Open calls

Aquafin lanceert regelmatig open calls om iedereen een eerlijke kans te geven op de opportuniteiten die rioleringsinfrastructuur te bieden heeft. Je leest ze op deze pagina. 

Opgelet: Open calls voor (gezuiverd) water, warmte en energie vind je op AquaMarkt. Met een duidelijk overzicht van het aanbod en een transparante aanvraagprocedure creëren we daar een eerlijk speelveld voor alle geïnteresseerde partijen. 

Open call: "Technologiedemonstratie fiber in de riolering" (lopende)

Fiber

Context

Het voorbije jaar onderzocht Aquafin de piste om het rioolnetwerk te monitoren door middel van glasvezeltechnologie (fiber optic sensing). Met deze open call wil Aquafin geïnteresseerden aanmoedigen om hun technologieën te demonstreren en deze innovatieve manier van waterpeilmetingen mee verder vorm te geven.

Dit kan een aanloop zijn voor geïnteresseerden naar de verdere doorontwikkeling om uiteindelijk de juiste technologieën te combineren die toelaten om een ondergronds netwerk te creëren met een gecombineerde toepassing: (1) fibre optic sensing voor het monitoren van de werking van de riolering en (2) het creëren van een data-communicatienetwerk. 

Aquafin stelt een testomgeving ter beschikking om de geïnteresseerden de kans te geven om hun technologie te demonstreren. Zo kan elke partij haar oplossing (ofwel voor het geheel of voor een deel van de gezochte oplossing) testen en tonen in de specifieke context van de riolering. 

Wat zit er in scope?

 • Het testen en/of demonstreren van een "liner” voor een gecombineerde uitrol van sensing en data-communicatie . Met een liner wordt de hardware bedoeld (kabel(s), wachtleiding(en), vertakkingsopties, huls, …) die nodig zijn om het netwerk te creëren en in de riolering te plaatsen. 
 • Het testen en/of demonstreren van een glasvezelkabel voor fibre optic sensing geplaatst in het rioolnetwerk al dan niet gecombineerd met de “liner”.
 • Het testen en/of demonstreren van “spotmonitoring” op basis van glasvezeltechnologie, bijvoorbeeld door in lijn geplaatste sensoren toe te voegen aan het fibre optic sensing netwerk, waarbij de sensoren bijkomende informatie kunnen opleveren.
 • Het testen en/of demonstreren van een manier van plaatsing en verankering in het rioolnetwerk. Hierbij gaat het over het plaatsen en verankeren van kabels en/of “liner”, bijvoorbeeld door een rioolrat.
 • Het testen en/of demonstreren van een meetprincipe(s), meet – en/of uitleestoestel(en) dat kan ingezet worden voor het monitoren van het rioolnetwerk, hetzij door middel van fibre optic sensing, hetzij door spotmonitor oplossingen in lijn in het fibre netwerk. 
 • Het testen en/of demonstreren van software die kan gebruikt worden om data uit de verschillende meettoestellen uit te lezen en te verwerken tot “actionable insights” of alarmen.

Met het oog op een mogelijk toepassingsgebied op basis van deze technologieën wenst Aquafin inzage te krijgen in de resultaten en learnings van elke demonstratie of test, inclusief de prijzen van toestellen, materialen, … Op die manier kan later de afweging worden gemaakt welke technologieën in welke situaties het meest geschikt zijn voor een verdere uitrol.

Procedure

 • Tijdens de periode van de open call melden geïnteresseerde partijen hun interesse voor een specifieke test via FOS@aquafin.be. Aquafin evalueert of een voorgestelde test of demonstratie voldoet aan de gewenste scope. Indien de demonstratie zinvol wordt geacht, wordt deze toegezegd aan de aanvrager. Er geldt geen beperking in aantal demonstraties of partijen, met dien verstande dat de demonstraties zinvol moeten worden geacht.
 • Aquafin stelt, mits de nodige afspraken, een testveld ter beschikking om de test en/of demonstratie te kunnen uitvoeren. In onderling overleg kan een alternatieve test setup voorzien worden. Eveneens wordt in onderling overleg afgesproken hoe lang het testveld ter beschikking wordt gesteld en/of de gebruikte materialen na de demonstratie verwijderd dienen te worden of niet. 
 • De tester voorziet de nodige materialen en personeel om de test en/of demonstratie te kunnen uitvoeren, dit in samenspraak met en onder supervisie van Aquafin. 
 • Na de test levert de tester de bevindingen aan om, samen met Aquafin, een eindrapport te kunnen opmaken.

Uitdagingen in het rioolnetwerk

 • De ontwikkelde liner en toebehoren moeten resistent zijn tegen agressieve rioolomstandigheden.  
 • De liner, en de plaatsing en verankering ervan, mogen geen negatieve impact hebben op de werking van de riolering en/of op de samenstelling van het afval- en hemelwater.
 • De bevestiging (of verwijdering) moeten gebeuren met een minimale of zonder structurele impact op de riolering zodat de levensduur van de riolering niet negatief wordt beïnvloed.
 • Idealiter zou de liner (en eventuele spotmonitoring) moeten kunnen geïnstalleerd worden in rioleringen vanaf diameter 400mm.
 • De plaatsing en het onderhoud dienen te gebeuren conform de veiligheidsnormen van Aquafin.

Wensen op vlak van monitoring

Een testveld wordt door Aquafin ter beschikking gesteld, waar we trachten aan de hand van één van of een combinatie van voorgenoemde technieken één of meerdere van onderstaande parameters te meten/detecteren: 

 • Waterpeil in de putten 
 • Waterpeil in de riolering 
 • Debiet in de riolering 
 • Verzakking t.h.v. de naad tussen 2 rioolbuizen 
 • Temperatuur van het water Infiltratie van “parasitair” water 
 • Verkeerde aansluitingen (RWA <-> DWA) 
 • Slibophoping 
 • Ingroei van boomwortels 
 • Verstopping 
 • PH-meting of H2S 
 • Exfiltratie 
 • Beschadiging aan riolering bij werken van derden 
 • Lozing van vreemde materialen (bv. vetten, beton, ....) 
 • ...

Ben jij de partner die wij zoeken, en heb je interesse in deze open call? Mail naar FOS@aquafin.be.

Onderzoeks- & Ontwikkelingsopdracht

Voor deze call zoekt Aquafin bijkomend één of meerdere partners om onderzoek en ontwikkeling op te zetten voor de experimentele ontwikkeling van een gecombineerd systeem voor monitoring van de riolering en voor datacommunicatie, op basis van glasvezeltechnologie.

Meer innovatieve projecten

Innovatie is een belangrijke hefboom binnen Aquafin. We onderzoeken en exploreren steeds naar manieren en werkwijzen om onze eigen bedrijfsvoering, en breder ook binnen de sector, efficiënter en duurzamer te maken.

Open calls water & energie

Het aanbod voor gezuiverd afvalwater, hemelwater, energie en warmte dat Aquafin ter beschikking stelt, vind je op AquaMarkt. Met een duidelijk overzicht van het aanbod en een transparante aanvraagprocedure creëren we daar een eerlijk speelveld voor alle geïnteresseerde partijen.