Procedure voor het lozen van bemalingswater

Is het technisch onmogelijk om het bemalingswater op een andere plaats dan de openbare riolering te lozen, dan moet je voor de start van de bemaling een toelating ontvangen van Aquafin. Vul hiervoor het aanvraagformulier hieronder in. Je ontvangt van ons binnen een termijn van maximum 28 dagen een antwoord op je aanvraag.

Aanvraagformulier

Gegevens maatschappelijke zetel
Gegevens contactpersoon
Gegevens bemaling
Adres van de bemaling
Kader
Inschatting begindatum
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
Inschatting einddatum
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
Inschatting geloosde debiet (m³/u)
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
bvb. riool in de straat

 
Vergunning bemaling
Vergunning of conformiteitsattest te verkrijgen bij de gemeente of bij OVAM

Gebruik debietmeter

Na het invullen van het aanvraagformulier

  • Ontvang je een bevestigingsmail, met daarin een aanvraagnummer en de gegevens van de aanvraag. Vervolgens stuur je ons digitaal een kopie van de melding of milieuvergunning door. Wens je nog wijzigingen aan te brengen aan de bemaling, dan kan dit door te antwoorden op de bevestigingsmail.
  • We bekijken of het aangevraagde debiet voor de betreffende periode ook bij regenweer kan worden getransporteerd door ons rioolstelsel en binnen de milieuvergunning van onze rioolwaterzuiveringsinstaIlatie kan worden verwerkt.
  • Binnen een termijn van maximaal 28 dagen bezorgen we je elektronisch een contractvoorstel dat de voorwaarden en verwerkingskosten bevat waaronder je mag lozen in de openbare riolering.
  • Ga je akkoord met het voorstel, dan volstaat het om een ondertekende versie van het contractvoorstel binnen 28 dagen te bezorgen aan het support center bemalingen. Dit kan per mail (ingescande versie) naar bemalingen@aquafin.be. Opgelet: Indien er geen ondertekend contract wordt terugbezorgd binnen 28 dagen, wordt het contractvoorstel van rechtswege nietig verklaard. Wijzigingen in de start- en einddatum moet je na het bekomen van de toelating doorgeven aan Aquafin voor een correcte kostenaanrekening.
Hoe ziet een contractvoorstel van Aquafin eruit?

Vergoeding lozing bemalingswater

Dit zijn de tarieven die Aquafin doorrekent voor het lozen van bemalingswater op de openbare riolering:

Heffingsjaar Lozingsjaar Eenheidstarief (euro/m³)
2017 2016 0,1390
2018 2017 0,1415
2019 2018 0,1445

 

Heffing op waterverontreiniging

Bijkomende heffing bij grote hoeveelheden grondwater

Lozingen van meer dan 10m³/u of langer dan 6 maanden op de openbare riolering zijn - bovenop je vergoeding aan Aaquafin - onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging. Uitzondering zijn bemalingen noodzakelijk voor de bouw van een gezinswoning met een kelderverdieping kleiner dan 150 m². 

Meer info over de heffingsaangifte bij de Vlaamse Milieumaatschapij

Wist je dat de factuur van Aquafin fiscaal aftrekbaar is?

De vergoeding die je aan Aquafin betaalt, wordt bij aangifte van de heffing bij Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in mindering gebracht van het heffingsbedrag. Je betaalt enkel nog de indexatie. De vergoeding die je betaalt aan Aquafin is bovendien fiscaal aftrekbaar. Betaal je de factuur van Aquafin niet, dan moet je wel het volledige heffingsbedrag aan VMM betalen en is er niets fiscaal aftrekbaar.

Vragen over bemalingswater?

Support center bemalingen