Aanloop naar rioleringswerken

Een project van Aquafin begint lang voordat we buizen in de grond steken of installaties bouwen. Ontdek hieronder een chronologisch overzicht van de voorbereidende stappen die een project doorloopt en van het onderzoek naar de invloed die het kan hebben op de omgeving.

Van scenario's tot concreet plan

  • Eerst wegen we alle mogelijke scenario’s af om de projectdoelstelling te bereiken. Daarbij houdt Aquafin rekening met ecologische, economische en maatschappelijke aspecten. Bv. zijn er langs het tracé handelaars, scholen, ziekenhuizen, …? 

  • Binnen de verschillende scenario's test het studiebureau de kwaliteit van de grond. Een gespecialiseerd bureau neemt bodemstalen, het voert daarvoor proefboringen en sonderingen uit. Met een grondonderzoek worden de kenmerken van de grond beschreven. Met deze kennis kunnen we de uitvoering van de werken aanpassen aan het soort ondergrond. Zijn er proefboringen nodig op private gronden? Dan word je als eigenaar hiervan op voorhand verwittigd.

  • Als het gekozen tracé over private gronden loopt of de waterzuiveringsinstallatie wordt ingeplant op privaat terrein, dan komt een onderhandelaar ter plaatse. Hij/zij overlegt met de betrokken eigenaars en/of gebruikers, pachters ... tot er een onderling akkoord wordt bereikt over de vergoedingen.

  • Als het ontwerp helemaal klaar is, vragen we alle nodige vergunningen aan. We organiseren vaak nu al een eerste infovergadering voor de buurt

  • Waar Aquafin een gescheiden opvang voor regen- en afvalwater aanlegt, moeten de omwonenden op hun private terrein het regenwater afkoppelen van de riolering. De afkoppelingsdeskundige start dan zijn huisbezoeken.

  • Zodra er een aannemer is aangesteld om de werken uit te voeren, organiseren we een tweede infoavond voor de buurt.