Bufferwerking bij regenweer

Een bedrijf dat grote hoeveelheden (geconcentreerd) afvalwater loost in de riolering, kan via de milieuvergunning verplicht worden om een buffer te voorzien die in werking treedt om de ecologische impact bij regenweer te beperken.
De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater worden aangestuurd op basis van een automatisch signaal van Aquafin. Het bedrijf moet hiervoor een contract afsluiten met Aquafin.

Waarom bufferwerking?

Het besluit van de Vlaamse Regering van 21 februari 2014 legt de regels vast over het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bedrijven mogen in principe hun afvalwater lozen op een een zuiveringsinstallatie van Aquafin. Dit mag wel geen invloed hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater door het veelvuldig overstorten van grote hoeveelheden ongezuiverd afvalwater.

Langs overstorten kan rioolwater, dat op een andere plaats voor wateroverlast zou kunnen zorgen, worden afgevoerd naar een nabijgelegen waterloop. Ondanks de verdunning met regenwater is dit water nog erg vervuild en kan het vaak een grote impact op het milieu hebben.

Bedrijven die grote hoeveelheden afvalwater lozen op de riolering kunnen dus verplicht worden om een buffer te voorzien.

Werking buffering

Het beschikken over voldoende buffercapaciteit (in de praktijk: minimaal het vergunde dagdebiet) voor het tijdelijk stopzetten van de lozing van het bedrijfsafvalwater op riolering bij inwerkingtreding van overstorten op het rioleringsstelsel kan daarvoor als bijzondere voorwaarde in de vergunning worden opgelegd. In dit geval wordt in de vergunning van de exploitant als bijzondere voorwaarde opgelegd dat een contract afgesloten moet worden.

Het bufferbekken, dat de exploitant bouwt op zijn eigen terreinen (vóór de officiële meetgoot), moet leeg zijn onder droogweeromstandigheden. Op signaal van Aquafin start de buffering bij regenweeromstandigheden. De lozing naar de riolering stopt tijdelijk en de buffer vult zich. Op signaal van Aquafin – of nadat de nuttige inhoud zoals vermeld in de milieuvergunning benut is – kan de lozing naar riolering weer beginnen en ledigt de buffer zich opnieuw.

Na deze bufferwerking is tijdelijk een verhoogde lozing toegestaan zodat het bedrijf de buffer zo snel mogelijk weer beschikbaar heeft.

De buffering en de latere lozing van het gebufferde afvalwater worden aangestuurd op basis van een automatisch signaal van Aquafin. Hiervoor sluit het bedrijf een contract af met Aquafin. Dit contract bepaalt dat Aquafin hard- en software voor zijn eigen installatie en de installatie van de exploitant levert. De exploitant staat in voor de plaatsing van de geleverde hard- en software op zijn installatie. Vanaf het ogenblik dat regenweeromstandigheden worden bereikt, stuurt Aquafin een sms naar de exploitant. Zodra de regenweeromstandigheden voorbij zijn, stuurt Aquafin opnieuw een sms naar de exploitant.

De hard- en software op de installatie van de exploitant worden eigendom van de exploitant, exclusief SIM-kaart. De exploitant draagt alle kosten voor de levering van de hard- en software. De kosten voor het verzenden van de sms’en worden eveneens betaald door de exploitant.

Hoe een contract aanvragen?

Vul het onderstaand formulier in met de volgende gegevens:

  1. de exacte locatie van de lozing
  2. de vigerende vergunningen

Aquafin schat in wat de ‘meest kritische’ overstort is in het rioleringstelsel tussen het bedrijf en de rioolwaterzuiveringsinstallatie en bepaalt de uitvoeringsvorm van hard- en software.

Aquafin legt vervolgens een contractvoorstel in tweevoud voor aan het bedrijf.

Aanvraagformulier

Voorbeeld contract bufferwerking

Marieke De Boeck De Saeger

Procesingenieur