dat Aquafin ernaar streeft de taken opgelegd door de toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging is het mogelijk dat Aquafin, nadat je persoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up systemen worden verwijderd.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacy Policy zolang wij ze bewaren.

Hoe verzekeren wij de naleving van onze privacypolicy?

We zetten regelmatig audits op om te controleren of we voldoen aan onze eigen Privacypolicy.

Wanneer we formele klachten via eerder vermelde contactmogelijkheden ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend.

Aquafin houdt eraan u ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Aquafin niet controleert en waarop dit privacybeleid dan ook niet van toepassing is. Aquafin is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt, noch voor eventuele aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld zouden worden.

Aquafin maakt ook gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker van de website weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Meer info kan je hierover vinden in het Cookiebeleid, dat deel uitmaakt van dit Privacybeleid.

Hoe verzekeren wij samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten?

We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen gekend als “Privacycommissie”), om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de relevante wetgeving, waaronder GDPR, zonder voorafgaand akkoord van de betrokkene. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn.

Onder bepaalde voorwaarden dienen gegevens overgemaakt te worden aan administratieve overheden.

Hoe worden wijzigingen aan de huidige privacypolicy gedaan?

De Privacypolicy van Aquafin kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld omwille van wijzigingen aan het takenpakket van Aquafin die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. We zullen alle wijzigingen van de Privacypolicy publiceren en de gemaakte wijzigingen aangeven. De meest recente versie van deze privacypolicy kan je steeds via onze website raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechbanken

Deze privacypolicy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Europees en Belgisch recht dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Aanvaarding

Door gebruik te maken van de diensten die Aquafin aanbiedt, aanvaardt U alle bepalingen van deze privacypolicy en stemt U ermee in dat Aquafin uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy & Cookiebeleid.

Cookiebeleid

Informatie over ons gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van de computer van de gebruiker geplaatst worden en dit enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende gebruiker. Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de website zouden kunnen identificeren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers of mobiele apparaten. Dit cookiebeleid geeft duidelijke en volledige informatie over de cookies die Aquafin gebruikt en hun doel.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser of op de harde schijf van de computer van de gebruiker. Op die manier kan Aquafin de voorkeuren van de gebruiker bij het gebruik van de website onthouden.

Cookies voeren geen acties uit op de computer van de gebruiker, ze bezorgen zijn browser alleen extra informatie. Eigenlijk werken cookies dus als ‘geheugensteuntjes’ voor websites. Ze kunnen gebruikersinstellingen en andere gegevens (een taalkeuze, inloggegevens, geselecteerde gemeente …) onthouden, maar slaan geen namen, adressen, leeftijden of andere persoonlijke gegevens op (behalve in sommige gevallen het IP-adres van de gebruiker).

Tenzij de gebruiker zijn browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal Aquafin cookies plaatsen van zodra de gebruiker de website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies worden onderverdeeld naargelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

Oorsprong

First-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door de website die de gebruiker op dat moment bezoekt.

Als een gebruiker een website bezoekt en een derde partij plaatst een cookie via die website, dan is dit een third-party cookie (bijv. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).

Functie

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (bijv. cookies voor log-in, taalvoorkeuren, selectievenster voor gemeente ...). Functionele cookies zijn logischerwijs first-party cookies.

Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Ze hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website.

Cookies met statistische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de website bezocht worden, waar de computer van een gebruiker gelokaliseerd is, ...

Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen.

Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van het surfgedrag van een gebruiker een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op de interesses van de gebruiker.

Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond.

Niet-functionele cookies kunnen first-party of third-party cookies zijn.

Levensduur

Permanente cookies: deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (bijv. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics …). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.

Sessie cookies: deze cookies laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer de gebruiker het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra de browser wordt afgesloten, worden alle sessie cookies verwijderd. 

Waarom plaatst Aquafin cookies?

Aquafin maakt gebruik van cookies om de webervaring te verbeteren. Deze informatie dient voor het analyseren van gebruikerservaring in Google Analytics of het identificeren van personen die een contactformulier invullen.

Tracking cookies van Google

Deze cookies gebruikt Google om bij te houden welke pagina's je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op te bouwen van jouw online surfgedrag. Dit profiel wordt mee opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor:

• Het uitserveren van de advertentie (op tijd, plaats, browser etc).

• Het voorkomen van irritatie. Zo wordt er rekening gehouden met de mate waarin een advertentie getoond wordt, ook wel frequency/family cap genoemd.

• Het maken van rapportages voor de adverteerders (uniek bereik).

Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Aquafin heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google moet zich houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer info over cookies van Google.

Cookies uitschakelen

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je deze handeling zo vaak als nodig herhalen.

Cookies uitzetten:

Chrome

Internet Explorer

Firefox

Safari

Toestemming

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, moet de gebruiker het gebruik van cookies aanvaarden.

Wanneer hij/zij dit niet doet, of wanneer de gebruiker zijn/haar browserinstellingen gebruikt om cookies te blokkeren, kan deze geen toegang hebben tot bepaalde delen van de website.

Indien de gebruiker zijn toestemming wil intrekken, moet hij de cookies verwijderen d.m.v. zijn browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan de gebruiker de volgende website bezoeken

Browserinstellingen veranderen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Via de ‘Help’-functie van de webbrowser vindt de gebruiker hierover meer details.

Meer informatie over cookies

Verdere nuttige informatie over cookies. De belangenvereniging van digitale marketeers heeft ook een gids opgesteld over online behavioural advertising en online privacy.