Privacy Policy

Bij Aquafin vinden we gegevensbescherming belangrijk. Daarom hebben we een privacybeleid uitgewerkt en opgenomen in deze Privacy Policy. Hierin vind je alle informatie over hoe wij omgaan met het beheer en de beveiliging van persoonsgegevens. Indien je na het lezen van de Privacy Policy nog vragen hebt of je ondervindt problemen met onze diensten of website, dan kan je ons steeds contacteren.

Dit beleid is ook geheel in overeenstemming met de General Data Protection Regulation EU2016/679 (hierna GDPR).

Laatste wijziging: 5 oktober 2021 (v201015)

Privacy en General Data Protection Regulation

Wie is Aquafin?

Aquafin NV is een Vlaams bedrijf in handen van PMV. Aquafin is in Vlaanderen verantwoordelijk voor de prefinanciering, de uitbouw en het beheer van infrastructuur voor waterzuivering. Daarnaast biedt Aquafin zijn expertise ook aan voor Vlaamse steden en gemeenten.

De maatschappelijke zetel is gevestigd Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar en ons bedrijf is geregistreerd in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0440.691.388

In het kader van de uitoefening van onze taken verzamelen we bij Aquafin persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is Aquafin zelf. In het kader van een samenwerkingsverband met een drinkwatermaatschappij of een gemeente, kan Aquafin ook verwerker zijn.

We verwerken enkel persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden op basis van rechtmatige verwerkingsgronden. Aquafin draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Hieronder geven we je alvast een overzicht van de belangrijkste zaken omtrent de verwerking van je persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Aquafin verwerkt persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van haar taken. We verzamelen mogelijk en indien nodig volgende categorieën van gegevens:

 • Identificatiegegevens (bijv. naam, adres,…)
 • Financiële bijzonderheden (bijv. bankrekeningnummer, gegevens m.b.t. verzekering,…)
 • Persoonlijke kenmerken (bijv. geslacht)
 • Leefgewoonten (bijv. bezittingen zoals gegevens m.b.t. onroerende goederen)
 • Samenstelling gezin
 • Vrijetijdsbesteding en interessen
 • Gerechtelijke gegevens (bijv. voogdijschap, voorlopig bewindvoerder,…)
 • Consumptiegewoonten (bijv. huurgegevens)
 • Gegevens betreffende gezondheid
 • Opleiding en vorming (bijv. CV, beroepsbekwaamheid,…)
 • Beroep en betrekking (bijv. werkgever)
 • Rijksregisternummer
 • Politieke opvattingen (bijv. politieke functie)
 • Beeldopnamen

Deze lijst kan in functie van wettelijke bepalingen en de functionele noden nog aangepast worden.

Met welk doel verwerkt Aquafin deze gegevens? En op welke rechtsgronden verwerkt Aquafin deze gegevens?

Aquafin gebruikt je persoonsgegevens enkel voor volgende doeleinden:

 • Doeleinden in het kader van het verwezenlijken van het maatschappelijk doel van Aquafin, zoals bijv. het realiseren van projecten en het zuiveren van afvalwater
 • Administratie van het personeel en de tussenpersonen 
 • Beheer van het personeel en de tussenpersonen
 • Werkplanning
 • Controle op de werkplaats
 • Klantenbeheer
 • Bestrijding van fraude en inbreuken van het cliënteel
 • Beheer van de betwistingen
 • Leveranciersbeheer
 • Public Relations
 • Technisch-commerciële inlichtingen
 • Registratie en administratie van aandeelhouders of vennoten
 • Beveiliging
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming van de maatschappij, eigen sector of organisatie

Aquafin verwerkt deze gegevens op basis van volgende verwerkingsgronden:

 • Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • Bescherming van vitale belangen van de betrokkene
 • Taak van algemeen belang of uitoefening van het openbaar gezag
 • Toestemming betrokkene
 • Gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde

In het kader van het (af)sluiten van overeenkomsten en/of (overheids)opdrachten dien je bepaalde persoonsgegevens te bezorgen op basis van een wettelijke of een contractuele verplichting, bij gebreke waarvan de overeenkomst of de opdracht niet kan (af)gesloten worden.

De persoonsgegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden. Zie voor meer info “met wie delen we persoonsgegevens”.

Aquafin draagt er zorg voor dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke, proportionele en transparante manier verwerkt worden.

Graag verwijzen we ook naar ons Cookiebeleid dat integraal deel uitmaakt van deze Privacy Policy.

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

Aquafin engageert zich om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging. Digitale gegevens worden daarom steeds opgeslagen op beveiligde servers.

We nemen ook passende maatregelen op fysiek, elektronisch en organisatorisch vlak om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Deze maatregelen worden op geregelde tijdstippen onderworpen aan een audit om hun doeltreffendheid te evalueren.

Wat als het toch misloopt met de beveiliging van deze gegevens?

Onder de GDPR moet Aquafin elk probleem dat waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen zo snel mogelijk melden aan de betrokkenen wiens persoonsgegevens betrokken zijn en aan de Gegevensbeschermingsautoriteit. Wij stellen dan ook alles in het werk om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en werken ons beveiligingsbeleid bij om gelijkaardige problemen in de toekomst te vermijden.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Aquafin kan je gegevens delen met volgende ontvangers:

 • De geregistreerde persoon zelf
 • Persoonlijke relaties van de geregistreerde persoon
 • Professionele raadgevers van de geregistreerde persoon
 • Werkgever of zakenrelaties van de geregistreerde persoon
 • Individuen of organisaties in directe relatie met Aquafin
 • Andere privé-ondernemingen
 • Overheidsdiensten
 • Gerecht en politiediensten
 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Banken en verzekeringsmaatschappijen

De persoonsgegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan de in deze privacy policy bedoelde derden en worden niet gebruikt voor promotionele, commerciële of ‘direct marketing’-doeleinden. In geen geval zullen gegevens die Aquafin zelf verzamelt, worden verkocht of verhuurd aan derden.

Aquafin zal je persoonsgegevens slechts delen met of ontvangen van deze derden in de hierna gemelde gevallen:

 • In het kader van haar opdracht van openbaar nut waarbij Aquafin beroep doet op derden zoals aannemers, studiebureaus, notarissen, landmeters…
 • Om juridische redenen en/of wettelijk verplichtingen
 • Voor externe verwerking
 • Mits uitdrukkelijke toestemming

In het kader van het gebruik van IT applicaties van derde partijen is doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk.

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

Ben je een natuurlijke persoon dan heb je te allen tijd het recht om je persoonsgegevens op te vragen, in te kijken, te laten aanpassen, de verwerking ervan te laten beperken of bezwaar tegen de verwerking aan te tekenen, te laten overdragen of te laten verwijderen tenzij dit onder de uitzonderingen valt binnen de GDPR.

Wanneer de verwerking uitsluitend gebaseerd is op je toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming weer in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Tevens heb je het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit in België.

Via de hieronder vermelde contactmogelijkheden kan je bovenstaande rechten uitoefenen betreffende de verwerking van je persoonsgegevens door Aquafin, behalve in gevallen waar dit een onevenredige inspanning zou vereisen van Aquafin:

 • Je bezorgt gewoon een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Aquafin NV t.a.v. de privacy officer, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar
 • Je stuurt een email naar privacy.officer@aquafin.be;

Mits bewijs van identiteit (bijvoorbeeld via een scan van je identiteitskaart, waarbij gegevens zoals rijksregisternummer en foto onleesbaar worden gemaakt of door in persoon te verschijnen) kunnen we jou (gratis) je persoonsgegevens toesturen.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Aquafin ziet erop toe dat persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard. De bewaarperiode hangt af van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld.
Zo zullen de persoonsgegevens die bv. in het kader van overeenkomsten verwerkt worden, worden bijgehouden gedurende de looptijd van deze overeenkomsten of zo lang de zakelijke rechten of persoonlijke rechten blijven bestaan. En zullen bepaalde webformulieren die je invult, na verwerking van jouw vraag worden verwijderd. Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst of facturatiedoeleinden) nog bewaard worden zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen.

In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanvullende periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden.

Omwille van het feit dat Aquafin ernaar streeft de taken opgelegd door de toepasselijke wetgeving te kunnen aanbieden op zodanige manier die persoonsgegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging is het mogelijk dat Aquafin, nadat je persoonsgegevens uit onze applicaties zijn verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van onze actieve applicaties of back-up systemen worden verwijderd.

We behandelen je persoonsgegevens conform deze Privacy Policy zolang wij ze bewaren.

Hoe verzekeren wij de naleving van onze privacypolicy?

We zetten regelmatig audits op om te controleren of we voldoen aan onze eigen Privacy Policy.

Wanneer we formele klachten via eerder vermelde contactmogelijkheden ontvangen, nemen we contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend.

Aquafin houdt eraan je ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die Aquafin niet controleert en waarop deze privacy policy dan ook niet van toepassing is. Aquafin is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites waarnaar verwezen wordt, noch voor eventuele aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld zouden worden.

Aquafin maakt ook gebruik van zogenaamde 'cookies' (kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker van de website weggeschreven worden) om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Meer info kan je hierover vinden in het Cookiebeleid, dat deel uitmaakt van dit Privacy Policy.

Hoe verzekeren wij samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten?

We werken samen met de betreffende regelgevende instanties, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met de betrokkene kunnen oplossen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de relevante wetgeving, waaronder GDPR, zonder voorafgaand akkoord van de betrokkene. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn.

Onder bepaalde voorwaarden dienen gegevens overgemaakt te worden aan administratieve overheden.

Hoe worden wijzigingen aan de huidige privacypolicy gedaan?

De Privacy Policy van Aquafin kan gewijzigd worden, bijvoorbeeld omwille van wijzigingen aan het takenpakket van Aquafin die een invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens. De laatste wijziging gebeurde op 15 oktober 2020 (v201015). De meest recente versie van deze Privacy Policy kan je steeds via onze website raadplegen. Oudere versies van onze Privacy Policy zullen in ons archief worden opgeslagen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze Privacy Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.