Procedure voor het lozen van bemalingswater

Is  het technisch onmogelijk is om het bemalingswater op een andere plaats dan in de openbare riolering te lozen? Dan moet je voor de start van de bemaling de toelating krijgen van Aquafin. Vul het aanvraagformulier hieronder in. Je ontvangt van ons binnen een termijn van maximum 28 dagen een antwoord op je aanvraag.

Aanvraagformulier

De te volgen stappen alvorens een bemaling aan te vragen op de riolering zijn:

STAP 1: beperken/retour

STAP 2: hergebruiken

STAP 3: lozen op waterloop

STAP 4: lozen in riool

Je leest hier meer over op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Voor stap 1, 2 en 3 moet er GEEN TOELATING gevraagd worden aan Aquafin en hoef je bijgevolg dus ook GEEN VERGOEDING aan Aquafin te betalen. Voor stap 4 moet er enkel een TOELATING (+ VERGOEDING) gevraagd worden aan Aquafin indien er geloosd wordt op een afvalwaterafvoer die aangesloten is op één van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. Indien er geloosd wordt op een regenwaterafvoer hoeft dit NIET!

Is retourbemaling mogelijk?
Is lozen op een waterloop/regenwaterriolering mogelijk?
Gegevens maatschappelijke zetel
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
 
Vul steeds het huisnummer in! Indien er geen huisnummer is, geef dan het huisnummer van de meest nabijgelegen woning mee.
 
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
 
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
Gegevens contactpersoon
Indien u een particulier bent, vult u ‘particulier’ in
 
Gegevens bemaling
Is uw aanvraag in het kader van bouwkundige werken of van een bodemsanering?
Inschatting begindatum
fase extra
Indien er een significant verschil zou zijn tussen het begindebiet en een later debiet, kan u de geschatte data/debieten invullen voor deze beide debieten.
 

 
Inschatting einddatum
fase extra
Indien er een significant verschil zou zijn tussen het begindebiet en een later debiet, kan u de geschatte data/debieten invullen voor deze beide debieten.
 

 
Inschatting geloosde debiet (m³/u). : dit debiet omvat de som van de debieten van alle bemalingspompen samen
fase extra
Indien er een significant verschil zou zijn tussen het begindebiet en een later debiet, kan u de geschatte data/debieten invullen voor deze beide debieten.
 

 
Ieder lozingspunt dient per lozing in een slikker/riooldeksel/… apart omschreven te worden.

 
Vergunning bemaling
Vergunning of conformiteitsattest te verkrijgen bij de gemeente of bij OVAM
 
 
Gebruik debietmeter: Indien het merk- en serienummer nog niet gekend is, mag u deze ook nog later doorgeven, samen met de beginmeterstanden. Vul dan ‘nog niet gekend' in.
 
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, gegevens bemaling…) voor de levering van een dienst (in dit geval de lozing van bemalingswater) en de facturatie ervan. Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een dienst waarom je hebt verzocht. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst en facturatiedoeleinden) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.

Na het invullen van het aanvraagformulier

  • Ontvang je een bevestigingsmail, met daarin een aanvraagnummer en de gegevens van de aanvraag. Vervolgens stuur je ons digitaal een kopie van de melding of milieuvergunning door. Wens je nog wijzigingen aan te brengen aan de bemaling, dan kan dit door te antwoorden op de bevestigingsmail.
  • We bekijken of het aangevraagde debiet voor de betreffende periode ook bij regenweer kan worden getransporteerd door ons rioolstelsel en binnen de milieuvergunning van onze rioolwaterzuiveringsinstaIlatie kan worden verwerkt.
  • Binnen een termijn van maximaal 28 dagen bezorgen we je elektronisch een contractvoorstel dat de voorwaarden en verwerkingskosten bevat waaronder je mag lozen in de openbare riolering.
  • Ga je akkoord met het voorstel, dan volstaat het om een ondertekende versie van het contractvoorstel binnen 28 dagen te bezorgen aan het support center bemalingen. Dit kan per mail (ingescande versie) naar bemalingen@aquafin.be. Opgelet: Indien er geen ondertekend contract wordt terugbezorgd binnen 28 dagen, wordt het contractvoorstel van rechtswege nietig verklaard. Wijzigingen in de start- en einddatum moet je na het bekomen van de toelating doorgeven aan Aquafin voor een correcte kostenaanrekening.
Hoe ziet een contractvoorstel van Aquafin eruit?

Vergoeding lozing bemalingswater

Dit zijn de tarieven die Aquafin doorrekent voor het lozen van bemalingswater op de openbare riolering: 

HeffingsjaarLozingsjaarTarief (euro/Vervuilingseenheid)Eenheidstarief (euro/m³)
2022202155,450,1497
2023202258,580,1582
2024202364,800,1749

 

Heffing op waterverontreiniging

Bijkomende heffing bij grote hoeveelheden grondwater

Lozingen van meer dan 10m³/u op de openbare riolering zijn - bovenop je vergoeding aan Aquafin - onderworpen aan de heffing op waterverontreiniging. De vergoeding die Aquafin aanrekent, wordt in mindering gebracht van de wettelijk voorziene heffing. Er wordt geen heffing gevestigd indien de heffingsplichtige deze vergoeding volledig heeft betaald aan Aquafin.

Meer info over de heffingsaangifte bij de Vlaamse Milieumaatschapij

Wist je dat de factuur van Aquafin fiscaal aftrekbaar is?

Jouw lozing van het onttrokken bemalingswater op de riolering is ook onderhevig aan de heffingsplicht op de waterverontreiniging . Indien je echter de vergoeding van Aquafin volledig betaalt, wordt geen heffing meer gevestigd op dit onttrokken bemalingswater. De vergoeding die je betaalt aan Aquafin volstaat en is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Indien je deze factuur niet volledig betaalt, moet je alsnog een heffingsbedrag betalen. Dit heffingsbedrag is echter niet fiscaal aftrekbaar. Daarnaast kan een heffingsverhoging worden aangerekend.

Vragen over bemalingswater?

Vlaamse Milieumaatschappij

Info grondwater en bemaling

Contactgegevens

Vragen over je bemalingsaanvraag bij Aquafin?

Support center bemalingen