Tijdelijke lozingen

Bedrijven die een tijdelijke productietoename, een regulier onderhoud en/of het uitbouwen of vervangen van hun zuiveringsinstallatie plannen, kunnen gebruik maken van een vergunde tijdelijke lozing. Dit kan via een tijdelijke vergunning (geldig voor een periode van 3 maanden) of via een aparte set voorwaarden voor de tijdelijke lozing in een gewone milieuvergunning. Via hun milieuvergunning kunnen bedrijven verplicht worden een saneringscontract met Aquafin af te sluiten om de modaliteiten van deze lozing vast te leggen.

Hoe een tijdelijke lozing aanvragen?

Download het aanvraagformulier tijdelijke lozing (onderaan bij nuttige documenten) en vul het formulier in met de volgende gegevens:

 • de vigerende vergunningen;
 • de motivering van de aanvraag, als het contract niet verplicht is volgens de vergunning;
 • de actuele samenstelling van het bedrijfsafvalwater in geval van een permanente lozing, de actuele samenstelling van het ongezuiverde en voorgezuiverde bedrijfsafvalwater in geval van een tijdelijke lozing;
 • de berekeningsnota van de heffing op de waterverontreiniging van de twee laatst vastgestelde heffingsjaren, als de exploitant heffingsplichtig was;
 • de geplande duur of periode van de lozing, de gevraagde vrachten en de samenstelling van het bedrijfsafvalwater, die als uitgangspunt gelden voor het contract.

Procedure

 • Is de aanvraag volledig dan is de aanvraagdatum de datum waarop Aquafin de aanvraag ontvangt.
 • Is de aanvraag onvolledig dan vraagt Aquafin de ontbrekende gegevens op bij de exploitant. De aanvraagdatum is de datum waarop Aquafin alle ontbrekende gegevens ontvangen heeft. Aquafin brengt de exploitant daarvan schriftelijk op de hoogte. 
 • Uiterlijk 21 dagen na ontvangst van de volledige aanvraag legt Aquafin een gemotiveerd contractvoorstel voor aan de Vlaamse Milieumaatschappij.
 • Als het advies van de VMM gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na ontvangst van het contractvoorstel van Aquafin haar advies over het contractvoorstel voor aan Aquafin. Daarop deelt Aquafin, uiterlijk 14 dagen na de ontvangst van het advies van de VMM, het ondertekende contractvoorstel mee aan de exploitant.
 • Als het advies van de VMM niet gunstig is, legt de VMM, uiterlijk 21 dagen na de ontvangst van het ontwerpcontract van Aquafin, haar advies voor aan de minister. De minister neemt, binnen 21 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel en het advies van de VMM, een beslissing over het contractvoorstel en deelt die beslissing mee aan Aquafin en aan de VMM. Aquafin deelt het door zijn ondertekende en aangepaste contractvoorstel, binnen 14 dagen na de ontvangst van de beslissing van de minister of na het verstrijken van de gestelde termijn, mee aan de exploitant.
 • Uiterlijk 28 dagen na de ontvangst van het contractvoorstel ondertekent de exploitant het contractvoorstel en legt het ondertekende saneringscontract voor aan Aquafin, op straffe van nietigheid.

Extra info over tijdelijke lozingen

Hulp nodig voor je industriële waterzuivering?

Marieke De Boeck De Saeger

Procesingenieur