Jaarverslagen

Een nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Aquafin startte in 2023 met een nieuwe samen werkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest. We krijgen het vertrouwen van het Gewest om autonoom bovengemeentelijke projecten te definiëren die een match vormen met de investeringen op gemeentelijk niveau en daardoor maximaal ecologisch renderen. Alle nieuwe projecten zullen dan ook tot stand komen in overleg met en met het engagement van de betrokken stakeholders. Meer autonomie gaat gepaard met meer verantwoordelijkheden. We staan nu zelf in voor de controlemechanismen die ervoor zorgen dat de doelstellingen op de financieel beste manier worden bereikt.

Asset management wordt almaar belangrijker

De investeringen voor het in stand houden van bestaande infrastructuur worden almaar belangrijker. Een meer geïntegreerd beheer van de infrastructuur voor afvalwater en hemelwater komt de aansluitingsgraad en bijgevolg de waterkwaliteit sterk ten goede. Dankzij de extra middelen uit Europa en Vlaanderen die hiervoor werden vrijgemaakt, kunnen we onze infrastructuur breder inzetten om maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering aan te pakken. Met onze nieuwe diensten creëren we extra, duurzame waarde voor de maatschappij, zoals de levering van groene energie of adviezen aan gemeenten om ruimte voor water en groen concreet te maken.

Stijgende focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen

Werken aan propere waterlopen is en blijft onze core business. Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt daarin wel een steeds grotere rol. Want hoewel onze infrastructuur een nobel doel dient, heeft ze onvermijdelijk ook een ecologische voetafdruk. Via onderzoek en innovatie zoeken we voortdurend naar manieren om die negatieve impact te verkleinen en de meerwaarde te vergroten.

In 2021 startten we bijvoorbeeld een eerste biomethaaninstallatie op om ons ruw biogas nog beter te benutten. Na een positieve evaluatie zitten begin 2023 3 nieuwe soortgelijke projecten in de steigers. En ons vernieuwde kantoor in Aartselaar was in 2022 onze primeur om riothermie toe te passen. De ruimten worden verwarmd en gekoeld met gerecupereerde energie uit de afvalwatercollector in de straat. Ondertussen onderzoeken we met enkele tientallen bedrijven/projectontwikkelaars of de technologie ook op hun project kan toegepast worden.

Met de steun van het Vlaamse Gewest zetten we daarnaast volop in op de digitalisering van de waterketen. Zo kan onze infrastructuur veel meer functies vervullen in de toekomst die een antwoord bieden op ecologische en klimaatuitdagingen.

Meer over duurzaam ondernemen

Partner voor gewest en gemeenten

Activiteiten

kinderen aan de beek