Jaarverslagen

Alle ogen op de waterkwaliteit

In 2023 merkten we zowel bij onze stakeholders als in onze ruime omgeving meer en meer bezorgdheid rond het bereiken van een goede waterkwaliteit in de Vlaamse beken en rivieren. De Europese kaderrichtlijn Water loert dan ook om de hoek. De beste kansen om zo dicht mogelijk bij de doelstellingen te geraken, liggen volgens Aquafin in een integrale benadering van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsinfrastructuur. In onze eerste gesprekken als matchmaker met lokale besturen en rioolbeheerders merken we meestal enthousiasme over het naast elkaar leggen van de investeringsportefeuilles om zowel economisch als ecologisch een win-win te realiseren. Met een doorgedreven gecoördineerde aanpak, waarin we samen met het lokale beleidsniveau bepalen welke projecten voor uitbouw en renovatie en welke vervangingsinvesteringen prioritair zijn voor Vlaanderen, kunnen we nog grotere stappen zetten.

We zijn dan ook bijzonder tevreden met de structurele samenwerking met Pidpa voor gemeentelijk rioolbeheer, die we in 2023 bekrachtigden en die in januari 2024 officieel startte. Zowat de helft van alle Vlaamse steden en gemeenten werkt nu voor hun rioolbeheer samen met Aquafin via onze samenwerkingen met Pidpa, water-link of De Watergroep (Riopact).

Eerste broeikasgasinventaris beschikbaar

Met een ambitieus energie- en klimaatplan streeft Aquafin mee naar klimaatneutraliteit. In 2023 stelden we een methodiek op punt om onze broeikasgasemissies te inventariseren en voerden we die ook uit voor het jaar 2022 en met terugwerkende kracht tot en met 2013. De inventaris houdt rekening met de bovengemeentelijke riolering, de rioolwaterzuiveringsinstallaties en de slibverwerking, en dit zowel voor directe emissies (scope 1), en indirecte emissies van aangekochte energie (scope 2), die verplicht zijn volgens het door ons gevolgde Greenhouse Gas (GHG) protocol. 

Hoewel het volgens datzelfde protocol niet verplicht is, en het vandaag nog erg complex is, probeerden we toch ook al de indirecte emissies in onze waardeketen (scope 3) zo goed mogelijk in kaart te brengen. In 2024 zullen we de inventarisatie nog verder op punt stellen en verfijnen. Deze eerste versie is alvast een mooi startpunt waarmee we ons onderscheiden in de sector.

Bekijk onze broeikasgasinventaris

ERSA brengt nieuwe uitdagingen

De Europese Commissie zal in 2024 een herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ERSA) publiceren. De huidige richtlijn dateert uit 1991 en heeft als doel het milieu te beschermen tegen nadelige gevolgen van lozingen van afvalwater. De richtlijn zal ook omgezet worden in Vlaamse wetgeving.

Wat er op tafel ligt, zal een grote financiële en organisatorische impact hebben op de sector. Zowel voor Aquafin als voor de steden en gemeenten en rioolbeheerders. Het toepassingsgebied van de richtlijn wordt uitgebreid naar kleinere agglomeraties (> 2.000 IE) en er komen strengere normen voor IBA's (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater) en voor de verwijdering van stikstof en fosfor. Daarnaast zal de nieuwe ERSA sterk inzetten op monitoring van RWZI's, het rioolstelsel, overstorten en afstroom van regenwater en op acties om overstortwerking te beperken. 

De verwijdering van micropolluenten op de grootste RWZI's zal bovendien verplicht worden, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de industrie van farmaceutische en verzorgingsproducten. Hiervoor zal een vierde of quaternaire zuiveringsstap nodig zijn. Op onze RWZI Aartselaar starten we momenteel zo'n eerste extra nazuivering op volle schaal op. Hiermee willen we samen met de Vlaamse Milieumaatschappij ervaring opdoen rond technieken en financiële impact.

Meer over quaternaire zuivering

Partner voor gewest en gemeenten

Activiteiten

kinderen aan de beek