Regenwater laten afkoppelen

Regenwater apart houden is slim om wateroverlast te voorkomen en om uitdroging van de bodem te vermijden. In sommige gevallen ben je nu al bij wet verplicht om je regenwater van de riolering af te koppelen. Op termijn zal bijna iederéén afvalwater en regenwater moeten scheiden, daar kan je als huiseigenaar het best al rekening mee houden.

Waarom moeten we afkoppelen?

 • Regenwater hoort niet thuis in de riolering. Als het hevig regent, kan dat extra water in het stelsel voor wateroverlast op straat zorgen. Het regenwater kan het beste in de bodem infiltreren daar waar het valt. Zo helpt het om verdroging van de grond tegen te gaan. Als dat niet mogelijk is, wordt het beter naar een gracht of beek gevoerd.
 • Regenwater hoort ook niet thuis op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Regenwater in de riolering verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor loopt het zuiveringsproces minder goed.
 • Al dat water transporteren via de riool, vraagt ook bijzonder veel energie. Daar hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan, zowel ecologisch als economisch.
Regenwater hergebruiken in een regenton

Waar blijf je met je regenwater?

Regenwater dat op je perceel valt, kan je hergebruiken (bv. om het toilet door te spoelen), bufferen of laten infiltreren. Zo help je wateroverlast voorkomen en beperk je mee de verdroging van de bodem en hitte-opbouw in de steden. Je versterkt er bovendien ook de biodiversiteit mee in je buurt. Maar hoe begin je daaraan?

Bekijk onze folder over infiltratietechnieken

Inspiratie vind je op blauwgroenvlaanderen.be

Wie betaalt wat?

De werken voor de scheiding van het afval- en het regenwater van de woning, zijn voor rekening van de eigenaar van het perceel.

Het is in je voordeel dat je de afkoppelingswerken tegelijk laat uitvoeren met de werken van Aquafin. Het gemeentebestuur is in sommige gevallen namelijk bereid om een deel van de kosten op jouw eigendom te subsidiëren. Bepaalde gemeenten komen tussen in de kosten, andere gemeenten kennen geen subsidies toe.

Welke oppervlakten moeten afgekoppeld worden?

 • Voor een bestaande gesloten bebouwing moet enkel het regenwater van die verharde oppervlakken worden afgekoppeld. Daardoor moeten er geen leidingen onder of door het gebouw worden aangelegd.
 • Voor een bestaande halfopen of open bebouwing is een volledige scheiding van het afvalwater en regenwater verplicht. Het regenwater wordt bij voorkeur gebruikt in of rondom de woning of geïnfiltreerd in de bodem. Overtollig regenwater kan op de gracht of, als laatste optie, op de regenwaterleiding in de straat aangesloten worden.

Belangrijk: zorg voor een goede verluchting

In elke riolering is stinkende rioollucht aanwezig. Neem binnen in je huis en buiten de nodige maatregelen om te vermijden dat dit tot geurhinder leidt. Zorg voor een ontluchting op je buizen en watersloten!

Meer info

Een afkoppelingsdeskundige helpt je op weg

Regen- en afvalwater scheiden, niet iedereen weet hoe daaraan te beginnen.  Daarom wordt een afkoppelingsdeskundige aangesteld die een afkoppelingsdossier opmaakt per woning. Na het huisbezoek ontvang je een dossier met:

 • een inventaris van de bestaande toestand
 • een plan van de ontworpen toestand (met de individuele behandeling voor afvalwater waar deze voorzien is)
 • een beschrijving van de uit te voeren afkoppelingswerken
 • een overeenkomst tussen jou en de stad/gemeente.

 

Ontdek: afkoppelen in 5 stappen

Wil je de afkoppelingswerken zelf uitvoeren? Dat kan!

Mogelijke hinder

Hou er rekening mee dat er waarschijnlijk op je oprit zal gewerkt worden om de gescheiden afvoerleidingen tot aan de perceelgrens te brengen. Vaste planten die in de werkzone staan, verplaats je best ruim vooraf naar een andere plaats.

Werk je met een door Aquafin aangestelde aannemer? Dan worden de werken woning per woning afgewerkt. Zo hoeft je tuin of die van je buren niet langer open te liggen dan nodig.

Na de werken

Keuring is verplicht

Je bent verplicht om een keuring van je gescheiden waterafvoer te laten uitvoeren. Voor een vlot verloop neem je best foto's tijdens de werken. Of je voor de keuring moet betalen, hangt af van je gemeente of van de rioolbeheerder in je gemeente.

Uiteraard kan je ook zelf een keurder aanstellen. Lijsten met mogelijke keurders vind je zo:

 • Vlario, de sectorvereniging voor riolering en afvalwater toont een lijst met keurders die in heel Vlaanderen mogen keuren. 
 • Aquaflanders, de koepel van Vlaamse waterbedrijven, biedt ook een lijst van door haar erkende keurders aan.

Bij een conforme keuring krijg je een attest waarmee je een subsidie kan aanvragen, als je gemeentebestuur die toekent. 

Aquaflanders en Vlario zijn verantwoordelijk voor de keuring. Bent u ontevreden over een keuring door een (door AquaFlanders of Vlario erkende) keurder? Dan moedigen we je in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen jullie er niet uit, dan kan je via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) of Vlario (www.vlario.be) een klacht indienen.

Gescheiden riool? Pas op met wat je doorspoelt...

Zijn afval- en regenwater gescheiden? Dan loopt alles wat in de regenwaterbuis belandt rechtstreeks de natuur in. Ook het wegdek en het voetpad zijn aangesloten op het regenwaterstelsel. Kuis daarom de stoep zonder schoonmaakmiddelen en giet geen afvalstoffen in de straatkolken. De wagen schoonmaken, doe je best met milieuvriendelijke, fosfaatvrije producten.

Let ook op met wat je in de riolering gooit! Zo vermijd je verstoppingen in huis en op straat.

Wat mag in de riool?