Aanloop naar rioleringswerken

Een project van Aquafin begint lang voordat we buizen in de grond steken of installaties bouwen. Ontdek hieronder een chronologisch overzicht van de voorbereidende stappen die een project doorloopt en van het onderzoek naar de invloed die het kan hebben op de omgeving.

Voorbereidingen door Aquafin

Wie beslist waar er rioleringswerken worden uitgevoerd?

Elk jaar vertrouwt het Vlaamse Gewest een pakket met projecten toe aan Aquafin. Deze projecten moeten bijdragen tot het behalen van de doelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel van deze kaderrichtlijn is: de waterkwaliteit in Europa veiligstellen, en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. Kortom, de richtlijn verplicht ons om duurzaam om te springen met water.

een technisch plan

Scenario's afwegen

Van zodra Aquafin de opdracht voor een project heeft ontvangen, zoekt het naar een geschikte inplantingsplaats voor een waterzuiveringsinstallatie of naar mogelijke tracés voor een collector.

In de haalbaarheidsfase wegen we alle mogelijke scenario’s om de projectdoelstelling te bereiken, tegen elkaar af. Daarbij houdt Aquafin rekening met ecologische, economische en maatschappelijke aspecten. Bv. zijn er langs het tracé handelaars, scholen, ziekenhuizen, …? 

Verschillende scenario’s wil niet noodzakelijk zeggen dat verschillende tracés worden onderzocht. Binnen eenzelfde tracé kan bijvoorbeeld de diepte van de riolering variëren.

Grondonderzoek

Binnen de verschillende scenario's test het studiebureau de kwaliteit van de grond. Een gespecialiseerd bureau neemt bodemstalen, het voert daarvoor proefboringen en sonderingen uit. Sommige grondsoorten kunnen moeiteloos grote belastingen aan, terwijl andere minder geschikt zijn. Met een grondonderzoek worden de kenmerken van de grond beschreven. Met deze kennis kunnen we de uitvoering van de werken aanpassen aan het soort ondergrond. Zijn er proefboringen nodig op private gronden? Dan word je als eigenaar hiervan op voorhand verwittigd.

Ontwerp en grondverwerving

Eens het scenario vast ligt, werken we het verder in detail uit. Vaak zijn er bijkomende grondonderzoeken, opmetingen door landmeters en proefsleuven voor de lokalisatie van nutsleidingen nodig.

In deze fase onderzoeken we ook of de werfzone archeologisch waardevol is. 

Als het gekozen tracé over private gronden loopt of de waterzuiveringsinstallatie wordt ingeplant op privaat terrein, dan komt een onderhandelaar ter plaatse. Hij/zij overlegt met de betrokken eigenaars en/of gebruikers, pachters, ... tot een onderling akkoord wordt bereikt over de vergoedingen.

landmeter

De werken naderen

Als het ontwerp helemaal klaar is, vragen we alle nodige vergunningen aan. In deze fase organiseert Aquafin vaak een eerste infoavond voor de buurtbewoners. Je hoort er meer informatie over het doel van de werken.

Dit is meestal ook het moment waarop de afkoppelingsdeskundige zijn bezoeken start. Waar Aquafin een gescheiden opvang voor regen- en afvalwater aanlegt, moeten de omwonenden op hun private terrein het regenwater afkoppelen van de riolering.

Nadat een aannemer is aangesteld om de werken uit te voeren, organiseren we een tweede infoavond voor de buurt. Op dit infomoment krijg je meer concrete informatie over het verloop van de werken, zoals de timing, de fasering, de omleiding voor doorgaand verkeer, ...

Publicaties

Brochure voorbereiding van een project

Voorbereiding van een project

Meer weten over de voorbereiding van projecten en het onderzoek naar de mogelijke invloed op de omgeving.

In beeld

Alles over rioleringswerken

Waarom zijn deze rioleringswerken nodig? Hoe probeert Aquafin de hinder van bij het ontwerp te beperken? Hoe verlopen de voorbereidende werken? Ontdek de antwoorden in onze filmpjes.

Waarom zijn deze rioleringswerken nodig?
Waarom zijn deze rioleringswerken nodig?
Hinder proberen te beperken van bij het ontwerp
Hinder proberen te beperken van bij het ontwerp
Hoe verlopen de voorbereidende werken?
Hoe verlopen de voorbereidende werken?
arbeiders op werf