Waar naartoe met bemalingswater?

Grondwater is één van de voornaamste pijlers van het ecosysteem. Door grondwater op te pompen, verlaag je de grondwaterspiegel en onttrek je dus water uit de wortelzone. Dat kan nadelige gevolgen hebben voor planen, maar ook voor vissen, als vijvers en plassen komen droog te staan. Een bemaling kan ook de grondstabiliteit van de omgeving beïnvloeden. Als er ergens in de buurt een verontreiniging is, kan dat door de bemaling ook aangetrokken worden. Daarom is het plaatsen van een (bron)bemaling geregeld door het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM).

Alle alternatieven onderzocht?

Voordat je een bemaling op de riolering aanvraagt onderzoek je volgende opties:

 1. Beperken van het volume
 2. Retourneren/infiltreren
 3. Hergebruiken, als het om voldoende grote volumes gaat én als er geen vermoeden van vervuiling is. Sowieso zijn er beperkingen en meldings- of vergunningsplicht bij niet-particulier gebruik. Ook voor particulier gebruik gelden er beperkingen op het ter beschikking gestelde debiet. In elk geval moet er duidelijk aangegeven zijn dat het geen drinkwater is en wordt er best ook op gewezen dat grondwater ijzerhoudend kan zijn waardoor het bv. bij het poetsen lelijke, hardnekkige vlekken kan achterlaten. Lees zeker de info van de Vlaamse Milieumaatschappij.
 4. Afleiden naar een waterloop, in samenspraak met de lokale waterloopbeheerder of rioolbeheerder. Je leest hier meer over op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij en op de nieuwe website Grondwaterindebouw.be van WTCB en VCB.
 5. Lozen in een riool. Je moet een toelating vragen aan Aquafin en een vergoeding betalen als er geloosd wordt op een afvalwaterafvoer die aangesloten is op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. Als er geloosd wordt op een regenwaterafvoer hoeft dit niet.

Voorwaarden voor lozen op de riolering

Minder dan 10m³/u

Zolang dit debiet niet overschreden wordt, heb je vooraf geen schriftelijke toestemming van Aquafin nodig. Let wel: een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de Vlaamse Milieumaatschappij en aan je gemeente.

Meer dan 10m³/u = aanvraag indienen en heffing betalen

Pomp je meer dan 10m³/u op en is de riolering aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, dan mag je enkel lozen als je hiervoor een schriftelijke toestemming van Aquafin hebt gekregen. De hoeveelheid en samenstelling van het bemalingswater kunnen namelijk zorgen voor problemen in het waterzuiveringsproces. Een waterzuiveringsinstallatie kan door het extra debiet bepaalde zuiveringsnormen niet halen, of er kan uitspoeling van slib ontstaan, aanzanding in de riolering. Ook overstorten op de riolering kunnen in werking treden.

Aquafin onderzoekt elke aanvraag afzonderlijk om in te schatten wat de gevolgen van de lozing kunnen zijn op het rioolstelsel en op het zuiveringsproces. Op basis hiervan wordt de vergoeding berekend die aan de lozer wordt doorgerekend.

Lozingen van meer dan 10 m³/u zijn ook onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging. De Vlaamse Milieumaatschappij bepaalt en int deze heffing. De vergoeding die Aquafin aanrekent, wordt in mindering gebracht van de wettelijk voorziene heffing. Er wordt geen heffing gevestigd als de heffingsplichtige deze vergoeding volledig heeft betaald.

Aanvraagformulier voor lozing op de riolering

Procedure die je doorloopt als het debiet meer dan 10m³/u is

 • Je vult het aanvraagformulier in.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail. Daarin staat het aanvraagnummer en de gegevens die je doorgaf. Wil je je aanvraag nog wijzigen, kan je dit doen door op deze mail te antwoorden.
 • Aquafin bekijkt of het rioolstelsel het aangevraagde debiet voor de gevraagde periode ook bij regenweer kan transporteren en of het binnen de milieuvergunning van onze rioolwaterzuiveringsinstallatie kan worden verwerkt.
 • Binnen maximaal 28 dagen bezorgt Aquafin je elektronisch een contractvoorstel dat de voorwaarden bevat waaronder je mag lozen in de openbare riolering, en de verwerkingskosten.
 • Ga je akkoord met het voorstel, dan stuur je een ondertekende versie van het contractvoorstel binnen 28 dagen naar bemalingen@aquafin.be. Als Aquafin binnen deze 28 dagen geen ondertekend contract ontvangt, wordt het contractvoorstel van rechtswege nietig verklaard.
 • Wijzigingen in de start- en einddatum moet je na het krijgen van de toelating doorgeven aan Aquafin, voor een correcte kostenaanrekening.

Alternatieven voor het lozen van bemalingswater

waterglasinjectie

Beperk het volume

Doorgaans wordt er te veel grondwater weggepompt en wordt zo het grondwaterpeil veel verder verlaagd dan nodig is. Hoe korter de duurtijd van de bemaling, hoe minder water er wegloopt. Dat is logisch, maar vaak wordt bij die noodzakelijke duurtijd niet stil gestaan.
Werken in een gesloten bouwput, met waterremmende wanden, beperkt het opgepompte debiet nog veel drastischer. Er zijn tegenwoordig technieken beschikbaar zoals waterglasinjectie, waarbij een waterremmende laag wordt aangebracht die het grondwater van onderen tegenhoudt. Zo blijft de bouwput droog tijdens de werken.

Infiltreren

Opgepompt bemalingswater moet zo veel mogelijk lokaal terug infiltreren in de bodem, zodat de grondwaterspiegel opnieuw wordt verrijkt. Op deze manier breng je met de bemaling de minste schade toe aan de lokale waterhuishouding. Je kan hiervoor gebruik maken van infiltratieterreinen, -bekkens of -grachten. Het water moet wel voldoen aan de grondwaterkwaliteitsnorm.

Bij Aquafin gingen we op onze werf in Sleidinge (Evergem) aan de slag met een infiltratieterrein. Een werkzone 150 meter verderop werd ingericht als infiltratiezone voor het bemalingswater. Bij een werkzone wordt standaard de teelaarde afgegraven, waardoor er een verdieping ontstaat. Dat is ideaal om het water te bufferen en vertraagd te laten infiltreren. 

infiltratieterrein
retourbemalingen

Retourneren

Bij retourneren breng je het bemalingswater ook opnieuw in de ondergrond. Het verschil met infiltreren is dat het water niet in het bodemoppervlak dringt, maar via buizen ondergronds wordt gebracht. Dit kan via dieptebronnen onder druk of met horizontale drainagebuizen op geringe diepte.

Lozen op een waterloop/regenwaterafvoer

Zijn infiltratie en retourneren om technische redenen niet haalbaar? Dan wordt het bemalingswater best afgeleid naar de dichtstbijzijnde waterloop of, in het geval er een gescheiden riolering is, naar de regenwaterafvoer. Neem in dat geval contact op met de lokale waterloopbeheerder of rioolbeheerder.

lozen op waterloop

Vragen over bemalingswater?

Vlaamse Milieumaatschappij

Info grondwater en bemaling

Contactgegevens

Vragen over je bemalingsaanvraag bij Aquafin?

Support center bemalingen