Procedure voor het lozen van bemalingswater

Is het technisch onmogelijk om het bemalingswater op een andere plaats dan de openbare riolering te lozen, dan moet je voor de start van de bemaling een toelating ontvangen van Aquafin. Vul hiervoor het aanvraagformulier hieronder in. Je ontvangt van ons binnen een termijn van maximum 28 dagen een antwoord op je aanvraag.

Aanvraagformulier

Gegevens maatschappelijke zetel
Gegevens contactpersoon
Gegevens bemaling
Adres van de bemaling
Kader
Inschatting begindatum
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
Inschatting einddatum
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
Inschatting geloosde debiet (m³/u)
fase extra
= fase 1. Zijn er meerdere fasen? Voeg dan via de knop "toevoegen" hierboven een extra item/fase toe.
bvb. riool in de straat

 
Vergunning bemaling
Vergunning of conformiteitsattest te verkrijgen bij de gemeente of bij OVAM

Gebruik debietmeter

Na het invullen van het aanvraagformulier

  • Ontvang je een bevestigingsmail, met daarin een aanvraagnummer en de gegevens van de aanvraag. Vervolgens stuur je ons digitaal een kopie van de melding of milieuvergunning door. Wens je nog wijzigingen aan te brengen aan de bemaling, dan kan dit door te antwoorden op de bevestigingsmail.
  • We bekijken of het aangevraagde debiet voor de betreffende periode ook bij regenweer kan worden getransporteerd door ons rioolstelsel en binnen de milieuvergunning van onze rioolwaterzuiveringsinstaIlatie kan worden verwerkt.
  • Binnen een termijn van maximaal 28 dagen bezorgen we je elektronisch een contractvoorstel dat de voorwaarden en verwerkingskosten bevat waaronder je mag lozen in de openbare riolering.
  • Ga je akkoord met het voorstel, dan volstaat het om een ondertekende versie van het contractvoorstel binnen 28 dagen te bezorgen aan het support center bemalingen. Dit kan per mail (ingescande versie) naar bemalingen@aquafin.be. Opgelet: Indien er geen ondertekend contract wordt terugbezorgd binnen 28 dagen, wordt het contractvoorstel van rechtswege nietig verklaard. Wijzigingen in de start- en einddatum moet je na het bekomen van de toelating doorgeven aan Aquafin voor een correcte kostenaanrekening.
Hoe ziet een contractvoorstel van Aquafin eruit?

Vergoeding lozing bemalingswater

Dit zijn de tarieven die Aquafin doorrekent voor het lozen van bemalingswater op de openbare riolering:

Heffingsjaar Lozingsjaar Eenheidstarief (euro/m³)
2019 2018 0,1445
2020 2019 0,1484
2021 2020 0,1490

 

Heffing op waterverontreiniging

Bijkomende heffing bij grote hoeveelheden grondwater

Lozingen van meer dan 10m³/u op de openbare riolering zijn - bovenop je vergoeding aan Aquafin - onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging. De vergoeding die Aquafin aanrekent, wordt in mindering gebracht van de wettelijk voorziene heffing. Er wordt geen heffing gevestigd indien de heffingsplichtige deze vergoeding volledig heeft betaald aan Aquafin.

Meer info over de heffingsaangifte bij de Vlaamse Milieumaatschapij

Wist je dat de factuur van Aquafin fiscaal aftrekbaar is?

Jouw lozing van het onttrokken bemalingswater op de riolering is ook onderhevig aan de heffingsplicht op de waterverontreiniging . Indien je echter de vergoeding van Aquafin volledig betaalt, wordt geen heffing meer gevestigd op dit onttrokken bemalingswater. De vergoeding die je betaalt aan Aquafin volstaat en is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Indien je deze factuur niet volledig betaalt, moet je alsnog een heffingsbedrag betalen. Dit heffingsbedrag is echter niet fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kan een heffingsverhoging worden aangerekend.

Vragen over bemalingswater?

Support center bemalingen