Corporate Governance

Het eerste Aquafin Corporate Governance charter (Charter) werd door de raad van bestuur op 26 januari 2006 goedgekeurd. De raad van bestuur herziet het charter op regelmatige basis, afhankelijk van de bestuursstructuur en de ontwikkelingen van het Corporate Governance beleid. Aquafin heeft zijn statuten in december 2020 aangepast conform het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen. Samen met de herziening van de corporate governance code uit 2009, was het de aanleiding om begin 2021 een nieuw Corporate Governance Charter op te maken. Dat nieuwe charter werd goedgekeurd door de raad van bestuur op 22 januari 2021.

Het Corporate Governance Charter

Aquafin NV besteedt continue aandacht aan het optimaliseren van haar bestuur, haar administratie en het beheer van haar activiteiten. Hierbij streeft men naar integriteit en transparantie in de besluitvorming en de rapportering. Om tegemoet te komen aan de belangen van alle stakeholders is een goede corporate governance een belangrijk instrument.

Aquafin NV past de beginselen opgenomen in de Belgische Corporate Governance Code inzake deugdelijk bestuur toe. Dit is immers een basisvoorwaarde om de financiële middelen die de aandeelhouders ter beschikking stellen van de vennootschap optimaal te gebruiken.

De invoering van organisatie- en werkingsregels maakt het beslissingsproces binnen de raad van bestuur van de vennootschap (de 'raad van bestuur'), de verschillende comités opgericht in de schoot van de raad van bestuur (de 'comités') en het directieteam ('DT') transparanter, rekening houdend met het belang van de vennootschap, de belangen van de aandeelhouders en van alle partijen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij de vennootschap betrokken zijn, de zogenaamde 'stakeholders'.

Op 9 december 2004 publiceerde de Commissie Corporate Governance haar Corporate Governance Code, beter bekend als de Belgische Code voor deugdelijk bestuur, zoals bijgewerkt op 12 maart 2009 en vervangen door de Corporate Governance Code 2020 (CG Code. Dit Corporate Governance Charter (het 'CG Charter') wordt aangevuld met een verklaring van deugdelijk bestuur (de 'CG Verklaring') die wordt opgenomen in het jaarverslag van de vennootschap (het ‘jaarverslag').

De principes van de CG Code worden praktisch aangepast en toegepast volgens de specifieke behoefte of karakteristieken die eigen zijn aan de vennootschap. Afwijkingen worden toegelicht in de CG Verklaring van het jaarverslag.

Het oorspronkelijke CG Charter van Aquafin NV werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 26 januari 2006 en door de algemene vergadering van mei 2006. De raad van bestuur zal het CG charter op regelmatige basis herzien, afhankelijk van de bestuursstructuur en de ontwikkelingen van het Corporate Governance beleid. De meest recente versie van het CG Charter zal worden bekendgemaakt via de website (www.aquafin.be).

Om een volledig beeld te krijgen, dient dit Charter samen te worden gelezen met de meest recente versie van het jaarverslag van de vennootschap, waar in de CG Verklaring toelichting wordt gegeven over de concrete toepassing van het beleid over het afgelopen boekjaar.

De verwijzing naar de Belgische Corporate Governance Code zal in dit document verder gebeuren door de CG Code. Het Corporate Governance Charter van Aquafin NV zal worden aangeduid als het CG Charter. Met de statuten worden de statuten van Aquafin NV bedoeld, deze zijn te raadplegen op de website van de onderneming. ‘WVV’ dient gelezen te worden als het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, tenzij anders vermeld. Met vennootschap wordt Aquafin NV bedoeld. De leden van de raad van bestuur worden hierna gezamenlijk 'bestuurders' en individueel 'bestuurder' genoemd.

 

Naar onze Governance structuur